تبلیغات در اینترنتPanypay
نمایش نتایج: از 1 به 9 از 9

مقاله: آموزش پست بیت نسخه جدید eTiKeT™

  1. آموزش پست بیت نسخه جدید eTiKeT™ »

   آموزش پست بیت نسخه جدید eTiKeT™

   نگارش: , by (کاربر سایت)
   2012/05/04 04:39 AM
   امتیاز: 

   نسخه جدید

   eTiKeT™ Posbit_legacy - Postbit

   2012-05-03_161524.jpg


   ابتدا به ادمین سی پی --> جستجوی قالب بروید --> جستجو کنید : additional.css
   کد PHP:
   /#################### eTiKeT  Postbit_Legacy ####################/ 
   .etiket_postbit_alanI_durumu_gizli_geziyor 
           
   backgroundurl("images/etiket_postbit/etiket_postbit_gizli.png"repeat scroll 0 0 #474747; 
       
   margin-top2px
       
   text-alignleft
       
   margin-top2px
           
   margin-bottom: -2px
       
   font-size13px
       
   padding0 4px 0
       
   color#FFF; 
       
   border-top1px solid #DDDDDD; 
       
   border-left1px solid #DDDDDD; 
       
   border-right1px solid #DDDDDD; 
       
   -webkit-border-top-left-radius5px
       -
   webkit-border-top-right-radius5px
       -
   moz-border-radius-topleft5px
       -
   moz-border-radius-topright5px
       
   border-top-left-radius5px
       
   border-top-right-radius5px; } 
     
    .
   etiket_postbit_alanI_durumu_gizli_geziyor  dd floatright; }
    
   .
   etiket_postbit_alanI_durumu_cevrimdIsI {
            
   backgroundurl("/images/etiket_postbit/etiket_postbit_cervim_disi.png"repeat scroll 0 0 #d20303;
       
   margin-top2px;
       
   text-alignright;
       
   margin-top2px;
           
   margin-bottom: -2px;
       
   font-size13px;
       
   padding0 4px 0;
       
   color#fff;
       
   border-top1px solid #DDDDDD;
       
   border-left1px solid #DDDDDD;
       
   border-right1px solid #DDDDDD;
       
   -webkit-border-top-left-radius5px;
       -
   webkit-border-top-right-radius5px;
       -
   moz-border-radius-topleft5px;
       -
   moz-border-radius-topright5px;
       
   border-top-left-radius5px;
       
   border-top-right-radius5px; }
    
       .
   etiket_postbit_alanI_durumu_cevrimdIsI  dd floatleft; } 
     
   .
   etiket_postbit_alanI_durumu_iceride 
           
   backgroundurl("images/etiket_postbit/etiket_postbit_cervimici.png"repeat scroll 0 0 #86c901; 
       
   margin-top2px
       
   text-alignright
       
   margin-top2px
           
   margin-bottom: -2px
       
   font-size13px
       
   padding0 4px 0
       
   color#fff; 
       
   border-top1px solid #DDDDDD; 
       
   border-left1px solid #DDDDDD; 
       
   border-right1px solid #DDDDDD; 
       
   -webkit-border-top-left-radius5px
       -
   webkit-border-top-right-radius5px
       -
   moz-border-radius-topleft5px
       -
   moz-border-radius-topright5px
       
   border-top-left-radius5px
       
   border-top-right-radius5px; } 
     
       .
   etiket_postbit_alanI_durumu_iceride  dd floatleft; } 
     
   .
   postbitlegacy .userinfo 
       
   backgroundnone repeat scroll 0 0 #E5E3E3; 
       
   border1px solid #D1CFCF; 
       
   margin5px
       
   padding3px
       -
   webkit-border-radius5px
       -
   moz-border-radius5px
       
   border-radius5px
       -
   webkit-box-shadow0px 0px 5px 1px #E2E2E2; 
       
   -moz-box-shadow0px 0px 5px 1px #E2E2E2; 
       
   box-shadow0px 0px 5px 1px #E2E2E2; } 


   .etiket_postbit_alanI_imlinks 
           
   backgroundnone repeat scroll 0 0 transparent
       
   border0px solid #DDDDDD; 
       
   text-aligncenter
       
   margin-top2px
       
   padding2px 6px 0 5px
       -
   webkit-border-radius5px
       -
   moz-border-radius5px
       
   border-radius5px;} 
     
       .
   etiket_postbit_alanI_imlinks :hover 
           
   background#6DB53E; 
           
   -webkit-border-radius5px
           -
   moz-border-radius5px
           
   border-radius5px; } 

   .
   etiket_postbit_alanI_userinfo_extra_yazIlarI 
       
   color:{vb:stylevar post_field_font_color}; 
       
   margin-top2px
       
   text-align:right
           
   border-bottom1px solid #DBDBDB; 
           
   text-shadow0px 0px 1px #bfbfbf; 
           
   ******: dropshadow(color=#bfbfbf, offx=0, offy=0);}  

           
   .etiket_postbit_alanI_userinfo_extra_yazIlarI dd floatleft;} 


   .
   etiket_postbit_alanI_userinfo_extra 
           
   backgroundurl("images/etiket_postbit/etiket_postbit_avatar.png"repeat scroll center center transparent
       
   border-bottom1px solid #DDDDDD; 
           
   border-left1px solid #DDDDDD; 
           
   border-right1px solid #DDDDDD; 
       
   margin-top2px
       
   padding0 4px 6px
       -
   webkit-border-bottom-right-radius5px
           -
   webkit-border-bottom-left-radius5px
           -
   moz-border-radius-bottomright5px
           -
   moz-border-radius-bottomleft5px
           
   border-bottom-right-radius5px
           
   border-bottom-left-radius5px;} 
     
   .
   etiket_postbit_alanI_postbit_reputation 
           
   backgroundurl("images/etiket_postbit/etiket_postbit_rank.png"repeat scroll center center transparent
       
   border1px solid #DDDDDD; 
       
   margin-top2px
       
   padding2px
       
   text-aligncenter
       -
   webkit-border-radius5px
       -
   moz-border-radius5px
       
   border-radius5px;} 
     
   .
   etiket_postbit_alanI_rank {  
           
   backgroundurl("images/etiket_postbit/etiket_postbit_rank.png"repeat scroll center center transparent
       
   border1px solid #DDDDDD; 
       
   margin-top2px
       
   padding2px
       
   text-aligncenter
       -
   webkit-border-radius5px
       -
   moz-border-radius5px
       
   border-radius5px; } 
     
   .
   etiket_postbit_alanI_usertitle 
           
   backgroundurl("images/etiket_postbit/etiket_postbit_rank.png"repeat scroll center center transparent
       
   border1px solid #DDDDDD; 
       
   margin-top2px
       
   font-size13px
       
   text-aligncenter
       -
   webkit-border-radius5px
       -
   moz-border-radius5px
       
   border-radius5px;} 
     

   .
   etiket_postbit_alanI_username 
           
   backgroundurl("images/etiket_postbit/etiket_postbit_rank.png"repeat scroll center center transparent
       
   border1px solid #DDDDDD; 
       
   text-aligncenter
       -
   webkit-border-radius5px
       -
   moz-border-radius5px
       
   border-radius5px;} 
     
   .
   postbitlegacy .userinfo .postuseravatar, .postuseravatar img 
           
   backgroundurl("images/etiket_postbit/etiket_postbit_avatar.png"repeat scroll 0 0 transparent
       
   floatnone
       
   padding4px
       
   text-aligncenter
       
   border1px solid #DDDDDD; 
       
   margin2px 1px 0 0
       -
   webkit-border-radius5px
       -
   moz-border-radius5px
       
   border-radius5px;} 
     
   .
   postbitlegacy .userinfo .username_container margin-bottom1px; } 
     
   .
   postbitlegacy .userinfo .postuseravatar img, .eventbit .userinfo .eventuseravatar img 
       
   backgroundnone repeat scroll 0 0 #FFFFFF; 
       
   border1px solid #F2F6F8; 
       
   margin-top1px
       -
   webkit-border-radius5px
       -
   moz-border-radius5px
       
   border-radius5px; } 
     
   .
   postcontainer .username_container .popupmenu a.popupctrl font-size19px; } 

   .
   postbitlegacy .postbody, .eventbit .eventdetails .eventbody {border-left0px solid #EFEFEF;} 

   .postbitlegacy .postdetails, .eventbit .eventdetails background: {vb:stylevar postbit_background};} 

   .
   postbit .posttitle, .postbitlegacy .title 
           
   backgroundurl("images/etiket_postbit/etiket_postbit_rank.png"repeat scroll center center transparent
           -
   webkit-border-radius:  5px 0 0 5px;; 
       -
   moz-border-radius:  5px 0 0 5px;; 
       
   border-radius:  5px 0 0 5px;; 
           
   border1px solid #E9E9E9; 
           
   margin-bottom5px
           
   margin-right: -10px
           
   padding5px;} 
   /
   #################### eTiKeT  Postbit_Legacy ####################/ 
   به قالب اضافه کنید


   حالا به جستجوی قالب بروید و جستجو کنید : postbit_legacy
   درون آن را با کد زیر عوض کنید .

   کد PHP:
   {vb:raw template_hook.postbit_start}
   <
   li class="postbitlegacy postbitim postcontainer {vb:raw post.statusicon}" id="post_{vb:raw post.postid}">
   <!-- 
   see bottom of postbit.css for .userinfo .popupmenu styles -->

       <
   div class="posthead">
               <
   span class="postdate {vb:raw post.statusicon}">
                   <
   vb:if condition="$show['announcement']">
                       <
   span class="date">{vb:rawphrase x_until_y, {vb:raw post.startdate}, {vb:raw post.enddate}}</span>
                   <
   vb:else />
                       <
   span class="date">{vb:raw post.postdate}<vb:if condition="!$show['detailedtime']">,&nbsp;<span class="time">{vb:raw post.posttime}</span></vb:if></span>
                   </
   vb:if>
               </
   span>
               <
   span class="nodecontrols">
                   <
   vb:if condition="$post['postid'] AND $post['threadid'] AND !$show['moderated']">
                       <
   a name="post{vb:raw post.postid}" href="{vb:link thread, {vb:raw thread}, {vb:raw pageinfo_post}}#post{vb:raw post.postid}" class="<vb:if condition="$show['inlinemod']">ie</vb:if>postcounter">#{vb:raw post.postcount}</a><a id="postcount{vb:raw post.postid}" name="{vb:raw post.postcount}"></a>
                   
   </vb:if>
                   <
   vb:if condition="$show['moderated']">{vb:rawphrase moderated_post}</vb:if>
                   <
   vb:if condition="$show['inlinemod']">
                       <
   label for="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}"><input class="postimod" type="checkbox" id="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}" name="plist[{vb:raw post.postid}]" value="{vb:raw post.checkbox_value}" /></label>
                   </
   vb:if>
               </
   span>
       </
   div>
       <
   div class="postdetails">
           <
   div class="userinfo">

               <
   div class="etiket_postbit_alanI_username username_container">
               <
   vb:if condition="$post['userid']">
                   {
   vb:raw memberaction_dropdown}
                   
               <
   vb:else />
   {
   vb:raw post.musername}
               </
   vb:if>
               </
   div>

   <
   vb:if condition="$post['rank']">
                   <
   div class="etiket_postbit_alanI_rank">{vb:raw post.rank}</div>
               </
   vb:if>


   <
   vb:if condition="$show['avatar']">
               <
   class="postuseravatar" href="{vb:link member, {vb:raw post}}" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['onlinestatusphrase']}, {vb:raw post.username}}">
                   <
   img src="{vb:raw post.avatarurl}" alt="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" title="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" />
               </
   a>
               </
   vb:if>                <
   div class="etiket_postbit_alanI_usertitle">
                   {
   vb:raw post.usertitle}
               </
   div>
               
               {
   vb:raw template_hook.postbit_userinfo_left}

   <
   vb:if condition="$show['reputation']">
                   <
   div class="etiket_postbit_alanI_postbit_reputation" id="repdisplay_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}" title="{vb:raw post.username} {vb:raw post.level}">
                       <
   vb:each from="reputationdisplay" value="row">
                           <
   img class="{vb:raw row.class}" src="{vb:stylevar imgdir_reputation}/reputation_{vb:raw row.posneg}{vb:raw row.imgext}" alt="" />{vb:raw row.rowend}
                       </
   vb:each>

   </
   div>
               </
   vb:if>

               <
   vb:if condition="$post['userid']">
                   <
   hr />

   {
   vb:raw post.onlinestatus}

   <
   div class="etiket_postbit_alanI_userinfo_extra">

     

   <!
   ###################  Ekstra Olarak Ekleyeceginiz محسن11zellikleri Bu Yaz‎n‎n Alt‎nda Ekleyebilirsiniz ###################  -->

   <div class="etiket_postbit_alanI_userinfo_extra_yazIlarI"> <div class="postbit_logo"> </div></dt>عنوان کاربری  <dd>    {vb:raw post.usertitle}</dd></div>

   <
   div class="etiket_postbit_alanI_userinfo_extra_yazIlarI"> <div class="postbit_logo"> </div></dt>شماره عضویت   <dd>    {vb:raw post.userid}</dd></div>
    

   <
   vb:if condition="$post['joindate']">
           <
   div class="etiket_postbit_alanI_userinfo_extra_yazIlarI">
                       {
   vb:rawphrase join_date}
                     <
   dd>{vb:raw post.joindate}</dd>
             </
   div>
                  </
   vb:if>   


   <
   vb:if condition="$post['field2']">
    <
   div class="etiket_postbit_alanI_userinfo_extra_yazIlarI">
   {
   vb:rawphrase location_perm}<dd>{vb:raw post.field2}</dd></div></vb:if>   <
   vb:if condition="$post['age']">
    <
   div class="etiket_postbit_alanI_userinfo_extra_yazIlarI">
   {
   vb:rawphrase age} <dd>{vb:raw post.age}</dd></div></vb:if>

   <
   div class="etiket_postbit_alanI_userinfo_extra_yazIlarI">
   {
   vb:rawphrase 'posts'}<dd>{vb:raw post.posts}</dd></div>

   <
   div class="etiket_postbit_alanI_userinfo_extra_yazIlarI">        <div class="postbit_logo"> </div></dt>میانگین پست در روز  <dd>           {vb:raw post.postsperday} </dd></div>          
                       
    

   <!
   ###################  /Ekstra Olarak Ekleyeceginiz محسن1zellikleri Bu Yaz‎n‎n Alt‎nda Ekleyebilirsiniz ###################  -->   {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right_after_posts}
           


                   <
   vb:if condition="$show['infraction'] OR $show['reppower']">

                    <
   div class="etiket_postbit_alanI_userinfo_extra_yazIlarI">

                       <
   vb:if condition="$show['infraction']">
                       {
   vb:rawphrase infractions}
                       <
   dd>{vb:raw post.warnings}/{vb:raw post.infractions} ({vb:raw post.ipoints})</dd>
                       </
   vb:if>
                       <
   vb:if condition="$show['reputation']">
                           <
   vb:if condition="$show['reppower']">
                       {
   vb:rawphrase reppower}
                       <
   dd id="reppower_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:raw post.reppower}</dd
                           </
   vb:if>
                       </
   vb:if>
                   </
   div>
                   </
   vb:if>

   </
   div>

                   {
   vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right}
                   <
   div class="etiket_postbit_alanI_imlinks">
                       {
   vb:raw post.icqicon} {vb:raw post.aimicon} {vb:raw post.msnicon} {vb:raw post.yahooicon} {vb:raw post.skypeicon}
                   </
   div>
               </
   vb:if>
           </
   div>
           <
   div class="postbody">
               <
   div class="postrow<vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']"> has_after_content</vb:if>">
                   {
   vb:raw template_hook.postbit_messagearea_start}
                   <
   vb:if condition="$post['title'] OR $show['messageicon']">
                   <
   h2 class="title icon">
                       <
   vb:if condition="$show['messageicon']"><img src="{vb:raw post.iconpath}" alt="{vb:raw post.icontitle}" /> </vb:if>{vb:raw post.title}
                   </
   h2>
                   </
   vb:if>


                           <
   vb:if condition="$post['isfirstshown']">
                               {
   vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_start}
                               {
   vb:raw ad_location.thread_first_post_content}
                           </
   vb:if>
                           <
   vb:if condition="$post['islastshown']">
                               {
   vb:raw ad_location.thread_last_post_content}
                           </
   vb:if>
                   <
   div class="content<vb:if condition="$show['first_ad'] OR $show['last_ad']"> hasad</vb:if>">
                       <
   div id="post_message_{vb:raw post.postid}">
                           <
   blockquote class="postcontent restore ">
                               {
   vb:raw post.message}
                           </
   blockquote>
                       </
   div>

                       <
   vb:if condition="$show['attachments']">
                           <
   div class="attachments">

                           <
   vb:if condition="$show['thumbnailattachment']">
                               <
   fieldset class="postcontent">
                                   <
   legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_thumbnails}" /> {vb:rawphrase attached_thumbnails}</legend>
                                   {
   vb:raw post.thumbnailattachments}
                               </
   fieldset>
                           </
   vb:if>

                           <
   vb:if condition="$show['imageattachment']">
                               <
   fieldset class="postcontent">
                                   <
   legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_images}" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
                                   {
   vb:raw post.imageattachments}
                               </
   fieldset>
                           </
   vb:if>

                           <
   vb:if condition="$show['imageattachmentlink']">
                               <
   fieldset class="postcontent">
                                   <
   legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_images}" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
                                   <
   ul>
                                   {
   vb:raw post.imageattachmentlinks}
                                   </
   ul>
                               </
   fieldset>
                           </
   vb:if>

                           <
   vb:if condition="$show['otherattachment']">
                               <
   fieldset class="postcontent">
                                   <
   legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_files}" /> {vb:rawphrase attached_files}</legend>
                                   <
   ul>
                                   {
   vb:raw post.otherattachments}
                                   </
   ul>
                               </
   fieldset>
                           </
   vb:if>

                           <
   vb:if condition="$show['moderatedattachment']">
                               <
   fieldset class="postcontent">
                                   <
   legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attachments_pending_approval}" /> {vb:rawphrase attachments_pending_approval}</legend>
                                   <
   ul>
                                   {
   vb:raw post.moderatedattachments}
                                   </
   ul>
                               </
   fieldset>
                           </
   vb:if>

                           </
   div>
                       <!-- / 
   attachments -->
                       </
   vb:if>
                   </
   div>
               </
   div>
               <
   vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']">
               <
   div class="after_content">
                   <
   vb:if condition="$show['postedited']">
                   <!-- 
   edit note -->
                   <
   blockquote class="postcontent lastedited">
   <!--                    <
   img src="{vb:stylevar imgdir_button}/edit_40b.png" class="inlineimg" alt="" /> -->
                       <
   vb:if condition="$show['postedithistory']">
                           {
   vb:rawphrase last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, 
                               {
   vb:raw post.edit_time}, {vb:raw post.historyurl}}
                       <
   vb:else />
                           {
   vb:rawphrase last_edited_by_x_on_y_at_z, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, {vb:raw post.edit_time}}
                       </
   vb:if>
                       <
   vb:if condition="$post['edit_reason']">
                           <
   span class="reason">{vb:rawphrase reason}:</span> {vb:raw post.edit_reason}
                       </
   vb:if>
                   </
   blockquote>
                   <!-- / 
   edit note -->
                   </
   vb:if>
                                          {
   vb:raw template_hook.postbit_signature_start}
                                   {
   vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_sig}
                   <
   vb:if condition="$post['signature']">
                           <
   blockquote class="signature restore"><div class="signaturecontainer">{vb:raw post.signature}</div></blockquote>
                   </
   vb:if>
                                           {
   vb:raw template_hook.postbit_signature_end}
               </
   div>
               </
   vb:if>
               <
   div class="cleardiv"></div>
           </
   div>
       </
   div>
           <
   div class="postfoot">
               <!-- <
   div class="postfoot_container"> -->
               <
   div class="textcontrols floatcontainer">
                   <
   span class="postcontrols">
                       <
   img style="display:none" id="progress_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/progress.gif" alt="{vb:rawphrase loading_editor_please_wait}" />
                       <
   vb:if condition="$post['editlink']">
                           <
   class="editpost" href="{vb:raw post.editlink}" name="vB::QuickEdit::{vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase edit_delete_message}"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" id="editimg_{vb:raw post.postid}" alt="{vb:rawphrase edit_delete_message}" /> {vb:rawphrase edit_post}</a
                       <
   vb:if condition="THIS_SCRIPT != 'usernote' && THIS_SCRIPT != 'announcement'"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
                       </
   vb:if>
                       <
   vb:if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">
                           <
   a id="qr_{vb:raw post.postid}" class='quickreply' href="{vb:raw post.replylink}&amp;noquote=1" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}"><img id="replyimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}" /> {vb:rawphrase reply}</a
                       <
   span class="seperator">&nbsp;</span>
                       </
   vb:if>
                       <
   vb:if condition="$post['replylink']">
                           <
   a id="qrwq_{vb:raw post.postid}" class="newreply" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase reply_with_quote}"><img id="quoteimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase reply_with_quote}" />  <vb:if condition="$post['forwardlink']">{vb:rawphrase reply_to_private_message}<vb:else />{vb:rawphrase reply_with_quote}</vb:if></a
                       <
   vb:if condition="$show['multiquote_post']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
                       </
   vb:if>
                       <
   vb:if condition="$show['multiquote_post']">
                            <
   class="multiquote" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" onclick="return false;" id="mq_{vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}"><img id="mq_image_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}" />&nbsp;</a
                       </
   vb:if>
                   </
   span>
                   <
   span class="postlinking">
                       <
   vb:if condition="!$post['forwardlink'] && THIS_SCRIPT != 'usernote' && THIS_SCRIPT != 'announcement'">
                           <
   vb:if condition="$promote_sectionid AND $promote_sectionid != -1">
                                  <
   a href="{vb:raw promote_url}" class="promotecms">{vb:rawphrase promote_to_article}</a>
                                                          <
   span class="seperator">&nbsp;</span>
                           </
   vb:if>
                       </
   vb:if>

                       {
   vb:raw template_hook.postbit_controls}
                       {
   vb:raw post.iplogged}
                       <
   vb:if condition="$post['forwardlink']">
                           <
   class="forwardpost" href="{vb:raw post.forwardlink}" rel="nofollow"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase forward_message}" /> {vb:rawphrase forward}</a>
                           <
   vb:if condition="$show['reputationlink'] OR $show['infractionlink'] OR $show['moderated'] OR $show['spam'] OR $show['deletedpost'] OR $show['redcard'] OR $show['yellowcard']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
                       </
   vb:if>
                       <
   vb:if condition="$show['reputationlink']">
                           <
   span class="reputationpopupmenu popupmenu popupcustom" title="{vb:raw post.postid}"><class="popupctrl reputation" href="reputation.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addreputation&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase add_reputation}" rel="nofollow" id="reputation_{vb:raw post.postid}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b.png" alt="{vb:rawphrase add_reputation}" /> -->&nbsp;</a></span>
                       </
   vb:if>

                       <
   vb:if condition="$show['infractionlink']">
                           &
   nbsp;<class="infraction" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=report&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.png" alt="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}" /> --> &nbsp;</a> &nbsp;
                       </
   vb:if>
                       <
   vb:if condition="$show['reportlink']">
                           &
   nbsp;<class="report" href="{vb:raw post.reportlink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase report_bad_post}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/report-40b.png" alt="{vb:rawphrase report_bad_post}" /> -->&nbsp;</a> &nbsp;
                       </
   vb:if>

                       <
   vb:if condition="$show['moderated']">
                           <
   img class="moderated" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/moderated_sm.png" alt="{vb:rawphrase moderated_post}" />
                       </
   vb:if>
                       <
   vb:if condition="$show['spam']">
                           <
   img class="spam" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/spam_detected.png" alt="{vb:rawphrase spam_post}" />
                       </
   vb:if>
                       <
   vb:if condition="$show['deletedpost']">
                           <
   vb:if condition="$show['managepost']">
                               <
   class="deleted" href="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}postings.php?{vb:raw session.sessionurl}do=managepost&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase manage}">&nbsp;</a>
                           <
   vb:else />
                               <
   img class="deleted_nolink" class="inlineimage" src="{vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase deleted_post}" />
                           </
   vb:if>
                       </
   vb:if>
                       <
   vb:if condition="$show['redcard']">
                           <
   class="redcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_infraction}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_infraction}" /> --> &nbsp;</a>
                           <
   vb:elseif condition="$show['yellowcard']" />
                               <
   class="yellowcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_warning}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_warning}" /> --> &nbsp;</a>
                       </
   vb:if>
                       <
   vb:if condition="$post['api_platform']">
                           <
   vb:if condition="$post['api_platform_link']">
                               <
   class="mobile mobile_{vb:raw post.api_platform}" href="{vb:raw post.api_platform_link}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['api_platform_link_title']}}">{vb:rawphrase {vb:raw post['api_platform_link_phrase']}}</a>
                           <
   vb:else />
                               <
   span class="mobile mobile_{vb:raw post.api_platform}">{vb:rawphrase {vb:raw post['api_platform_link_phrase']}}</span>
                           </
   vb:if>
                       </
   vb:if>
                   </
   span>
               <!-- </
   div> -->
               </
   div>
           </
   div>
       <
   hr />
   </
   li>
   {
   vb:raw template_hook.postbit_end
   به جستجوی قالب بروید و postbit_onlinestatus را جستجو کنید حالا محتویات آن را با کد زیر عوض کنید
   کد PHP:
   <vb:if condition="$onlinestatus==0">
   <
   div class="etiket_postbit_alanI_durumu_cevrimdIsI ">وضعیت<ddافلاین</dd></div>
           </
   vb:if>
           <
   vb:if condition="$onlinestatus==1">
   <
   div class="etiket_postbit_alanI_durumu_iceride">وضعیت<ddانلاین </dd></div>
           </
   vb:if>
           <
   vb:if condition="$onlinestatus==2"
    <
   div class="etiket_postbit_alanI_durumu_gizli_geziyor">وضعیت<dd>مخفی</dd> </div>
           </
   vb:if> 
   برای کادر بندی تشکر به جستجوی قالب بروید و post_thanks_postbit_info را جستجو کنید حالا محتویات آن را با کد زیر عوض کنید
   کد PHP:
   <vb:if condition="$post['userid']">
       <
   div class="etiket_postbit_alanI_userinfo_extra_yazIlarI">{vb:rawphrase post_thanks_thanks}<dd> {vb:raw post.post_thanks_user_amount_formatted}</dd></div>
       <
   vb:if condition="$post['post_groans_groaned_times'] == 1">
          <
   dd style="white-space:nowrap; display:inline; float: {vb:stylevar left};">{vb:rawphrase post_thanks_time_post}

       <
   vb:elseif condition="$post['post_thanks_thanked_posts'] == 1" />
            <
   div class="etiket_postbit_alanI_userinfo_extra_yazIlarI">
       <
   dd style="white-space:nowrap; display:inline; float: {vb:stylevar left};"></dd>{vb:rawphrase post_thanks_times_post, {vb:raw post.post_thanks_thanked_times_formatted}}</dd></div>
       <
   vb:else /> <div class="etiket_postbit_alanI_userinfo_extra_yazIlarI">
           <
   dd style="white-space:nowrap; display:inline; float: {vb:stylevar left};"></dd>{vb:rawphrase post_thanks_times_posts, {vb:raw post.post_thanks_thanked_times_formatted}, {vb:raw post.post_thanks_thanked_posts_formatted}}</dd></div>
       </
   vb:if>
   </
   vb:if> 


   فایل پیوست دانلود کنید ، پوشه etiket_postbitبه این مسیر انقال دهید " vb /images "

   کلاس پست بیت
   <div class="etiket_postbit_alanI_userinfo_extra_yazIlar I"> Description <dd> content </dd>
   فایل های پیوست شده
   ویرایش توسط moohsen : 2012/05/04 در ساعت 08:27 PM
 1. Top | #2
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.1.5
  نوشته ها
  112
  میزان امتیاز
  18

  پیش فرض

  این یکی خیلی خوب شده، ممنون

  کاربر مقابل از Deadpool بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 2. Top | #3
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.1.10
  نوشته ها
  785
  میزان امتیاز
  87

  پیش فرض

  خیلی عالی شده لطفا بگید چطوری نوشته های وبلاگ و تشکر کرده 0 در 0 پست رو هم تو پست بیت درست کنیم

  کاربر مقابل از iroption بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 3. Top | #4
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4
  نوشته ها
  125
  میزان امتیاز
  20

  پیش فرض

  دوستان
  یه ایرادی توی کدهای additonal.css این پست بیت هست اینه که نویسنده مطلب فراموش کرده بگه باید تمام آدرسهای {http://vbiran.ir} رو از داخل کدها یا پاک کنین یا به آدرس وب سایت خودتون تغییر بدین
  ویرایش توسط mmnp : 2012/05/04 در ساعت 08:11 PM

 4. Top | #5
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  1,348
  میزان امتیاز
  163

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط mmnp نمایش پست ها
  دوستان
  یه ایرادی توی کدهای additonal.css این پست بیت هست که نویسنده مطلب فراموش کرده بگه اینه که باید تمام آدرسهای {http://vbiran.ir} رو از داخل کدها یا پاک کنین یا به آدرس وب سایت خودتون تغییر بدین

  نه رفیق
  اینها عکس هستند و
  اشکال از لینک هست لینک خرابه
  اگه میخوای به اسم سایتت باشه تو یه صفحه ادرس رو بزن باز که شد سیو کن از سایت خودت اپ کن که به اسم سایتت باشه
  زیاد هم مهم نیست

 5. Top | #6
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4
  نوشته ها
  125
  میزان امتیاز
  20

  پیش فرض

  نه رفیق
  اینها عکس هستند و
  اشکال از لینک هست لینک خرابه
  اگه میخوای به اسم سایتت باشه تو یه صفحه ادرس رو بزن باز که شد سیو کن از سایت خودت اپ کن که به اسم سایتت باشه
  زیاد هم مهم نیست
  اتفاقا خیلی هم مهم هست خود نویسنده مطلب زحمت کشیده و عکس ها رو واسه دانلود گذاشته و مطئن باشین همچین عکسایی تو لینکهایی که تو additional.css داده شده وجود نخواهد داشت که بشه ذخیره کرد
  و اگه مسیرها عوض نشن پست بیت خاکستری تک رنگ خواهد شد وکادر بندی هاش هم درست نمیشه

  کاربر مقابل از mmnp بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 6. Top | #7
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  vBulletin-F4.1.12-FS
  نوشته ها
  95
  میزان امتیاز
  18

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط iroption نمایش پست ها
  خیلی عالی شده لطفا بگید چطوری نوشته های وبلاگ و تشکر کرده 0 در 0 پست رو هم تو پست بیت درست کنیم
  بفرما کلاسش اینه
  <div class="etiket_postbit_alanI_userinfo_extra_yazIlar I"> Description <dd> content </dd>


  ---------- ارسال شده در 08:35 PM ---------- ارسال قبلی در 08:22 PM ----------

  نقل قول نوشته اصلی توسط !#Rasam#! نمایش پست ها

  نه رفیق
  اینها عکس هستند و
  اشکال از لینک هست لینک خرابه
  اگه میخوای به اسم سایتت باشه تو یه صفحه ادرس رو بزن باز که شد سیو کن از سایت خودت اپ کن که به اسم سایتت باشه
  زیاد هم مهم نیست
  اتفاقا خیلی مهمه ادرس سایت لازم نیست

  اصلاح شد

  کاربر مقابل از moohsen بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 7. Top | #8
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.1.10
  نوشته ها
  785
  میزان امتیاز
  87

  پیش فرض

  محسن جان این کلاس پست بیت به چه درد میخوره ؟ لطفا در مورد کادر بندی هک حالت من و نوشته های وبلاگ و تشکر شده 0 بار در 0 پست در مورد کادربندی این 3 در پست بیت یه توضیح بده تشکر

 8. Top | #9
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.1.10
  نوشته ها
  785
  میزان امتیاز
  87

  پیش فرض

  آپ

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. آموزش نمایش فیلد های پروفایل کاربری در پست بیت
  توسط HolyMOoN در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 16
  آخرين نوشته: 2013/12/22, 08:35 AM
 2. پاسخ: 24
  آخرين نوشته: 2012/03/25, 03:06 PM
 3. درخواست اموزش پست بیت سایت p30i
  توسط ashkan.boy در انجمن درخواست های گرافیکی ( درجه ، هدر ، بنر و .. )
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2012/03/22, 12:29 PM
 4. پاسخ: 7
  آخرين نوشته: 2011/10/10, 04:50 PM
 5. اموزش کامل کردن پست بیت
  توسط surakia در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 7
  آخرين نوشته: 2011/08/26, 01:49 PM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •