سلام یه لوگو برام بسازید..

موضوع سایت موبایل هست
هرچی هم زدید،زدید فقط به موبایل ربط داشته باشه..

بزرگترین پایگاه تخصصی ویکی موبایل

رنگشم یه سایت بخوره

پیشاپیش ممنون

سایز هم 100×100