سلام بعضی هک که تاریخ را نشون میدن را چگونه می توان کاری کرد که تاریخ اونها را هم با تاریخ شمسی سازگار کرد و تاریخ را به شمسی نمایش بده؟ چه متغیری وجود دارد؟ {vb:raw ???}