سلام دوستان

فروش سرور های مجازی از دیتا سنتر ovh
مشخصات سرور اصلی
OVH 24GB

Cpu: Corei7 950 (4x 2(HT)x 2.66+ GHz)
Ram: 24 GB
HDD: 2TB
t
Port : 100 Mbps

Location: France - OVH

کلیه سرویس ها با exsi مجازی سازی شده و کلیه سرویس ها بدون Overselling میباشند
کلیه سرویس ها دارای منابع اختاصاصی میباشد

پلان پیشنهادی سرور های مجازی
OVH 24GB
سرور مجازی plan 1
Cpu: Corei7 950 (4x 2(HT)x 2.66+ GHz)
Ram: 256mb
HDD: 15GB
Bw : Unlimited traffic on 100Mbps Port
Port : 100 Mbps

سیستم عمال : LINUX OR microtik OR WINDOWS
قیمت ماهیانه: 13000 هزار تومان

سبد خرید

سرور مجازی پلان 2

Cpu: Corei7 950 (4x 2(HT)x 2.66+ GHz)
Ram: 512mb
HDD: 25GB
Bw : Unlimited t
Port : 100 Mbps

سیستم عمال : LINUX OR WINDOWS
قیمت ماهیانه: 17000 هزار تومان

سبد خرید

سرور مجازی پلان 3

Cpu: Corei7 950 (4x 2(HT)x 2.66+ GHz)
Ram: 1GB
HDD: 50GB
Bw : Unlimited t
Port : 100 Mbps

سیستم عمال : LINUX OR WINDOWS
قیمت ماهیانه: 21000 هزار تومان

سبد خرید

سرور مجازی پلان 5
Cpu: Corei7 950 (4x 2(HT)x 2.66+ GHz)
Ram: 1GB
HDD: 50GB
Bw : Unlimited t
Port : 100 Mbps

سیستم عمال : LINUX OR WINDOWS
قیمت ماهیانه: 32000 هزار تومان

سبد خرید