حتی توی راست کلیک view page info هم مخفی میکنه؟

فکر نکنم مخفی کنه