درود

ثبت دامین های بین ال با کنترل پنل اختصاصی

com = 22 T
org = 22 T
net = 22 T
in = 5500 T