نقل قول نوشته اصلی توسط AliBother نمایش پست ها
اصلا این مشکل دومی چه ربطی به مشکل اولی داره؟ اولی مشکل زبانه! این که شما زدی forumhead رو برگشت زدی چه ربطی به پست اول داره؟!

قانونا باید یه تاپیک دیگه بزنی.ولی اثتثنائا میگم:

اینو سرچ کن:

کد HTML:
forumhome_forumbit_level1_nopost
جایگزین کن:

کد PHP:
<li class="forumbit_nopost L1" id="cat{vb:raw forum.forumid}"><!-- Start Forum tcat Heading ForumThemes --><div class="tcat">    <div class="tcatLeft"><div class="tcatRight foruminfo L1 collapse">        <h2>            <span class="forumtitle"><a href="{vb:link forum, {vb:raw forum}}">{vb:raw forum.title}</a></span>        <vb:if condition="$show['forumdescription'] OR $show['subforums']">            <vb:if condition="$show['forumdescription']"><span class="tcatDesc">- {vb:raw forum.description}</span></vb:if>
            <
vb:if condition="$show['subforums']">                <h4 class="subforumlistlabel">{vb:rawphrase subforums}:</h4>                <ol class="subforumlist commalist">                    {vb:raw forum.subforums}                </ol>            </vb:if>        </vb:if>        </h2>        <vb:if condition="!$show['collapsable_forums']">            <class="collapse tcatCollapse" id="collapse_c_cat{vb:raw forum.forumid}" href="{vb:raw relpath}#top"><img width="26" height="26" src="{vb:stylevar imgdir_button}/collapse_tcat.png" alt="" title="{vb:rawphrase collapse_this_category}" /></a>        </vb:if>    </div></div></div><!-- End Forum tcat Heading ForumThemes --><!-- Start Forum thead Heading ForumThemes --><div class="forumbitBody"><div class="thead_bar">    <div class="theadrow table">        <div class="foruminfo td">            <div class="forumdata">                <div class="datacontainer">                {vb:rawphrase title}                </div>            </div>        </div>        <div class="forumactionlinks td">            &nbsp;        </div>        <div class="forumstats td" align="center">            &nbsp;        </div>        <div class="forumlastpost td">            {vb:rawphrase last_post}        </div>
    </
div></div><!-- endForum thead Heading ForumThemes -->
    <
vb:if condition="$childforumbits">    <ol id="c_cat{vb:raw forum.forumid}" class="childforum">        {vb:raw childforumbits}    </ol>    </vb:if></div><div class="bottomBar"><div class="bottomBarLeft"><div class="bottomBarRight">&nbsp;</div></div></div></li
البته بازم بستگی به قالبت داره.
تشکر خیلی ممنون