سلام
یه هکی برای هماهنگ کردن سیستم لایک ویبی سئو با سپاس ویبولتن قبلا بود
اونو می خواستم