تبلیغات در اینترنتPanypay
صفحه 2 از 3 نخستنخست 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 11 به 20 از 30

مقاله: آموزش زیباسازی پست بیت به سبک mohsen

  1. آموزش زیباسازی پست بیت به سبک mohsen »

   آموزش زیباسازی پست بیت به سبک mohsen

   نگارش: , by (کاربر سایت)
   2012/05/02 09:31 AM
   امتیاز: 

   به مناسبت افتتاح سایتم گفتم یه پست بیت بزنیم
   خدمت دوستان vbiran ترکیب از چند postbit
   نصب شده رو استایل Animated Arena
   دمو
   فایل پیوست 15205فایل پیوست 15206فایل پیوست 15207


   در جستجوی قالب ها postbit_legacy رو جستجو کنید:
   جایگزین کنید با:
   کد PHP:
   {vb:raw template_hook.postbit_start}
   <
   li class="postbitlegacy postbitim postcontainer" id="post_{vb:raw post.postid}">
   <!-- 
   see bottom of postbit.css for .userinfo .popupmenu styles -->
       <
   div class="posthead">
           <
   label for="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}">
           <
   span class="postdate {vb:raw post.statusicon}">
           <
   vb:if condition="$show['announcement']">
           <
   span class="date">{vb:rawphrase x_until_y, {vb:raw post.startdate}, {vb:raw post.enddate}}</span>
           <
   vb:else />
           <
   span class="date">{vb:raw post.postdate}<vb:if condition="!$show['detailedtime']">&nbsp;<span class="time">{vb:raw post.posttime}</span></vb:if></span>
           </
   vb:if>
           </
   span>
           </
   label>
           <
   span class="nodecontrols">
           <
   vb:if condition="$post['postid'] AND $post['threadid']">
               <
   a name="post{vb:raw post.postid}" href="{vb:link thread, {vb:raw thread}, {vb:raw pageinfo_post}}#post{vb:raw post.postid}" class="postcounter">#{vb:raw post.postcount}</a>
           
   </vb:if>
           <
   vb:if condition="$show['inlinemod']">
               <
   input class="postimod" type="checkbox" id="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}" name="plist[{vb:raw post.postid}]" value="{vb:raw post.checkbox_value}" />
           </
   vb:if>
           </
   span>
       </
   div>
       <
   div class="postdetails">
           <
   div class="userinfo">
               <
   div class="username_container">
               <
   vb:if condition="$post['userid']">
               <
   br>
   <
   div class="eti_postbit_merkezli">
                   {
   vb:raw memberaction_dropdown}
                   {
   vb:raw post.onlinestatus}
                   
              <
   vb:else />
                   <
   span class="username guest">{vb:raw post.musername}</span>
           </
   vb:if>
           </
   div>
           </
   div>
               
               
   <
   div class="eti_postbit_merkezli"
   {
   vb:raw post.usertitle}</div>
   <
   center><vb:if condition="$post['field12']">
   <
   div class="eti_postbit">{vb:raw post.field12}</div></vb:if></center>
   <
   vb:if condition="$post['rank']"
   <
   div class="eti_postbit_merkezli">{vb:raw post.rank
            </
   div> </vb:if>  
           
               {
   vb:raw template_hook.postbit_userinfo_left}
           
               <
   vb:if condition="$show['avatar']">

                <
   div class="eti_postbit"=class="postuseravatar" href="{vb:link member, {vb:raw post}}" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['onlinestatusphrase']}, {vb:raw post.username}}">
               <
   center>    
      <!-- 
   Avatar Specific Start -->
       <
   table cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
          <
   tr>
              <
   td><img src="http://www.vbiran.ir/images/moohsen/post_top_left.png"></td>
              <
   td style="background: url(images/moohsen/post_top_center.png) repeat-x top left">
              </
   td>
              <
   td><img src="http://www.vbiran.ir/images/moohsen/post_top_right.png"></td>
          </
   tr>
          <
   tr>
              <
   td style="background: url(images/moohsen/post_scale_left.png) repeat-y top left" valign="bottom">&nbsp;</td>
              <
   td>
   <
   img src="{vb:raw post.avatarurl}" alt="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" title="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" />
               </
   td>
              <
   td style="background: url(images/moohsen/post_scale_right.png) repeat-y top right" valign="bottom">&nbsp;</td>
          </
   tr>
          <
   tr>
              <
   td><img src="http://www.vbiran.ir/images/moohsen/post_footer_left.png"></td>
              <
   td style="background: url(images/moohsen/post_footer_center.png) repeat-x top left"></td>
              <
   td><img src="http://www.vbiran.ir/images/moohsen/post_footer_right.png"></td>
          </
   tr>
       </
   table>
       <!-- 
   Avatar Specific End -->
   </
   center>
               </
   a>
               </
   div></vb:if> 
               

   <
   vb:if condition="$post['userid']">
   <
   vb:if condition="$post['userid']">
   <
   div class="eti_postbit">{vb:rawphrase userid} : {vb:raw post.userid}</div></vb:if>
       <
   vb:if condition="$post['joindate']">
   <
   div class="eti_postbit">
   {
   vb:rawphrase join_date} : {vb:raw post.joindate}</div></vb:if>
   <
   vb:if condition="$post['age']"><div class="eti_postbit">
   {
   vb:rawphrase age}: {vb:raw post.age}</div></vb:if>
                       <
   div class="eti_postbit">
   {
   vb:rawphrase 'posts'} : {vb:raw post.posts}
       </
   div>
   <
   vb:if condition="$post['reputation']"><div class="eti_postbit">{vb:rawphrase reputation} : {vb:raw post.reputation} <vb:if condition="$show['member']"> {vb:raw post.reputationdisplay}</vb:if></div></vb:if>
                       <
   vb:if condition="$post['field2']">
   <
   div class="eti_postbit">{vb:rawphrase location_perm} : {vb:raw post.field2}</div></vb:if>


   <
   vb:if condition="$post['field4']">
   <
   div class="eti_postbit">شغل : {vb:raw post.field4}</div></vb:if>
   <
   vb:if condition="$post['field7']">
   <
   div class="eti_postbit">حالت من : {vb:raw post.field7}</div></vb:if>
   <
   vb:if condition="$post['field5']">
   <
   div class="eti_postbit">جنسیت : {vb:raw post.field5}</div></vb:if>
   <
   vb:if condition="$post['field9']">
   <
   div class="eti_postbit">نوع موبایل : {vb:raw post.field9}</div></vb:if>

   <
   vb:if condition="$post['field3']">
   <
   div class="eti_postbit">تخصص : {vb:raw post.field3}</div></vb:if>
                       
   {
   vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right_after_posts}

   <
   vb:if condition="$post['field10']">
   <
   div class="eti_postbit">SMS:
   <
   p><marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="up" scrolldelay="2" scrollamount="1" style="text-align: center; " height="78">{vb:raw post.field10}</marquee></p></div></vb:if>       
                   <
   vb:if condition="$show['infraction'] OR $show['reppower']">
               
                       <
   vb:if condition="$show['infraction']">
   <
   div class="eti_postbit">
   {
   vb:rawphrase infractions} : 
   {
   vb:raw post.warnings}/{vb:raw post.infractions} ({vb:raw post.ipoints}) 
                       </
   div>
                       </
   vb:if>
                       <
   vb:if condition="$show['reputation']">
                           <
   vb:if condition="$show['reppower']">
                       <
   dt>{vb:rawphrase reppower}</dt
                       <
   dd id="reppower_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:raw post.reppower}<dd
                           </
   vb:if>
                       </
   vb:if>
                   </
   dl>
                   </
   vb:if>
   <
   div class="eti_postbit" >دوستان : <a rel="nofollow" href="{vb:link member, {vb:raw post}}&tab=friends#friends-content" title="مشاهده دوستان">{vb:raw post.friendcount}</a><vb:if condition="$post['canbefriends']"> <a rel="nofollow" href="profile.php?do=addlist&userlist=friend&u={vb:raw post.userid}" title="دوستم باش" style="float:left">درخواست دوستی؟</a></vb:if></div>

                   {
   vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right}
                   <
   div class="imlinks">
   <
   vb:if condition="$post['icqicon'] OR $post['aimicon'] OR $post['msnicon'] OR $post['yahooicon'] OR $post['skypeicon'] "> <div class="eti_postbit">اتصال : {vb:raw post.icqicon} {vb:raw post.aimicon} {vb:raw post.msnicon} {vb:raw post.yahooicon} {vb:raw post.skypeicon}</div>
   </
   vb:if><div class="eti_postbit">آخرین فعالیت : {vb:raw post.lastactivity}</div>
                   </
   div>
               </
   vb:if><vb:if condition="$post['field11']"><div align="center"><p><img border="0" src="http://khalijsat.com/vb/images/wsam/{vb:raw post.field11}.gif" alt="مدال"></p></div></vb:if>  
           </
   div
           <
   div class="postbody">
               <
   div class="postrow<vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']"> has_after_content</vb:if>">
                   {
   vb:raw template_hook.postbit_messagearea_start}
                   <
   vb:if condition="$post['title'] OR $show['messageicon']">
                   <
   h2 class="title icon">
                       <
   vb:if condition="$show['messageicon']"><img src="{vb:raw post.iconpath}" alt="{vb:raw post.icontitle}" /> </vb:if>{vb:raw post.title}
   <!-- 
   Place this tag in your head or just before your close body tag -->
   <
   script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js"></script>

   <!-- Place this tag where you want the +1 button to render -->
   <g:plusone></g:plusone> 
                   </h2>
                   </vb:if>


                           <vb:if condition="$post['isfirstshown']">
                               {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_start}
                               {vb:raw ad_location.thread_first_post_content}
                           </vb:if>
                           <vb:if condition="$post['islastshown']">
                               {vb:raw ad_location.thread_last_post_content}
                           </vb:if>
                   <div class="content<vb:if condition="$show['first_ad'] OR $show['last_ad']"> hasad</vb:if>">
                       <div id="post_message_{vb:raw post.postid}">
                           <blockquote class="postcontent restore ">
                               <div align="center"><div align="center"><font size="4"><font color="#790d0d">{vb:raw post.message}</font></font></div>
                           </blockquote>
                       </div>

                       <vb:if condition="$show['attachments']">
                           <div class="attachments"><div align="right" style="padding-bottom: 3px; text-decoration: blink;"><b>
       <font color="#000000" size="3"> توجه</font></b></div><b>
   <font face="Arial" size="3"><font color="#DB0000">
   </font>
   </font></b>

                           <vb:if condition="$show['thumbnailattachment']">
                               <fieldset class="postcontent">
                                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_thumbnails}" /> {vb:rawphrase attached_thumbnails}</legend>
                                   {vb:raw post.thumbnailattachments}
                               </fieldset>
                           </vb:if>

                           <vb:if condition="$show['imageattachment']">
                               <fieldset class="postcontent">
                                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
                                   {vb:raw post.imageattachments}
                               </fieldset>
                           </vb:if>

                           <vb:if condition="$show['imageattachmentlink']">
                               <fieldset class="postcontent">
                                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
                                   <ul>
                                   {vb:raw post.imageattachmentlinks}
                                   </ul>
                               </fieldset>
                           </vb:if>

                           <vb:if condition="$show['otherattachment']">
                               <fieldset class="postcontent">
                                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_files}</legend>
                                   <ul>
                                   {vb:raw post.otherattachments}
                                   </ul>
                               </fieldset>
                           </vb:if>

                           <vb:if condition="$show['moderatedattachment']">
                               <fieldset class="postcontent">
                                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attachments_pending_approval}</legend>
                                   <ul>
                                   {vb:raw post.moderatedattachments}
                                   </ul>
                               </fieldset>
                           </vb:if>

                           </div>
                       <!-- / attachments -->
                       </vb:if>
                   </div>
               </div>
               <vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']">
               <div class="after_content">
                   <vb:if condition="$show['postedited']">
                   <!-- edit note -->
                   <blockquote class="postcontent lastedited">
   <!--                    <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/edit_40b.png" class="inlineimg" alt="" /> -->
                       <vb:if condition="$show['postedithistory']">
                           {vb:rawphrase last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, 
                               {vb:raw post.edit_time}, {vb:raw post.historyurl}}
                       <vb:else />
                           {vb:rawphrase last_edited_by_x_on_y_at_z, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, {vb:raw post.edit_time}}
                       </vb:if>
                       <vb:if condition="$post['edit_reason']">
                           <span class="reason">{vb:rawphrase reason}:</span> {vb:raw post.edit_reason}
                       </vb:if>
                   </blockquote>
                   <!-- / edit note -->
                   </vb:if>
                                          {vb:raw template_hook.postbit_signature_start}
                                    {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_sig}
                   <vb:if condition="$post['signature'] AND !$vboptions['shownsigs'][$post[userid]] AND $vboptions['shownsigs'][$post[userid]] = true AND $vbulletin->styleid != $vbulletin->options['mobilestyleid_basic']">
                   <vb:if condition="$show['member']">
                   <blockquote class="signature restore"><div class="signaturecontainer"><div class="samer_sig"><div align="right" style="padding-bottom: 4px; text-decoration: blink;"><b><font color="#000000">امضا {vb:raw post.musername}</font></b></div>{vb:raw post.signature}</div></div></blockquote>
                   <vb:else />
                   
                   
                   </vb:if>
                                           
                   </vb:if>
                                           {vb:raw template_hook.postbit_signature_end}
               </div>
               </vb:if>
               <div class="cleardiv"></div>
           </div>
       </div>
           <div class="postfoot">
               <!-- <div class="postfoot_container"> -->
               <div class="textcontrols floatcontainer">
                   <span class="postcontrols">
                       <img style="display:none" id="progress_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/progress.gif" alt="{vb:rawphrase loading_editor_please_wait}" />
                       <vb:if condition="$post['editlink']">
                           <a class="editpost" href="{vb:raw post.editlink}" name="vB::QuickEdit::{vb:raw post.postid}"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" id="editimg_{vb:raw post.postid}" alt="{vb:rawphrase edit_delete_message}" /> {vb:rawphrase edit_post}</a> 
                       <span class="seperator">&nbsp;</span>
                       </vb:if>
                       <vb:if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">
                           <a id="qr_{vb:raw post.postid}" class='quickreply' href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow"><img id="replyimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}" /> {vb:rawphrase reply}</a> 
                       <span class="seperator">&nbsp;</span>
                       </vb:if>
                       <vb:if condition="$post['replylink']">
                           <a id="qrwq_{vb:raw post.postid}" class="newreply" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow"><img id="quoteimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase reply_with_quote}" />  <vb:if condition="$post['forwardlink']">{vb:rawphrase reply_to_private_message}<vb:else />{vb:rawphrase reply_with_quote}</vb:if></a> 
                       <vb:if condition="$show['multiquote_post']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
                       </vb:if>
                       <vb:if condition="$show['multiquote_post']">
                           
                            <a class="multiquote" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" onclick="return false;" id="mq_{vb:raw post.postid}"><img id="mq_image_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}" />&nbsp;</a> 
                       </vb:if>
                   </span>
                   <span class="postlinking">
                       <vb:if condition="!$post['forwardlink'] && THIS_SCRIPT != 'usernote' && THIS_SCRIPT != 'announcement'">
                           <vb:if condition="$promote_sectionid AND $promote_sectionid != -1">
                                  <a href="{vb:raw promote_url}" class="promotecms">{vb:rawphrase promote_to_article}</a>
                                                          <span class="seperator">&nbsp;</span>
                           </vb:if>
                       </vb:if>

                       {vb:raw template_hook.postbit_controls}
                       {vb:raw post.iplogged}
                       <vb:if condition="$post['forwardlink']">
                           <a class="forwardpost" href="{vb:raw post.forwardlink}" rel="nofollow"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase forward_message}" /> {vb:rawphrase forward}</a>
                           <vb:if condition="$show['reputationlink'] OR $show['infractionlink'] OR $show['moderated'] OR $show['spam'] OR $show['deletedpost'] OR $show['redcard'] OR $show['yellowcard']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
                       </vb:if>

                       <vb:if condition="$show['infractionlink']">
                           &nbsp;<a class="infraction" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=report&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.png" alt="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}" /> --> &nbsp;</a> &nbsp;
                       </vb:if>
   <vb:if condition="$show['reputationlink']">
                           <span class="reputationpopupmenu popupmenu popupcustom" title="{vb:raw post.postid}"><a class="popupctrl reputation" href="reputation.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addreputation&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase add_reputation}" rel="nofollow" id="reputation_{vb:raw post.postid}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b.png" alt="{vb:rawphrase add_reputation}" /> -->امتیاز دادن </a></span>
                       </vb:if>
                       <vb:if condition="$show['reportlink']">
                           <a class="report" href="{vb:raw post.reportlink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase report_bad_post}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/report-40b.png" alt="{vb:rawphrase report_bad_post}" /> --> </a> &nbsp;
                       </vb:if>

                       <vb:if condition="$show['moderated']">
                           <img class="moderated" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/moderated_sm.png" alt="{vb:rawphrase moderated_post}" />
                       </vb:if>
                       <vb:if condition="$show['spam']">
                           <img class="spam" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/spam_detected.png" alt="{vb:rawphrase spam_post}" />
                       </vb:if>
                       <vb:if condition="$show['deletedpost']">
                           <vb:if condition="$show['managepost']">
                               <a class="deleted" href="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}postings.php?{vb:raw session.sessionurl}do=managepost&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase manage}">&nbsp;</a>
                           <vb:else />
                               <img class="deleted_nolink" class="inlineimage" src="{vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase deleted_post}" />
                           </vb:if>
                       </vb:if>
                       <vb:if condition="$show['redcard']">
                           <a class="redcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_infraction}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_infraction}" /> --> &nbsp;</a>
                           <vb:elseif condition="$show['yellowcard']" />
                               <a class="yellowcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_warning}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_warning}" /> --> &nbsp;</a>
                       </vb:if>
                   </span>
               <!-- </div> -->
               </div>
           </div>
       <hr />
   </li>
   {vb:raw template_hook.postbit_end} 

   برای شماره 1:
   جستجو کنید : additional.css
   کد های زیر را به انتهای آن اضافه کنید :

   کد PHP:
   .samer_sig {
   /* By moohsen
   www.khalijsat.com
   Cheers */
   padding-left4px;padding-right4px;padding-top4px;padding-bottom4px;border-top1px solid #538114;border-right: 1px solid #538114;border-left: 1px solid #538114;border-bottom: 1px solid #538114;
   margin-bottom5px;margin-top5px;margin-leftauto;margin-rightauto;text-aligncenter;width75%;
   -
   moz-box-shadow0px 0px 6px 6px #538114;-webkit-box-shadow: 0px 0px 6px 6px #538114;box-shadow: 0px 0px 6px 6px #538114;-moz-border-radius-bottomright: 6px;-moz-border-radius-bottomleft: 6px;-moz-border-radius-topright: 6px;-moz-border-radius-topleft: 6px;-webkit-border-top-left-radius: 6px;-webkit-border-top-right-radius: 6px;-webkit-border-bottom-right-radius: 6px;-webkit-border-bottom-left-radius: 6px;border-top-left-radius: 6px 6px;border-top-right-radius: 6px 6px;border-bottom-left-radius: 6px 6px;border-bottom-right-radius: 6px 6px;}/* moohsen Postbit_Legacy*/.eti_postbit_merkezli { padding-left: 4px;padding-right: 4px;padding-top: 2px;padding-bottom: 2px;text-align:center;font-size:16px;font-weight: bold; background:url(http://localhost/from/images/moohsen/bc.gif);border-top:1px dashed #FF0033;border-bottom:1px dashed #FF0033;border-left:0px solid #FF0033;border- right:0px solid #FF0033;border-radius:12px;-moz-border-radius:66px;-webkit-border-radius:12px;text-shadow:#b2b2b2 0 0 7px;-webkit-box-shadow:0 0px 10px #b1b1b1 inset !important;-o-box-shadow:0 0px 10px #b1b1b1 inset !important;-moz-box-shadow:0 0px 10px #b1b1b1 inset !important;-ms-box-shadow:0 0px 10px #b1b1b1 inset !important;padding:6px;-webkit-transition:all 0.5s ease-in-out;-moz-transition:all 0.5s ease-in-out;-o-transition:all 0.5s ease-in-out;transition:all 0.5s ease-in-out;margin-bottom:3px;font-size:11px}.post_field:hover{border-top:1px dashed #FF0033;border-bottom:1px dashed #FF0033}.username_container {padding:2px 0;text-align:center;}.username_container .username strong {font-size: 16pt;font-weight:400;}.usertitle, .rank {text-align:center;}.usercenter {padding-top:5px;text-align:center;}.eti_postbit {padding-left: 4px;padding-right: 4px;padding-top: 2px;  
   padding-bottom2px;text-align:center;font-size:16px;font-weightbold;background:url(http://localhost/from/images/moohsen/bc.gif);border-top:1px dashed #FF0033;border-bottom:1px dashed #FF0033;border-left:2px solid #FF0033;border-right:2px solid #FF0033;border-radius:12px;-moz-border-radius:11px;-webkit-border-radius: 5px;-moz-border-radius: 5px;border-radius: 5px;text-shadow: 1px 1px white;;text-shadow:#b2b2b2 1 0 3px;-webkit-box-shadow:-1px 2px 2px#b1b1b1 inset !important;-o-box-shadow:-1px 2px 2px#b1b1b1 inset !important;-moz-box-shadow:0 0px 10px #b1b1b1 inset !important;-ms-box-shadow:-1px 2px 2px#b1b1b1 inset !important;padding:6px;-webkit-transition:all 0.5s ease-in-out;-moz-transition:all 0.5s ease-in-out;-o-transition:all 0.5s ease-in-out;transition:all 0.5s ease-in-out;margin-bottom:3px;font-size:11px}.post_field:hover{border-top:9px dashed #FF0033;border-bottom:1px dashed #FF0033}.username_container {padding:2px 0;text-align:center;}.username_container .username strong {font-size: 16pt;font-weight:400;}.usertitle, .rank {text-align:center;}.usercenter {padding-top:5px;text-align:center;}    برای شماره 2:
   جستجو کنید : additional.css
   کد های زیر را به انتهای آن اضافه کنید :

   کد PHP:
   .samer_sig {
   /* By moohsen
   www.khalijsat.com
   Cheers */
   padding-left4px;padding-right4px;padding-top4px;padding-bottom4px;border-top1px solid #538114;border-right: 1px solid #538114;border-left: 1px solid #538114;border-bottom: 1px solid #538114;
   margin-bottom5px;margin-top5px;margin-leftauto;margin-rightauto;text-aligncenter;width75%;
   -
   moz-box-shadow0px 0px 6px 6px #538114;-webkit-box-shadow: 0px 0px 6px 6px #538114;box-shadow: 0px 0px 6px 6px #538114;-moz-border-radius-bottomright: 6px;-moz-border-radius-bottomleft: 6px;-moz-border-radius-topright: 6px;-moz-border-radius-topleft: 6px;-webkit-border-top-left-radius: 6px;-webkit-border-top-right-radius: 6px;-webkit-border-bottom-right-radius: 6px;-webkit-border-bottom-left-radius: 6px;border-top-left-radius: 6px 6px;border-top-right-radius: 6px 6px;border-bottom-left-radius: 6px 6px;border-bottom-right-radius: 6px 6px;}/* moohsen Postbit_Legacy*/.eti_postbit_merkezli { padding-left: 4px;padding-right: 4px;padding-top: 2px;padding-bottom: 2px;text-align:center;font-size:16px;font-weight: bold; background:url(http://localhost/from/images/moohsen/bg1.png);border-top:1px dashed #FF0033;border-bottom:1px dashed #FF0033;border-left:0px solid #FF0033;border- right:0px solid #FF0033;border-radius:12px;-moz-border-radius:66px;-webkit-border-radius:12px;text-shadow:#b2b2b2 0 0 7px;-webkit-box-shadow:0 0px 10px #b1b1b1 inset !important;-o-box-shadow:0 0px 10px #b1b1b1 inset !important;-moz-box-shadow:0 0px 10px #b1b1b1 inset !important;-ms-box-shadow:0 0px 10px #b1b1b1 inset !important;padding:6px;-webkit-transition:all 0.5s ease-in-out;-moz-transition:all 0.5s ease-in-out;-o-transition:all 0.5s ease-in-out;transition:all 0.5s ease-in-out;margin-bottom:3px;font-size:11px}.post_field:hover{border-top:1px dashed #FF0033;border-bottom:1px dashed #FF0033}.username_container {padding:2px 0;text-align:center;}.username_container .username strong {font-size: 16pt;font-weight:400;}.usertitle, .rank {text-align:center;}.usercenter {padding-top:5px;text-align:center;}.eti_postbit {padding-left: 4px;padding-right: 4px;padding-top: 2px;  
   padding-bottom2px;text-align:center;font-size:16px;font-weightbold;background:url(http://localhost/from/images/moohsen/bg1.png);border-top:1px dashed #FF0033;border-bottom:1px dashed #FF0033;border-left:2px solid #FF0033;border-right:2px solid #FF0033;border-radius:12px;-moz-border-radius:11px;-webkit-border-radius: 5px;-moz-border-radius: 5px;border-radius: 5px;text-shadow: 1px 1px white;;text-shadow:#b2b2b2 1 0 3px;-webkit-box-shadow:-1px 2px 2px#b1b1b1 inset !important;-o-box-shadow:-1px 2px 2px#b1b1b1 inset !important;-moz-box-shadow:0 0px 10px #b1b1b1 inset !important;-ms-box-shadow:-1px 2px 2px#b1b1b1 inset !important;padding:6px;-webkit-transition:all 0.5s ease-in-out;-moz-transition:all 0.5s ease-in-out;-o-transition:all 0.5s ease-in-out;transition:all 0.5s ease-in-out;margin-bottom:3px;font-size:11px}.post_field:hover{border-top:9px dashed #FF0033;border-bottom:1px dashed #FF0033}.username_container {padding:2px 0;text-align:center;}.username_container .username strong {font-size: 16pt;font-weight:400;}.usertitle, .rank {text-align:center;}.usercenter {padding-top:5px;text-align:center;} 

   برای شماره 3:
   جستجو کنید : additional.css
   کد های زیر را به انتهای آن اضافه کنید :

   کد PHP:
   .samer_sig {
   /* By moohsen
   www.khalijsat.com  
   Cheers */
   padding-left4px;padding-right4px;padding-top4px;padding-bottom4px;border-top1px solid #538114;border-right: 1px solid #538114;border-left: 1px solid #538114;border-bottom: 1px solid #538114;
   margin-bottom5px;margin-top5px;margin-leftauto;margin-rightauto;text-aligncenter;width75%;-moz-box-shadow0px 0px 6px 6px #538114;-webkit-box-shadow: 0px 0px 6px 6px #538114;box-shadow: 0px 0px 6px 6px #538114;-moz-border-radius-bottomright: 6px;-moz-border-radius-bottomleft: 6px;-moz-border-radius-topright: 6px;-moz-border-radius-topleft: 6px;-webkit-border-top-left-radius: 6px;-webkit-border-top-right-radius: 6px;-webkit-border-bottom-right-radius: 6px;-webkit-border-bottom-left-radius: 6px;border-top-left-radius: 6px 6px;border-top-right-radius: 6px 6px;border-bottom-left-radius: 6px 6px;border-bottom-right-radius: 6px 6px;}/* moohsen Postbit_Legacy*/.eti_postbit_merkezli {padding-left: 4px;padding-right: 4px;padding-right: 4px;padding-top: 2px; padding-bottom: 2px;text-align:center;font-size:16px;font-weight: bold;border-top:1px dashed #FF0033;border-bottom:1px dashed #FF0033;border-left:0px solid #FF0033;border- right:0px solid #FF0033;border-radius:12px;-moz-border-radius:66px;-webkit-border-radius:12px;text-shadow:#b2b2b2 0 0 7px;-webkit-box-shadow:0 0px 10px #b1b1b1 inset !important;-o-box-shadow:0 0px 10px #b1b1b1 inset !important;-moz-box-shadow:0 0px 10px #b1b1b1 inset !important;-ms-box-shadow:0 0px 10px #b1b1b1 inset !important;padding:6px;-webkit-transition:all 0.5s ease-in-out;-moz-transition:all 0.5s ease-in-out;-o-transition:all 0.5s ease-in-out;transition:all 0.5s ease-in-out;margin-bottom:3px;font-size:11px}.post_field:hover{border-top:1px dashed #FF0033;border-bottom:1px dashed #FF0033}.username_container {padding:2px 0;text-align:center;}.username_container .username strong {font-size: 16pt;font-weight:400;}.usertitle, .rank {text-align:center;}.usercenter {padding-top:5px;text-align:center;}.eti_postbit {padding-left: 4px;padding-right: 4px;padding-top: 2px;padding-bottom: 2px;border-top:1px dashed #FF0033;border-bottom:1px dashed #FF0033;border-left:0px solid #FF0033;border-right:0px solid #FF0033;border-radius:10px;-moz-border-radius:10px;-webkit-border-radius:12px;text-shadow:#b2b2b2 0 0 7px;-webkit-box-shadow:0 0px 10px #b1b1b1 inset !important;-o-box-shadow:0 0px 10px #b1b1b1 inset !important;-moz-box-shadow:0 0px 10px #b1b1b1 inset !important;-ms-box-shadow:0 0px 10px #b1b1b1 inset !important;padding:6px;-webkit-transition:all 0.5s ease-in-out;-moz-transition:all 0.5s ease-in-out;-o-transition:all 0.5s ease-in-out;transition:all 0.5s ease-in-out;margin-bottom:3px;font-size:11px}.post_field:hover{border-top:1px dashed #FF0033;border-bottom:1px dashed #FF0033}.username_container {padding:1px 0;text-align:center;}.username_container .username strong {font-size: 12pt;font-weight:100;}.usertitle, .rank {text-align:center;}.usercenter {padding-top:5px;text-align:center;}.etelaresani_vbiran {background: #f2d3d3;border: 1px solid #d19797;color: #3E3E3E;padding: 5px 10px;margin-bottom: 5px;text-align: right;clear: both;-webkit-border-radius: 5px;-moz-border-radius: 5px;border-radius: 5px;text-shadow: 1px 1px white;-webkit-transition : all 0.5s ease-in;-moz-transition : all 0.5s ease-in;-o-transition : all 0.5s ease-in;} 


   برای کادر بندی تشکر به جستجوی قالب بروید و post_thanks_postbit_info را جستجو کنید محتویات آن را با کد زیر عوض کنید
   کد PHP:
   <vb:if condition="$post['userid']">
       <
   div class="eti_postbit">{vb:rawphrase post_thanks_thanks} {vb:raw post.post_thanks_user_amount_formatted}</div>
       <
   vb:if condition="$post['post_groans_groaned_times'] == 1">
          <
   dd style="white-space:nowrap; display:inline; float: {vb:stylevar left};">{vb:rawphrase post_thanks_time_post}

       <
   vb:elseif condition="$post['post_thanks_thanked_posts'] == 1" />
            <
   div class="eti_postbit"><dd>
       <
   dd style="white-space:nowrap; display:inline; float: {vb:stylevar left};"><dd>{vb:rawphrase post_thanks_times_post, {vb:raw post.post_thanks_thanked_times_formatted}}</div>
       <
   vb:else /> <div class="eti_postbit"><dd>
           <
   dd style="white-space:nowrap; display:inline; float: {vb:stylevar left};"><dd>{vb:rawphrase post_thanks_times_posts, {vb:raw post.post_thanks_thanked_times_formatted}, {vb:raw post.post_thanks_thanked_posts_formatted}}</div>
       </
   vb:if>
   </
   vb:if> 

   محتویات فایل دانلود شده به پوشه images انقال بدید
   از تو قالب postbit_legacy جای ادرس ویبی ایران ادس سایت خود قرار دهید
   از تو قالب additional.css
   جای localhost/from ادرس سایت خود قرار دهید
   http://localhost/from/images/moohsen/bg1.png
   ویرایش توسط moohsen : 2012/05/06 در ساعت 11:06 AM
 1. Top | #11
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  .
  نوشته ها
  869
  میزان امتیاز
  139

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط Hoshyar نمایش پست ها
  کسی کادر بندی حالت من رو نمیتونه بزاره؟
  از شما که امضات پشتیبانی 100% ویبولتین هست این سوال بعیده
  پشتیبان 100% کسیه که هک و پلاگین ویبولتین هم بلد باشه بنویسه

  5 تشکر توسط:

 2. گیفت کارت آیتونز

 3. Top | #12
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  .
  نوشته ها
  869
  میزان امتیاز
  139

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط Hoshyar نمایش پست ها
  عزیزم

  من پشتیبانی هستم ، هک و پلاگین و ... رو بلدم نصب کنم

  چه ربطی به کادر بندی داره؟


  در ضمن ایشون کادر بندی حالت من رو نزاشتن و من لازم دارم
  مشکل همینجاست دوست من
  شما خودتون رو پشتیبان 100%وی بی میدونید وپست بیتی که آماده هست رو بلد نیستید برای ه حالت من کادربندی کنید
  در صورتی که من بار ها به دوستانی که در یاهو و غیره ازم کمک در مورد ویبولتین خواستن گفتم تخصص بنده ویبولتین نیست و شخص دیگری رو معرفی کردم
  اما 2-3 تا پست بیت هم توی وی بی ایران منتشر کردم که الان نصف فروم ها دارن از یکیش استفاده میکنن
  حتی جزو خدمات خودتون هم این هست
  طراحی پست بیت اختصاصی >>> 15000 هزار تومان

  بعد عجیبه بلد نیستید کادر بندی کنید : )

  4 تشکر توسط:


 4. Top | #13
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  ☻Google
  نوشته ها
  5,116
  میزان امتیاز
  603

  پیش فرض

  من پشتیبانی 200% هستم:دي

  بفرما

  این قالب
  vmoods_postbit

  کد PHP:
  <div class="post_field">حالت من : <img src="{vb:raw vboptions.bburl}/vmoods/{vb:raw vboptions.vmoods_icon_set}/{vb:raw post.vmood}.gif" alt="{vb:raw post.vmood}" title="{vb:raw post.vmood}<vb:if condition="empty($post['vmood']) == false"> - {vb:raw post.vmood_updated_at}</vb:if>" border="0" /> </div

  خانم خیلی
  ویرایش توسط Overlord : 2012/05/05 در ساعت 06:37 PM

  2 تشکر توسط:


 5. Top | #14
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.1.10
  نوشته ها
  785
  میزان امتیاز
  87

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط Overlord نمایش پست ها
  من پشتیبانی 200% هستم:دي

  بفرما

  این قالب
  vmoods_postbit

  کد PHP:
  <div class="post_field">حالت من : <img src="{vb:raw vboptions.bburl}/vmoods/{vb:raw vboptions.vmoods_icon_set}/{vb:raw post.vmood}.gif" alt="{vb:raw post.vmood}" title="{vb:raw post.vmood}<vb:if condition="empty($post['vmood']) == false"> - {vb:raw post.vmood_updated_at}</vb:if>" border="0" /> </div

  خانم خیلی
  سلام
  دوست عزیز من جایگزین کردم اما به این شکل در اومده !!!
  تصاویر پیوست شده تصاویر پیوست شده

  کاربر مقابل از iroption بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 6. Top | #15
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  ☻Google
  نوشته ها
  5,116
  میزان امتیاز
  603

  پیش فرض

  اینو بذار ببین میشه یا نه
  کد HTML:
   <div class="eti_postbit">حالت من : <img src="{vb:raw vboptions.bburl}/vmoods/{vb:raw vboptions.vmoods_icon_set}/{vb:raw post.vmood}.gif" alt="{vb:raw post.vmood}" title="{vb:raw post.vmood}<vb:if condition="empty($post['vmood']) == false"> - {vb:raw post.vmood_updated_at}</vb:if>" border="0" /> </div
  >


  سی اس اس های پست بیت قبلی رو پاک نکردی؟

  کاربر مقابل از Overlord بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 7. Top | #16
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.1.10
  نوشته ها
  785
  میزان امتیاز
  87

  پیش فرض

  تشکر درست شد فقط اگر امکانش هست نوشته های وبلاگ و تشکر شده هم بزارید کادر بندیش تو پست بیت رو

 8. Top | #17
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  ☻Google
  نوشته ها
  5,116
  میزان امتیاز
  603

  پیش فرض

  blog_postbit_entries_link

  کد PHP:
  <div class="eti_postbit"><dt>{vb:rawphrase blog_entries}</dt><dd><a href="{vb:link blog, {vb:raw post}, null, 'userid', 'blog_title'}">{vb:raw post.entries}</a></dd></div

  post_thanks_postbit_info

  کد:
  <vb:if condition="$post['userid']"> 	<div class="eti_postbit"><dt>{vb:rawphrase post_thanks_thanks}</dt> <dd>{vb:raw post.post_thanks_user_amount_formatted}</dd></div> 	<vb:if condition="$post['post_thanks_thanked_times'] == 1"> 		<div class="eti_postbit"><dd>{vb:rawphrase post_thanks_time_post}</dd></div> 	<vb:elseif condition="$post['post_thanks_thanked_posts'] == 1" /> 		<div class="eti_postbit"><dd>{vb:rawphrase post_thanks_times_post, {vb:raw post.post_thanks_thanked_times_formatted}}</dd></div> 	<vb:else /> 		<div class="eti_postbit"><dd>{vb:rawphrase post_thanks_times_posts, {vb:raw post.post_thanks_thanked_times_formatted}, {vb:raw post.post_thanks_thanked_posts_formatted}}</dd></div> 	</vb:if> </vb:if>

  کاربر مقابل از Overlord بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 9. Top | #18
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  vBulletin-F4.1.12-FS
  نوشته ها
  95
  میزان امتیاز
  18

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط Overlord نمایش پست ها
  blog_postbit_entries_link

  کد PHP:
  <div class="eti_postbit"><dt>{vb:rawphrase blog_entries}</dt><dd><a href="{vb:link blog, {vb:raw post}, null, 'userid', 'blog_title'}">{vb:raw post.entries}</a></dd></div

  post_thanks_postbit_info

  کد:
  <vb:if condition="$post['userid']">   <div class="eti_postbit"><dt>{vb:rawphrase post_thanks_thanks}</dt> <dd>{vb:raw post.post_thanks_user_amount_formatted}</dd></div>   <vb:if condition="$post['post_thanks_thanked_times'] == 1">     <div class="eti_postbit"><dd>{vb:rawphrase post_thanks_time_post}</dd></div>   <vb:elseif condition="$post['post_thanks_thanked_posts'] == 1" />     <div class="eti_postbit"><dd>{vb:rawphrase post_thanks_times_post, {vb:raw post.post_thanks_thanked_times_formatted}}</dd></div>   <vb:else />     <div class="eti_postbit"><dd>{vb:rawphrase post_thanks_times_posts, {vb:raw post.post_thanks_thanked_times_formatted}, {vb:raw post.post_thanks_thanked_posts_formatted}}</dd></div>   </vb:if> </vb:if>
  لطفا دقت کنید پست بیت ایشون eTiKeT هست

 10. Top | #19
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  ☻Google
  نوشته ها
  5,116
  میزان امتیاز
  603

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط moohsen نمایش پست ها
  لطفا دقت کنید پست بیت ایشون eTiKeT هست
  منظورتون؟

 11. Top | #20
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4,1,10
  نوشته ها
  491
  میزان امتیاز
  57

  پیش فرض

  کادر هاش آبی نمیشه؟؟؟ دوره کادرا قرمزه..نمیشه آبیش کرد؟؟

صفحه 2 از 3 نخستنخست 123 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. آموزش زیباسازی پست بیت به سبک Diaco
  توسط Khatam در انجمن اموزشهای تصویری ویبولتین
  پاسخ: 236
  آخرين نوشته: 2014/04/08, 09:52 PM
 2. آموزش زیباسازی پست بیت به سبک وب آلفا + Css Hover (جدید!)
  توسط Reza در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 93
  آخرين نوشته: 2013/08/12, 12:41 PM
 3. آموزش زیباسازی متن کپی رایت و ساعت در یک کادر
  توسط Dastyar در انجمن اموزشهای تصویری ویبولتین
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 2012/07/04, 07:39 PM
 4. پاسخ: 5
  آخرين نوشته: 2012/01/08, 10:59 PM
 5. مشکل در وسط چین کردن پست بیت همراه با زیباسازی
  توسط Roobinaserver در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 20
  آخرين نوشته: 2011/12/16, 02:29 AM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •