سلام

کاربران و مدیران وقتی وارد سایت می شوند

یک دفع سایت

به یک صفحه دیگر منتقل می شود

http://www.flysatir.com/profile.php?do=dst
مشکل از چی هست

باتشکر

انجمن تخصصی فلای ست ایرانیان