تبلیغات در اینترنتتبلیغات در اینترنت
صفحه 2 از 8 نخستنخست 12345678 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 11 به 20 از 73

مقاله: بهینه سازی فوق حرفه ای وی بی (عیدی ما به شما)

  1. بهینه سازی فوق حرفه ای وی بی (عیدی ما به شما) »

   بهینه سازی فوق حرفه ای وی بی (عیدی ما به شما)

   نگارش: , by (مدیر بخش)
   2012/03/19 08:23 PM
   امتیاز: 

   با سلام

   خوب دوستان اينم يک عيدي از طرف ما به شما

   اين کدهاي که هم اکنون در احتيارتون قرار ميگره نتيجه اناليزر سوزني وي بي هست.

   خوب ابتدا شما عزيزان اگر وي بيي اپتيمايز را داريد عير فعال کنيد.

   به تنظيما انجمن و بخش http header و cookie بريد و به اين شکل تنظيم کنيد

   فشرده سازي خروجي صفحات HTML به صورت GZIP ==> بلي
   سطح فشرده سازي GZIP ==> عدد 3 را قرار بديد

   اضافه کردن HTTP Headers استاندارد ==> خير
   اضافه کردن HTTP Headers بدون Cache ==> بلي
   حذف صفحات داراي پيام 'جابجا شده' ==> خير

   ذخيره کنيد .

   خوب حالا قبل از انجام محله قرار دادن کدها ابتدا به سايتي که همه ميشناسيد بريد GTmetrix | Website Speed and Performance Optimization

   خوب انجمن خودتون را بک بار اناليز کنبد و نتيجه را ببينيد.

   خوب حالا فايل .htaccess را باز کنيد

   حال اين کد را به اخر ان اضافه کنيد
   دوستان کدها اپدیت میشود و بق صورت سری سری قرار میگیرد و شما بهترین را انتخاب کنید

   سری اول
   کد:
   <IfModule mod_deflate.c>
   <IfModule mod_setenvif.c>
   BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
   BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
   BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
   BrowserMatch \bMSI[E] !no-gzip !gzip-only-text/html
   </IfModule>
   <IfModule mod_headers.c>
   Header append Vary User-Agent env=!dont-vary
   </IfModule>
   AddOutputByType DEFLATE text/css application/x-javascript text/html text/richtext image/svg+xml text/plain text/xsd text/xsl text/xml image/x-icon
   </IfModule>
   <FilesMatch "\.(css|js)$">
   <IfModule mod_headers.c>
   Header set Pragma "public"
   Header set Cache-Control "public, must-revalidate, -revalidate"
   </IfModule>
   FileETag MTime Size
   <IfModule mod_headers.c>
   Header set X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.1.3"
   </IfModule>
   </FilesMatch>
   <FilesMatch "\.(html|htm|rtf|rtx|svg|svgz|txt|xsd|xsl|xml)$">
   <IfModule mod_headers.c>
   Header set Pragma "public"
   Header set Cache-Control "public, must-revalidate, -revalidate"
   </IfModule>
   FileETag MTime Size
   <IfModule mod_headers.c>
   Header set X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.1.3"
   </IfModule>
   </FilesMatch>
   <FilesMatch "\.(asf|asx|wax|wmv|wmx|avi|bmp|class|divx|doc|docx|exe|gif|gz|gzip|ico|jpg|jpeg|jpe|mdb|mid|midi|mov|qt|mp3|m4a|mp4|m4v|mpeg|mpg|mpe|mpp|odb|odc|odf|odg|odp|ods??|odt|ogg|pdf|png|pot|pps|ppt|pptx|ra|ram|swf|tar|tif|tiff|wav|wma|wri|xla|xls|xl??sx|xlt|xlw|zip)$">
   <IfModule mod_headers.c>
   Header set Pragma "public"
   Header set Cache-Control "public, must-revalidate, -revalidate"
   </IfModule>
   FileETag MTime Size
   <IfModule mod_headers.c>
   Header set X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.1.3"
   </IfModule>
   </FilesMatch>
   
   <Ifmodule mod_php4.c>
     php_value upload_max_filesize 200M
     php_value max_execution_time 30
     php_value max_input_time 60
     php_value memory_limit 32M
     php_value post_max_size 200M
     php_flag register_globals off
     php_flag display_errors off
     php_flag file_uploads on
     php_flag log_errors off
     php_flag output_buffering off
     php_flag register_argc_argv on
     php_flag magic_quotes_gpc  off
     php_flag magic_quotes_runtime off
     php_flag magic_quotes_sybase off
     php_flag mysql.allow_persistent off
     php_flag register_long_arrays on
     php_flag allow_url_fopen on
     php_flag cgi.force_redirect on
     php_flag enable_dl on
   </Ifmodule>
   
   <Ifmodule mod_php5.c>
     php_value upload_max_filesize 200M
     php_value max_execution_time 30
     php_value max_input_time 60
     php_value memory_limit 32M
     php_value post_max_size 200M
     php_flag register_globals off
     php_flag display_errors off
     php_flag file_uploads on
     php_flag log_errors off
     php_flag output_buffering off
     php_flag register_argc_argv on
     php_flag magic_quotes_gpc  off
     php_flag magic_quotes_runtime off
     php_flag magic_quotes_sybase off
     php_flag mysql.allow_persistent off
     php_flag register_long_arrays on
     php_flag allow_url_fopen on
     php_flag cgi.force_redirect on
     php_flag enable_dl on
   </Ifmodule>
   خوب حالا به همون سايت برگرديد و مجدد سايتتون رو اناليز کنيد

   با يک سرعت فوق العاده افزايش يافته و 80 مشگلات رفع شده مواجه ميشيد
   سری دوم
   کد هاي سازگار با کليه کانقيگ هاي سرور هاي مختلف

   کد:
   <IfModule mod_mime.c>
   AddType text/css .css
   AddType application/x-javascript .js
   AddType text/richtext .rtf .rtx
   AddType image/svg+xml .svg .svgz
   AddType text/plain .txt
   AddType text/xsd .xsd
   AddType text/xsl .xsl
   AddType video/asf .asf .asx .wax .wmv .wmx
   AddType video/avi .avi
   AddType image/bmp .bmp
   AddType application/java .class
   AddType video/divx .divx
   AddType application/msword .doc .docx
   AddType application/x-msdownload .exe
   AddType image/gif .gif
   AddType application/x-gzip .gz .gzip
   AddType image/x-icon .ico
   AddType image/jpeg .jpg .jpeg .jpe
   AddType application/vnd.ms-access .mdb
   AddType audio/midi .mid .midi
   AddType video/quicktime .mov .qt
   AddType audio/mpeg .mp3 .m4a
   AddType video/mp4 .mp4 .m4v
   AddType video/mpeg .mpeg .mpg .mpe
   AddType application/vnd.ms-project .mpp
   AddType application/vnd.oasis.opendocument.database .odb
   AddType application/vnd.oasis.opendocument.chart .odc
   AddType application/vnd.oasis.opendocument.formula .odf
   AddType application/vnd.oasis.opendocument.graphics .odg
   AddType application/vnd.oasis.opendocument.presentation .odp
   AddType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet .ods
   AddType application/vnd.oasis.opendocument.text .odt
   AddType audio/ogg .ogg
   AddType application/pdf .pdf
   AddType image/png .png
   AddType application/vnd.ms-powerpoint .pot .pps .ppt .pptx
   AddType audio/x-realaudio .ra .ram
   AddType application/x-shockwave-flash .swf
   AddType application/x-tar .tar
   AddType image/tiff .tif .tiff
   AddType audio/wav .wav
   AddType audio/wma .wma
   AddType application/vnd.ms-write .wri
   AddType application/vnd.ms-excel .xla .xls .xlsx .xlt .xlw
   AddType application/zip .zip
   </IfModule>
   <IfModule mod_expires.c>
   ExpiresActive On
   ExpiresByType text/css "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/x-javascript "access plus 1 month"
   ExpiresByType text/richtext "access plus 1 day"
   ExpiresByType image/svg+xml "access plus 1 day"
   ExpiresByType text/plain "access plus 1 day"
   ExpiresByType text/xsd "access plus 1 day"
   ExpiresByType text/xsl "access plus 1 day"
   ExpiresByType video/asf "access plus 1 month"
   ExpiresByType video/avi "access plus 1 month"
   ExpiresByType image/bmp "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/java "access plus 1 month"
   ExpiresByType video/divx "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/msword "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/x-msdownload "access plus 1 month"
   ExpiresByType image/gif "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/x-gzip "access plus 1 month"
   ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 month"
   ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/vnd.ms-access "access plus 1 month"
   ExpiresByType audio/midi "access plus 1 month"
   ExpiresByType video/quicktime "access plus 1 month"
   ExpiresByType audio/mpeg "access plus 1 month"
   ExpiresByType video/mp4 "access plus 1 month"
   ExpiresByType video/mpeg "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/vnd.ms-project "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.database "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.chart "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.formula "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.graphics "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.presentation "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.text "access plus 1 month"
   ExpiresByType audio/ogg "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/pdf "access plus 1 month"
   ExpiresByType image/png "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/vnd.ms-powerpoint "access plus 1 month"
   ExpiresByType audio/x-realaudio "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/x-tar "access plus 1 month"
   ExpiresByType image/tiff "access plus 1 month"
   ExpiresByType audio/wav "access plus 1 month"
   ExpiresByType audio/wma "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/vnd.ms-write "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/vnd.ms-excel "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/zip "access plus 1 month"
   </IfModule>
   <IfModule mod_deflate.c>
   <IfModule mod_setenvif.c>
   BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
   BrowserMatch ^Mozilla/4.0[678] no-gzip
   BrowserMatch bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
   BrowserMatch bMSI[E] !no-gzip !gzip-only-text/html
   </IfModule>
   <IfModule mod_headers.c>
   Header append Vary User-Agent env=!dont-vary
   </IfModule>
   <IfModule mod_.c>
   AddOutputByType DEFLATE text/css application/x-javascript text/html text/richtext image/svg+xml text/plain text/xsd text/xsl text/xml image/x-icon
   </IfModule>
   </IfModule>
   <FilesMatch "\.(css|js|CSS|JS)$">
   <IfModule mod_headers.c>
   Header set Pragma "public"
   Header append Cache-Control "public, must-revalidate, -revalidate"
   </IfModule>
   FileETag MTime Size
   <IfModule mod_headers.c>
   Header set X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.1.3"
   </IfModule>
   </FilesMatch>
   <FilesMatch "\.(rtf|rtx|svg|svgz|txt|xsd|xsl|RTF|RTX|SVG|SVGZ|TXT|XSD|XSL|)$">
   <IfModule mod_headers.c>
   Header set Pragma "public"
   Header append Cache-Control "public, must-revalidate, -revalidate"
   </IfModule>
   FileETag MTime Size
   <IfModule mod_headers.c>
   Header set X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.1.3"
   </IfModule>
   </FilesMatch>
   <FilesMatch "\.(asf|asx|wax|wmv|wmx|avi|bmp|class|divx|doc|docx|exe|gif|gz|gzip|ico|jpg|jpeg|jpe|mdb|mid|midi|mov|qt|mp3|m4a|mp4|m4v|mpeg|mpg|mpe|mpp|odb|odc|odf|odg|odp|ods|odt|ogg|pdf|png|pot|pps|ppt|pptx|ra|ram|swf|tar|tif|tiff|wav|wma|wri|xla|xls|xlsx|xlt|xlw|zip|ASF|ASX|WAX|WMV|WMX|AVI|BMP|CLASS|DIVX|DOC|DOCX|EXE|GIF|GZ|GZIP|ICO|JPG|JPEG|JPE|MDB|MID|MIDI|MOV|QT|MP3|M4A|MP4|M4V|MPEG|MPG|MPE|MPP|ODB|ODC|ODF|ODG|ODP|ODS|ODT|OGG|PDF|PNG|POT|PPS|PPT|PPTX|RA|RAM|SWF|TAR|TIF|TIFF|WAV|WMA|WRI|XLA|XLS|XLSX|XLT|XLW|ZIP)$">
   <IfModule mod_headers.c>
   Header set Pragma "public"
   Header append Cache-Control "public, must-revalidate, -revalidate"
   </IfModule>
   FileETag MTime Size
   <IfModule mod_headers.c>
   Header set X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.1.3"
   </IfModule>
   </FilesMatch>
   
   <Ifmodule mod_php4.c>
     php_value upload_max_filesize 2M
     php_value max_execution_time 30
     php_value max_input_time 60
     php_value memory_limit 32M
     php_value post_max_size 8M
     php_flag register_globals off
     php_flag display_errors off
     php_flag file_uploads on
     php_flag log_errors off
     php_flag output_buffering off
     php_flag register_argc_argv on
     php_flag magic_quotes_gpc  off
     php_flag magic_quotes_runtime off
     php_flag magic_quotes_sybase off
     php_flag mysql.allow_persistent off
     php_flag register_long_arrays on
     php_flag allow_url_fopen on
     php_flag cgi.force_redirect on
     php_flag enable_dl on
   </Ifmodule>
   
   <Ifmodule mod_php5.c>
     php_value upload_max_filesize 2M
     php_value max_execution_time 30
     php_value max_input_time 60
     php_value memory_limit 32M
     php_value post_max_size 8M
     php_flag register_globals off
     php_flag display_errors off
     php_flag file_uploads on
     php_flag log_errors off
     php_flag output_buffering off
     php_flag register_argc_argv on
     php_flag magic_quotes_gpc  off
     php_flag magic_quotes_runtime off
     php_flag magic_quotes_sybase off
     php_flag mysql.allow_persistent off
     php_flag register_long_arrays on
     php_flag allow_url_fopen on
     php_flag cgi.force_redirect on
     php_flag enable_dl on
   </Ifmodule>
   سری سوم

   کد:
   <IfModule mod_expires.c>
   ExpiresActive On
   ExpiresByType text/css "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/x-javascript "access plus 1 month"
   ExpiresByType text/richtext "access plus 1 day"
   ExpiresByType image/svg+xml "access plus 1 day"
   ExpiresByType text/plain "access plus 1 day"
   ExpiresByType text/xsd "access plus 1 day"
   ExpiresByType text/xsl "access plus 1 day"
   ExpiresByType video/asf "access plus 1 month"
   ExpiresByType video/avi "access plus 1 month"
   ExpiresByType image/bmp "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/java "access plus 1 month"
   ExpiresByType video/divx "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/msword "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/x-msdownload "access plus 1 month"
   ExpiresByType image/gif "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/x-gzip "access plus 1 month"
   ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 month"
   ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/vnd.ms-access "access plus 1 month"
   ExpiresByType audio/midi "access plus 1 month"
   ExpiresByType video/quicktime "access plus 1 month"
   ExpiresByType audio/mpeg "access plus 1 month"
   ExpiresByType video/mp4 "access plus 1 month"
   ExpiresByType video/mpeg "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/vnd.ms-project "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.database "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.chart "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.formula "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.graphics "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.presentation "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.text "access plus 1 month"
   ExpiresByType audio/ogg "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/pdf "access plus 1 month"
   ExpiresByType image/png "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/vnd.ms-powerpoint "access plus 1 month"
   ExpiresByType audio/x-realaudio "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/x-tar "access plus 1 month"
   ExpiresByType image/tiff "access plus 1 month"
   ExpiresByType audio/wav "access plus 1 month"
   ExpiresByType audio/wma "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/vnd.ms-write "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/vnd.ms-excel "access plus 1 month"
   ExpiresByType application/zip "access plus 1 month"
   </IfModule>
   
   <IfModule mod_deflate.c>
   <IfModule mod_setenvif.c>
   BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
   BrowserMatch ^Mozilla/4.0[678] no-gzip
   BrowserMatch bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
   BrowserMatch bMSI[E] !no-gzip !gzip-only-text/html
   </IfModule>
   <IfModule mod_headers.c>
   Header append Vary User-Agent env=!dont-vary
   </IfModule>
   <IfModule mod_.c>
   AddOutputByType DEFLATE text/css application/x-javascript text/html text/richtext image/svg+xml text/plain text/xsd text/xsl text/xml image/x-icon
   </IfModule>
   </IfModule>
   
   <FilesMatch "\.(css|js)$">
   <IfModule mod_headers.c>
   Header set Pragma "public"
   Header set Cache-Control "public, must-revalidate, -revalidate"
   </IfModule>
   FileETag MTime Size
   <IfModule mod_headers.c>
   Header set X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.1.3"
   </IfModule>
   
   </FilesMatch>
   
   <FilesMatch "\.(html|htm|rtf|rtx|svg|svgz|txt|xsd|xsl|xml)$">
   <IfModule mod_headers.c>
   Header set Pragma "public"
   Header set Cache-Control "public, must-revalidate, -revalidate"
   </IfModule>
   FileETag MTime Size
   <IfModule mod_headers.c>
   Header set X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.1.3"
   </IfModule>
   </FilesMatch>
   
   <FilesMatch "\.(asf|asx|wax|wmv|wmx|avi|bmp|class|divx|doc|docx|exe|gif|gz|gzip|ico|jpg|jpeg|jpe|mdb|mid|midi|mov|qt|mp3|m4a|mp4|m4v|mpeg|mpg|mpe|mpp|odb|odc|odf|odg|odp|ods??|odt|ogg|pdf|png|pot|pps|ppt|pptx|ra|ram|swf|tar|tif|tiff|wav|wma|wri|xla|xls|xl??sx|xlt|xlw|zip)$">
   <IfModule mod_headers.c>
   Header set Pragma "public"
   Header set Cache-Control "public, must-revalidate, -revalidate"
   </IfModule>
   FileETag MTime Size
   <IfModule mod_headers.c>
   Header set X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.1.3"
   </IfModule>
   </FilesMatch>
   
   <Ifmodule mod_php4.c>
   php_value error_log "/home/admin/__processed_stats/aryan-translators.ir.phplog"
   php_value upload_max_filesize 200M
   php_value max_execution_time 30
   php_value max_input_time 60
   php_value memory_limit 32M
   php_value post_max_size 200M
   php_flag register_globals off
   php_flag display_errors off
   php_flag file_uploads on
   php_flag log_errors off
   php_flag output_buffering off
   php_flag register_argc_argv on
   php_flag magic_quotes_gpc  off
   php_flag magic_quotes_runtime off
   php_flag magic_quotes_sybase off
   php_flag mysql.allow_persistent off
   php_flag register_long_arrays on
   php_flag allow_url_fopen on
   php_flag cgi.force_redirect on
   php_flag enable_dl on
   </Ifmodule>
   
   <Ifmodule mod_php5.c>
   php_value upload_max_filesize 200M
   php_value max_execution_time 30
   php_value max_input_time 60
   php_value memory_limit 32M
   php_value post_max_size 200M
   php_flag register_globals off
   php_flag display_errors off
   php_flag file_uploads on
   php_flag log_errors off
   php_flag output_buffering off
   php_flag register_argc_argv on
   php_flag magic_quotes_gpc  off
   php_flag magic_quotes_runtime off
   php_flag magic_quotes_sybase off
   php_flag mysql.allow_persistent off
   php_flag register_long_arrays on
   php_flag allow_url_fopen on
   php_flag cgi.force_redirect on
   php_flag enable_dl on
   </Ifmodule>

   اميدوارم از اين اموزش لذت ببريد دوستان اين اموزش رو فقط با ذکر منبع مبتونبد کپب برداري کنيد چون کاملا اختصاصي وي بي ايران است

   نمونه اين بهينه سازي
   ویرایش توسط Hamed.Ramzi : 2012/03/29 در ساعت 08:11 PM
 1. Top | #11
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  به چه دردت میخوره
  نوشته ها
  718
  میزان امتیاز
  82

  پیش فرض

  بفرما دوست عزیز

  تشکر

  کد:
  DirectoryIndex index.php index.html# Comment the following line (add '#' at the beginning)
  # to disable mod_rewrite functions.
  # Please note: you still need to disable the hack in
  # the vbseo control panel to stop url rewrites.
  RewriteEngine On
  
  
  # Some servers require the Rewritebase directive to be
  # enabled (remove '#' at the beginning to activate)
  # Please note: when enabled, you must include the path
  # to your root vB folder (i.e. RewriteBase /forums/)
  #RewriteBase /
  
  
  #RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.forum.daneshjusar\.ir
  #RewriteRule (.*) http://www.forum.daneshjusar.ir/forums/$1 [L,R=301]
  
  
  RewriteRule ^((urllist|sitemap_).*\.(xml|txt)(\.gz)?)$ vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$1 [L]
  
  
  RewriteCond %{REQUEST_URI} !(admincp/|modcp/|cron|vbseo_sitemap|api\.php)
  RewriteRule ^((archive/)?(.*\.php(/.*)?))$ vbseo.php [L,QSA]
  
  
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !/(admincp|modcp|clientscript|cpstyles|images)/
  RewriteRule ^(.+)$ vbseo.php [L,QSA]
  
  
  RewriteEngine On
  
  
  RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.daneshjusar\.ir$ [NC]
  RewriteRule .? http://www.daneshjusar.ir%{REQUEST_URI} [R=301,L]
  
  
  
  
  
  
  # 480 weeks
  <FilesMatch "\.(ico|pdf|flv|jpg|jpeg|png|gif|js|css|swf)$">
  Header set Cache-Control "max-age=290304000, public"
  </FilesMatch>
   
  # 2 DAYS
  <FilesMatch "\.(xml|txt)$">
  Header set Cache-Control "max-age=172800, public, must-revalidate"
  </FilesMatch>
   
  # 2 HOURS
  <FilesMatch "\.(html|htm)$">
  Header set Cache-Control "max-age=7200, must-revalidate"
  </FilesMatch>

  دوست عزیز من کد های شما رو وقتی میزارم ارور 500 میده به همین خاطر برداشتم
 2. گیفت کارت آیتونز

 3. Top | #12
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  4.2.0
  نوشته ها
  462
  میزان امتیاز
  91

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط rezaazari نمایش پست ها
  کد PHP:
  RewriteEngine On
  RewriteBase 
  /
  RewriteRule ^((urllist|sitemap_).*.(xml|txt)(.gz)?)$ vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$[L]
  RewriteRule ^((urllist|sitemap).*.(xml|txt)(.gz)?)$ vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$[L]
  RewriteCond %{REQUEST_URI} !(admincp/|modcp/|cron|vbseo_sitemap|api.php)
  RewriteRule ^((archive/)?(.*.php(/.*)?))$ vbseo.php [L,QSA]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond 
  %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond 
  %{REQUEST_FILENAME} !/(admincp|modcp|clientscript|cpstyles|images)/
  RewriteRule ^(.+)$ vbseo.php [L,QSA]

  <
  Ifmodule mod_php4.c>
      
  php_value upload_max_filesize 500M
      php_value max_execution_time  30
      php_value max_input_time  60
      php_value memory_limit  32M
      php_value post_max_size  500M
      php_value magic_quotes_gpc  0
      php_value register_globals  0
      php_value session
  .auto_start  0
      php_value safe_mode  0
      php_flag register_globals  off
      php_flag display_errors  off
      php_flag file_uploads  on
      php_flag log_errors  off
      php_flag output_buffering  off
      php_flag register_argc_argv  on
      php_flag magic_quotes_gpc   off
      php_flag magic_quotes_runtime  off
      php_flag magic_quotes_sybase  off
      php_flag mysql
  .allow_persistent  off
      php_flag register_long_arrays  on
      php_flag allow_url_fopen  on
      php_flag cgi
  .force_redirect  on
      php_flag enable_dl  on
  </Ifmodule>

  <
  Ifmodule mod_php5.c>
      
  php_value upload_max_filesize 500M
      php_value max_execution_time  30
      php_value max_input_time  60
      php_value memory_limit  32M
      php_value post_max_size  500M
      php_value magic_quotes_gpc  0
      php_value register_globals  0
      php_value session
  .auto_start  0
      php_value safe_mode  0
      php_flag register_globals  off
      php_flag display_errors  off
      php_flag file_uploads  on
      php_flag log_errors  off
      php_flag output_buffering  off
      php_flag register_argc_argv  on
      php_flag magic_quotes_gpc   off
      php_flag magic_quotes_runtime  off
      php_flag magic_quotes_sybase  off
      php_flag mysql
  .allow_persistent  off
      php_flag register_long_arrays  on
      php_flag allow_url_fopen  on
      php_flag cgi
  .force_redirect  on
      php_flag enable_dl  on
  </Ifmodule>  
  ExpiresActive On
  ExpiresDefault A0
  <ifModule mod_deflate.c>
    <
  filesMatch "\.(css|js|x?html?|php)$">
      
  SetOutput DEFLATE
    
  </filesMatch>
  </
  ifModule>  <
  IfModule mod_deflate.c>
  <
  IfModule mod_setenvif.c>
  BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
  BrowserMatch 
  ^Mozilla/4.0[678no-gzip
  BrowserMatch bMSIE 
  !no-gzip !gzip-only-text/html
  BrowserMatch bMSI
  [E] !no-gzip !gzip-only-text/html
  </IfModule>
  <
  IfModule mod_headers.c>
  Header append Vary User-Agent env=!dont-vary
  </IfModule>
  AddOutputByType DEFLATE text/css application/x-javascript text/html text/richtext image/svg+xml text/plain text/xsd text/xsl text/xml image/x-icon
  </IfModule>
  <
  FilesMatch "\.(css|js)$">
  <
  IfModule mod_headers.c>

  Header set Pragma "public"
  Header set Cache-Control "public, must-revalidate, -revalidate"
  </IfModule>
  FileETag MTime Size
  <IfModule mod_headers.c>
  Header set X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.1.3"
  </IfModule>
  </
  FilesMatch>
  <
  FilesMatch "\.(html|htm|rtf|rtx|svg|svgz|txt|xsd|xsl|xml)$">
  <
  IfModule mod_headers.c>
  Header set Pragma "public"
  Header set Cache-Control "public, must-revalidate, -revalidate"
  </IfModule>
  FileETag MTime Size
  <IfModule mod_headers.c>
  Header set X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.1.3"
  </IfModule>
  </
  FilesMatch>
  <
  FilesMatch "\.(asf|asx|wax|wmv|wmx|avi|bmp|class|divx|doc|docx|exe|gif|gz|gzip|ico|jpg|jpeg|​j​pe|mdb|mid|midi|mov|qt|mp3|m4a|mp4|m4v|mpeg|mpg|mpe|mpp|odb|odc|odf|odg|odp|ods​​|odt|ogg|pdf|png|pot|pps|ppt|pptx|ra|ram|swf|tar|tif|tiff|wav|wma|wri|xla|xls|xl​​sx|xlt|xlw|zip)$">
  <
  IfModule mod_headers.c>
  Header set Pragma "public"
  Header set Cache-Control "public, must-revalidate, -revalidate"
  </IfModule>
  FileETag MTime Size
  <IfModule mod_headers.c>
  Header set X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.1.3"
  </IfModule>
  </
  FilesMatch>

  <
  Ifmodule mod_php4.c>
      
  php_value upload_max_filesize 200M
      php_value max_execution_time  30
      php_value max_input_time  60
      php_value memory_limit  32M
      php_value post_max_size  200M
      php_flag register_globals  off
      php_flag display_errors  off
      php_flag file_uploads  on
      php_flag log_errors  off
      php_flag output_buffering  off
      php_flag register_argc_argv  on
      php_flag magic_quotes_gpc   off
      php_flag magic_quotes_runtime  off
      php_flag magic_quotes_sybase  off
      php_flag mysql
  .allow_persistent  off
      php_flag register_long_arrays  on
      php_flag allow_url_fopen  on
      php_flag cgi
  .force_redirect  on
      php_flag enable_dl  on
  </Ifmodule>

  <
  Ifmodule mod_php5.c>
      
  php_value upload_max_filesize 200M
      php_value max_execution_time  30
      php_value max_input_time  60
      php_value memory_limit  32M
      php_value post_max_size  200M
      php_flag register_globals  off
      php_flag display_errors  off
      php_flag file_uploads  on
      php_flag log_errors  off
      php_flag output_buffering  off
      php_flag register_argc_argv  on
      php_flag magic_quotes_gpc   off
      php_flag magic_quotes_runtime  off
      php_flag magic_quotes_sybase  off
      php_flag mysql
  .allow_persistent  off
      php_flag register_long_arrays  on
      php_flag allow_url_fopen  on
      php_flag cgi
  .force_redirect  on
      php_flag enable_dl  on
  </Ifmodule
  این کل کدهای فایل که ارور 500 میده
  شما این کدها رو از ابتدا فایل حذف کنید نیازی نیست

  کد PHP:
  <Ifmodule mod_php4.c>
      
  php_value upload_max_filesize 500M
      php_value max_execution_time  30
      php_value max_input_time  60
      php_value memory_limit  32M
      php_value post_max_size  500M
      php_value magic_quotes_gpc  0
      php_value register_globals  0
      php_value session
  .auto_start  0
      php_value safe_mode  0
      php_flag register_globals  off
      php_flag display_errors  off
      php_flag file_uploads  on
      php_flag log_errors  off
      php_flag output_buffering  off
      php_flag register_argc_argv  on
      php_flag magic_quotes_gpc   off
      php_flag magic_quotes_runtime  off
      php_flag magic_quotes_sybase  off
      php_flag mysql
  .allow_persistent  off
      php_flag register_long_arrays  on
      php_flag allow_url_fopen  on
      php_flag cgi
  .force_redirect  on
      php_flag enable_dl  on
  </Ifmodule>

  <
  Ifmodule mod_php5.c>
      
  php_value upload_max_filesize 500M
      php_value max_execution_time  30
      php_value max_input_time  60
      php_value memory_limit  32M
      php_value post_max_size  500M
      php_value magic_quotes_gpc  0
      php_value register_globals  0
      php_value session
  .auto_start  0
      php_value safe_mode  0
      php_flag register_globals  off
      php_flag display_errors  off
      php_flag file_uploads  on
      php_flag log_errors  off
      php_flag output_buffering  off
      php_flag register_argc_argv  on
      php_flag magic_quotes_gpc   off
      php_flag magic_quotes_runtime  off
      php_flag magic_quotes_sybase  off
      php_flag mysql
  .allow_persistent  off
      php_flag register_long_arrays  on
      php_flag allow_url_fopen  on
      php_flag cgi
  .force_redirect  on
      php_flag enable_dl  on
  </Ifmodule>  
  ExpiresActive On
  ExpiresDefault A0
  <ifModule mod_deflate.c>
    <
  filesMatch "\.(css|js|x?html?|php)$">
      
  SetOutput DEFLATE
    
  </filesMatch>
  </
  ifModule


  ---------- ارسال شده در 01:39 AM ---------- ارسال قبلی در 01:36 AM ----------

  نقل قول نوشته اصلی توسط LOVE Is LiE نمایش پست ها
  بفرما دوست عزیز

  تشکر

  کد:
  DirectoryIndex index.php index.html# Comment the following line (add '#' at the beginning)
  # to disable mod_rewrite functions.
  # Please note: you still need to disable the hack in
  # the vbseo control panel to stop url rewrites.
  RewriteEngine On
  
  
  # Some servers require the Rewritebase directive to be
  # enabled (remove '#' at the beginning to activate)
  # Please note: when enabled, you must include the path
  # to your root vB folder (i.e. RewriteBase /forums/)
  #RewriteBase /
  
  
  #RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.forum.daneshjusar\.ir
  #RewriteRule (.*) http://www.forum.daneshjusar.ir/forums/$1 [L,R=301]
  
  
  RewriteRule ^((urllist|sitemap_).*\.(xml|txt)(\.gz)?)$ vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$1 [L]
  
  
  RewriteCond %{REQUEST_URI} !(admincp/|modcp/|cron|vbseo_sitemap|api\.php)
  RewriteRule ^((archive/)?(.*\.php(/.*)?))$ vbseo.php [L,QSA]
  
  
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !/(admincp|modcp|clientscript|cpstyles|images)/
  RewriteRule ^(.+)$ vbseo.php [L,QSA]
  
  
  RewriteEngine On
  
  
  RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.daneshjusar\.ir$ [NC]
  RewriteRule .? http://www.daneshjusar.ir%{REQUEST_URI} [R=301,L]
  
  
  
  
  
  
  # 480 weeks
  <FilesMatch "\.(ico|pdf|flv|jpg|jpeg|png|gif|js|css|swf)$">
  Header set Cache-Control "max-age=290304000, public"
  </FilesMatch>
   
  # 2 DAYS
  <FilesMatch "\.(xml|txt)$">
  Header set Cache-Control "max-age=172800, public, must-revalidate"
  </FilesMatch>
   
  # 2 HOURS
  <FilesMatch "\.(html|htm)$">
  Header set Cache-Control "max-age=7200, must-revalidate"
  </FilesMatch>

  دوست عزیز من کد های شما رو وقتی میزارم ارور 500 میده به همین خاطر برداشتم
  این فایل اصلاحی شماست به همین انتهایش اضافه گنید
  کد PHP:
  DirectoryIndex index.php index.html
  RewriteEngine On
  RewriteBase 
  /
  RewriteRule ^((urllist|sitemap_).*\.(xml|txt)(\.gz)?)$ vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$[L]
  RewriteCond %{REQUEST_URI} !(admincp/|modcp/|cron|vbseo_sitemap|api\.php)
  RewriteRule ^((archive/)?(.*\.php(/.*)?))$ vbseo.php [L,QSA]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond 
  %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond 
  %{REQUEST_FILENAME} !/(admincp|modcp|clientscript|cpstyles|images)/
  RewriteRule ^(.+)$ vbseo.php [L,QSA]
  RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.daneshjusar\.ir$ [NC]
  RewriteRule .? http://www.daneshjusar.ir%{REQUEST_URI} [R=301,L] 


  ---------- ارسال شده در 01:41 AM ---------- ارسال قبلی در 01:36 AM ----------

  نقل قول نوشته اصلی توسط Pashe_pashe2 نمایش پست ها
  یک چیز دیگه

  من الان میخواستم وارد پروفایل یکی از کاربرامک بشم دیدم که صفحه پروفایلش سفید کمباد از بقیه هم امتحان کردم دیدم از همه صفحاتسوت سفیده یعنی بالا نمیاد

  رفتم کدی که به آخر .htaccess اضاف کرده بودم برداشتم ///// درست شد/////
  مشگل شما در جای دیگری است غزیزم این دستورات کلا ارتباط و سیسام کوکی و بازنگرش سرور رو کنترل میکنه و از باند بالا نیز جلوگیری میکنه

  میلما مشگل شما در قسمت دیگری از این فایل هست یا هاک دیگری

  کاربر مقابل از Hamed.Ramzi بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 4. Top | #13
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  104
  میزان امتیاز
  17

  پیش فرض

  نمیشه optimizer رو off نکنیم؟!!
  بعد gzip رو بزارم رو 3؟!؟!

 5. Top | #14
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.1.4
  نوشته ها
  12
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  ببخشید من او کد و حذف کردم بازم ارور 500 میده اشکال از این قسمته
  کد PHP:
  <IfModule mod_deflate.c>
  <
  IfModule mod_setenvif.c>
  BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
  BrowserMatch 
  ^Mozilla/4.0[678no-gzip
  BrowserMatch bMSIE 
  !no-gzip !gzip-only-text/html
  BrowserMatch bMSI
  [E] !no-gzip !gzip-only-text/html
  </IfModule>
  <
  IfModule mod_headers.c>
  Header append Vary User-Agent env=!dont-vary
  </IfModule>
  AddOutputByType DEFLATE text/css application/x-javascript text/html text/richtext image/svg+xml text/plain text/xsd text/xsl text/xml image/x-icon
  </IfModule>
  <
  FilesMatch "\.(css|js)$">
  <
  IfModule mod_headers.c>

  Header set Pragma "public"
  Header set Cache-Control "public, must-revalidate, -revalidate"
  </IfModule>
  FileETag MTime Size
  <IfModule mod_headers.c>
  Header set X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.1.3"
  </IfModule>
  </
  FilesMatch>
  <
  FilesMatch "\.(html|htm|rtf|rtx|svg|svgz|txt|xsd|xsl|xml)$">
  <
  IfModule mod_headers.c>
  Header set Pragma "public"
  Header set Cache-Control "public, must-revalidate, -revalidate"
  </IfModule>
  FileETag MTime Size
  <IfModule mod_headers.c>
  Header set X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.1.3"
  </IfModule>
  </
  FilesMatch>
  <
  FilesMatch "\.(asf|asx|wax|wmv|wmx|avi|bmp|class|divx|doc|docx|exe|gif|gz|gzip|ico|jpg|jpeg| ​j​ pe|mdb|mid|midi|mov|qt|mp3|m4a|mp4|m4v|mpeg|mpg|mpe|mpp|odb|odc|odf|odg|odp|ods ​​ |odt|ogg|pdf|png|pot|pps|ppt|pptx|ra|ram|swf|tar|tif|tiff|wav|wma|wri|xla|xls|xl ​​sx|xlt|xlw|zip)$">
  <
  IfModule mod_headers.c>
  Header set Pragma "public"
  Header set Cache-Control "public, must-revalidate, -revalidate"
  </IfModule>
  FileETag MTime Size
  <IfModule mod_headers.c>
  Header set X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.1.3"
  </IfModule>
  </
  FilesMatch

 6. Top | #15
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  4.2.0
  نوشته ها
  462
  میزان امتیاز
  91

  پیش فرض

  شما باید یکبار خالی بزارید بعد که انجمن لود ششد مجدد کدها رو بزرید سعی کنید کدهای خودتون رو تک تک اضافه کنید که اگر مشگلی هم بود متوجه بشید از کدوم کد شماست

  ---------- ارسال شده در 02:06 AM ---------- ارسال قبلی در 02:04 AM ----------

  نقل قول نوشته اصلی توسط ozhan نمایش پست ها
  نمیشه optimizer رو off نکنیم؟!!
  بعد gzip رو بزارم رو 3؟!؟!
  برای چند ساعت خاموش کنید و بعد مجدد فعال کنید چون هر دو با هم اختلال ایجاد میکنن توی سرور
  اینکه گفت خاموش کنید چون کش شده هست سیسم اپتیمایز واین سیستم تا زمان ادعام کامل بسته به ورودی سایت شما حدود 3 الی 4 ساعت رج میشه و میتونید مجدد فعل کنید

 7. Top | #16
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  به چه دردت میخوره
  نوشته ها
  718
  میزان امتیاز
  82

  پیش فرض

  درست دست شما درد نکنه
  ولی داداش یه چیز
  این لود تایم رو چطوری بیاریم پاینتر

  و اینکه دوبار آپتمایز رو فعال کنیم مشکلی نداره

 8. Top | #17
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  412
  میزان امتیاز
  49

  پیش فرض

  واسه من که جواب داد مرسی.
  از 4.5 ثانیه اومد روی 3.2 ثانیه

 9. Top | #18
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  313
  میزان امتیاز
  41

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط Hamed.Ramzi نمایش پست ها
  شما این کدها رو از ابتدا فایل حذف کنید نیازی نیست

  کد PHP:
  <Ifmodule mod_php4.c>
      
  php_value upload_max_filesize 500M
      php_value max_execution_time  30
      php_value max_input_time  60
      php_value memory_limit  32M
      php_value post_max_size  500M
      php_value magic_quotes_gpc  0
      php_value register_globals  0
      php_value session
  .auto_start  0
      php_value safe_mode  0
      php_flag register_globals  off
      php_flag display_errors  off
      php_flag file_uploads  on
      php_flag log_errors  off
      php_flag output_buffering  off
      php_flag register_argc_argv  on
      php_flag magic_quotes_gpc   off
      php_flag magic_quotes_runtime  off
      php_flag magic_quotes_sybase  off
      php_flag mysql
  .allow_persistent  off
      php_flag register_long_arrays  on
      php_flag allow_url_fopen  on
      php_flag cgi
  .force_redirect  on
      php_flag enable_dl  on
  </Ifmodule>

  <
  Ifmodule mod_php5.c>
      
  php_value upload_max_filesize 500M
      php_value max_execution_time  30
      php_value max_input_time  60
      php_value memory_limit  32M
      php_value post_max_size  500M
      php_value magic_quotes_gpc  0
      php_value register_globals  0
      php_value session
  .auto_start  0
      php_value safe_mode  0
      php_flag register_globals  off
      php_flag display_errors  off
      php_flag file_uploads  on
      php_flag log_errors  off
      php_flag output_buffering  off
      php_flag register_argc_argv  on
      php_flag magic_quotes_gpc   off
      php_flag magic_quotes_runtime  off
      php_flag magic_quotes_sybase  off
      php_flag mysql
  .allow_persistent  off
      php_flag register_long_arrays  on
      php_flag allow_url_fopen  on
      php_flag cgi
  .force_redirect  on
      php_flag enable_dl  on
  </Ifmodule>  
  ExpiresActive On
  ExpiresDefault A0
  <ifModule mod_deflate.c>
    <
  filesMatch "\.(css|js|x?html?|php)$">
      
  SetOutput DEFLATE
    
  </filesMatch>
  </
  ifModule


  ---------- ارسال شده در 01:39 AM ---------- ارسال قبلی در 01:36 AM ----------  این فایل اصلاحی شماست به همین انتهایش اضافه گنید
  کد PHP:
  DirectoryIndex index.php index.html
  RewriteEngine On
  RewriteBase 
  /
  RewriteRule ^((urllist|sitemap_).*\.(xml|txt)(\.gz)?)$ vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$[L]
  RewriteCond %{REQUEST_URI} !(admincp/|modcp/|cron|vbseo_sitemap|api\.php)
  RewriteRule ^((archive/)?(.*\.php(/.*)?))$ vbseo.php [L,QSA]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond 
  %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond 
  %{REQUEST_FILENAME} !/(admincp|modcp|clientscript|cpstyles|images)/
  RewriteRule ^(.+)$ vbseo.php [L,QSA]
  RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.daneshjusar\.ir$ [NC]
  RewriteRule .? http://www.daneshjusar.ir%{REQUEST_URI} [R=301,L] 


  ---------- ارسال شده در 01:41 AM ---------- ارسال قبلی در 01:36 AM ----------  مشگل شما در جای دیگری است غزیزم این دستورات کلا ارتباط و سیسام کوکی و بازنگرش سرور رو کنترل میکنه و از باند بالا نیز جلوگیری میکنه

  میلما مشگل شما در قسمت دیگری از این فایل هست یا هاک دیگری
  حامد داداش منم وقتی این کارو کردم پروفایل کاربرا باز نشد وقتی کد هارو برداشتم درست شد اگه مشکل از جای دیگه ایه از کجاست اخه!!!! من مجبور شدم دیگه کلا این کارو نکنم!

 10. Top | #19
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  104
  میزان امتیاز
  17

  پیش فرض

  حذف صفحات دارای پیام 'جابجا شده'

  فعال بودن این گزینه باعث حذف صفحاتی می شود که بعد از ایجاد پست و یا شروع جست و جو برای کاربر نمایش داده می شود . این صفحه به کاربران اطمینان می دهید که اطلاعاتشان در حال پردازش است . غیر فعال بودن این گزینه باعث مصرف پهنای باند و کمتر شدن سرعت لود انجمن در سرور می شود .

  نکته : بعضی از این صفحات باعث درگیر شدن با کوکی ها و عامل برخی مشکلات خواهند بود
  شما میگید فعال کنید
  ترجمه میگه فعال نکنید بهتره؟!؟!

  ---------- ارسال شده در 06:00 PM ---------- ارسال قبلی در 05:58 PM ----------

  سطح فشرده سازی GZIP

  سطح فشرده سازی GZIP را انتخاب کنید . عدد 0 به معنای غیرفعال بودن این گزینه است و بیشترین سطح فشرده سازی 9 است
  ما به شما شدیدا توصیه می کنیم سطح فشرده سازی را برای نتیجه بهتر 1 قرار دهید
  اینم میگه بزار رو 1

 11. Top | #20
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  Connect
  نوشته ها
  2,771
  میزان امتیاز
  337

  پیش فرض

  بنده که انجام لود سایت از3 ثانیه شد 7

  و Page Speed Grade: هم از 87 شد 83

  Latest Performance Report for: http://forum.pershiandon.com/ | GTmetrix


صفحه 2 از 8 نخستنخست 12345678 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. پاسخ: 265
  آخرين نوشته: 2013/04/25, 05:19 PM
 2. درخواست طراحی یه لوگوی سه گوش برای عید فطر
  توسط love1234 در انجمن درخواست های گرافیکی ( درجه ، هدر ، بنر و .. )
  پاسخ: 12
  آخرين نوشته: 2011/08/31, 03:42 AM
 3. عیدی نو آوران به کاربران وی بی ایران
  توسط Vwolf در انجمن پک درجه های کاربری
  پاسخ: 11
  آخرين نوشته: 2011/06/12, 12:58 AM
 4. عیدی وی بی ایران ( بشتابید )
  توسط VBIran در انجمن بحث آزاد
  پاسخ: 14
  آخرين نوشته: 2011/03/21, 06:57 PM
 5. عیدی من برای تمام کاربران وی بی ایران
  توسط shadow194 در انجمن تبلیغاتی و افزایش بازدید
  پاسخ: 7
  آخرين نوشته: 2011/03/16, 02:21 AM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •