دوستان ومدیران ارشد
یعنی این هک به هیچ وجه وجود ندارد? لطفا تکلیف همه دوستان وما را مشخص کنید ازپاسخگویی شما ممنونم.