ادمین سی پی > تنظیمات اصلی انجمن > تنظیمات سرور و بهینه سازی سیستم
حدود کردن بارگذاری NIX* سرور را روی "صفر" قرار دهید.
کلبه دار