برای تغییر ساعت 24 را و برای تغییر دقیقه 60 را کم و زیاد کنید