چطور باید جدولی که از یک سایت کپی می کنیم رو وارد یک پست کنیم که به هم نریزه؟