درود !

چطوري مي تونم اون قسمت كه نوشته آخرين نوشته رو از داخل قالب بر دارمش ؟!

ممنون !