تبلیغات در اینترنتتبلیغات در اینترنت
نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3

مقاله: آموزش کادر بندی پست بیت (به سبک تنیس) (ورژن3)

  1. آموزش کادر بندی پست بیت (به سبک تنیس) (ورژن3) »

   آموزش کادر بندی پست بیت (به سبک تنیس) (ورژن3)

   نگارش: , by (کاربر سایت)
   2012/05/24 08:54 AM
   امتیاز: 

   سلام
   خسته نباشید
   از اون جایی که ورژن 3 پست بیت های زیادی نداره من پست های جدید که حتی لوگو هم دارن ! (همراه با افکت) رو برای ورژن 3 می زارمش کاملا هم تست شده خب می ریم سراغ آموزش
   برید توی جستجوی قالب کلمه ی postbit_legacy رو جستجو کنید و با یان کد عوضش کنید:
   کد:
   $template_hook[postbit_start] 
   <table id="post$post[postid]" class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
   <tr> 
     <if condition="$show['announcement']"> 
       <td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]" colspan="2">
         <img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" />
         <phrase 1="$post[startdate]" 2="$post[enddate]">$vbphrase[x_until_y]</phrase>
       </td> 
     <else /> 
       <td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[right]: 0px" $post[scrolltothis]> 
         <!-- status icon and date --> 
         <a name="post$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" /></a>
         $post[postdate]<if condition="!$show['detailedtime']">, $post[posttime]</if>
         $post[firstnewinsert] 
         <!-- / status icon and date --> 
       </td> 
       <td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px" align="$stylevar[right]"> 
         &nbsp; 
         <if condition="$show['postcount']">#<a href="showpost.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]&amp;postcount=$post[postcount]" target="new" rel="nofollow" id="postcount$post[postid]" name="$post[postcount]"><strong>$post[postcount]</strong></a></if>
         <if condition="$show['inlinemod']"> 
           <input type="checkbox" name="plist[$postid]" id="plist_$postid" style="vertical-align:middle; padding:0px; margin:0px 0px 0px 5px" value="$post[checkbox_value]" />
         </if> 
       </td> 
     </if> 
   </tr> 
   <tr valign="top"> 
     <td class="alt2" width="175" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-top: 0px; border-bottom: 0px"> 
   
      <div class="postinfo-up" align="center">       <div id="postmenu_$post[postid]"> 
       <if condition="$show['profile']"> 
            <a class="bigusername" href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$post[musername]</a>
           <script type="text/javascript"> vbmenu_register("postmenu_$post[postid]", true); </script>
           <else /> 
           $post[musername] 
           </if> 
         </div> 
   
         <if condition="$post['usertitle']"><div class="normalfont">$post[usertitle]</div></if> 
         <if condition="$post['rank']"><div class="normalfont" align="center">$post[rank]</div></if> </div>
         $template_hook[postbit_userinfo_left] 
   
   <if condition="$show['avatar']"> 
   
   
    <div class="smallfont">           &nbsp;<br /><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]"><img src="$post[avatarurl]" class="corner iradius10" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[xs_avatar]</phrase>" border="0" /></a>         </div> 
   </div> 
   <else /> 
           <if condition="$bbuserinfo[showavatars]"> 
             <div class="post_field1" align="center"> 
               <img src="http://liga.ir/forum/images/no_avatar.png" alt="No Avatar" border="0" />
             </div> 
           </if> 
         </if>     
          <br>
         <div class="smallfont"> 
           <div><div class="post_field"><div class="postbit_logo"></div>
    $vbphrase[reputation]: $post[reputation] </div></div></div> </div>
           <if condition="$post['field2']"><div class="post_field"><div class="postbit_logo"></div><div>$vbphrase[location_perm]: $post[field2]</div></div></if></div></div>
   
   </if>
           <if condition="$post['field9']"><div class="post_field"><div class="postbit_logo"></div>تیم مورد علاقه: $post[field9]</div></if>
           <if condition="$post['age']"><div><div class="post_field"><div class="postbit_logo"></div>$vbphrase[age]: $post[age]</div></div></if>
           <div><div class="post_field"> <div class="postbit_logo"></div>
           $vbphrase[posts]: $post[posts] 
   
   
           </div></div> 
   
   <div class="post_field"><div class="postbit_logo"></div>$template_hook[postbit_userinfo_right_after_posts]</div>
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   <!-- / Mobile start -->
   <div class="post_field"><div class="postbit_logo"></div>
   <if condition="$post[field6]">مرورگر شما چیست؟<img src="http://01.labkhandha.ir/forum/images/web/$post[field6].gif"></if></div>
   </div></div>
   <!-- / Mobile end -->
   
   <!-- / Mobile start -->
   <div class="post_field"><div class="postbit_logo"></div>
   <if condition="$post[field7]">ویندوز شما چیست؟<img src="http://01.labkhandha.ir/forum/images/windows/$post[field7].gif"></if>
   </div>
   <!-- / Mobile end -->
   
   <!-- / Mobile start -->
   <div class="post_field"><div class="postbit_logo"></div>
   <if condition="$post[field8]">گوشی شما چیست؟<img src="http://01.labkhandha.ir/forum/images/mobale/$post[field8].gif"></if>
   </div>
   <!-- / Mobile end -->
   
           $template_hook[postbit_userinfo_right] 
           </td> 
     <if condition="$show['moderated']"> 
     <td class="alt2" id="td_post_$post[postid]" style="border-$stylevar[right]: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]"></div>
     <else /> 
     <td class="alt1" id="td_post_$post[postid]" style="border-$stylevar[right]: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]">
     </if> 
       $template_hook[postbit_messagearea_start] 
       <if condition="$show['messageicon'] OR $post['title']">
         <!-- icon and title --> 
         <div class="smallfont"> 
           <if condition="$show['messageicon']"><img class="inlineimg" src="$post[iconpath]" alt="$post[icontitle]" border="0" /></if>
           <if condition="$post['title']"><strong>$post[title]</strong></if>
         </div> 
         <hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]; background-color:$stylevar[tborder_bgcolor]" /> 
         <!-- / icon and title --> 
       </if> 
       <!-- message --> 
       <div id="post_message_$post[postid]"> 
         $ad_location[ad_showthread_firstpost_start] 
           <if condition="$post[deffont] || $post[defsize] || $post[defcolor]">
     <font face="$post[deffont]" size="$post[defsize]" color="$post[defcolor]">$post[message]</font>
     <else /> 
     $post[message] 
     </if> 
       </div> 
       <!-- / message --> 
   
       <if condition="$show['attachments']"> 
       <!-- attachments --> 
         <div style="padding:$stylevar[cellpadding]px"> 
   
         <if condition="$show['thumbnailattachment']"> 
           <fieldset class="fieldset"> 
             <legend>$vbphrase[attached_thumbnails]</legend>
             <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
             $post[thumbnailattachments] 
             </div> 
           </fieldset> 
         </if> 
   
         <if condition="$show['imageattachment']"> 
           <fieldset class="fieldset"> 
             <legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
             <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
             $post[imageattachments] 
             </div> 
           </fieldset> 
         </if> 
   
         <if condition="$show['imageattachmentlink']"> 
           <fieldset class="fieldset"> 
             <legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
             <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
             $post[imageattachmentlinks] 
             </table> 
             </fieldset> 
         </if> 
   
         <if condition="$show['otherattachment']"> 
           <fieldset class="fieldset"> 
             <legend>$vbphrase[attached_files]</legend>
             <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
             $post[otherattachments] 
             </table> 
           </fieldset> 
         </if> 
   
         <if condition="$show['moderatedattachment']"> 
           <fieldset class="fieldset"> 
             <legend>$vbphrase[attachments_pending_approval]</legend>
             <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
             $post[moderatedattachments] 
             </table> 
           </fieldset> 
         </if> 
   
         </div> 
       <!-- / attachments --> 
       </if> 
   
       $template_hook[postbit_signature_start] 
       $ad_location[ad_showthread_firstpost_sig] 
   
       <if condition="$post['signature']"> 
   <!-- sig -->
     <div><div style="text-align: center;">
       ______________________________________________________</div>
       $post[signature]
     </div>
   <!-- / sig -->
       </if> 
       $template_hook[postbit_signature_end] 
   
       <if condition="$show['postedited']"> 
       <!-- edit note --> 
         <div class="smallfont"> 
           <hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]; background-color:$stylevar[tborder_bgcolor]" /> 
           <em> 
             <div><div class="postbit-mini-box"><if condition="$show['postedithistory']"> 
               <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]" 4="posthistory.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]">$vbphrase[last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid]</phrase>
             <else /> 
               <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]">$vbphrase[last_edited_by_x_on_y_at_z]</phrase>
             </if> 
             <if condition="$post['edit_reason']"> 
               $vbphrase[reason]: $post[edit_reason]
             </if> 
           </em> 
         </div> 
       <!-- / edit note --> 
       </if> 
   
     </td> 
   </tr> 
   <tr> 
     <td class="alt2" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-top: 0px"> 
       $post[onlinestatus] 
       <if condition="$show['reputationlink']"> 
         <span id="reputationmenu_$post[postid]"><a href="reputation.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow" id="reputation_$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/reputation.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_to_xs_reputation]</phrase>" border="0" /></a></span>
         <if condition="$show['popups']"><script type="text/javascript"> vbrep_register("$post[postid]")</script></if>
       </if> 
       <if condition="$show['infractionlink']"><a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=report&amp;p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/infraction.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_infraction_for_x]</phrase>" border="0" /></a></if>
       <if condition="$show['reportlink']"><a href="report.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/report.gif" alt="$vbphrase[report_bad_post]" border="0" /></a></if>
       $post[iplogged] 
       &nbsp; 
     </td></div></div> 
     <if condition="$show['moderated']"> 
     <td class="alt2" align="$stylevar[right]" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px; border-top: 0px"> 
     <else /> 
     <td class="alt1" align="$stylevar[right]" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px; border-top: 0px"> 
     </if> 
       <!-- controls --> 
       <if condition="$post['editlink']"> 
         <img style="display: none" id="progress_$postid" src="$stylevar[imgdir_misc]/progress.gif" alt="$vbphrase[loading_editor_please_wait]" />
         <a href="$post[editlink]" name="vB::QuickEdit::$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/edit.gif" alt="$vbphrase[edit_delete_message]" border="0" /></a>
       </if> 
       <if condition="$post['forwardlink']"> 
         <a href="$post[forwardlink]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/forward.gif" alt="$vbphrase[forward_message]" border="0" /></a>
       </if> 
       <if condition="$post['replylink']"> 
         <a href="$post[replylink]" rel="nofollow"><img src="$stylevar[imgdir_button]/<if condition="$post['forwardlink']">reply_small<else />quote</if>.gif" alt="$vbphrase[reply_with_quote]" border="0" /></a>
       </if> 
       <if condition="$show['multiquote_post']"> 
         <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/multiquote_<if condition="$show['multiquote_selected']">on<else />off</if>.gif" alt="$vbphrase[multi_quote_this_message]" border="0" id="mq_$post[postid]" /></a>
       </if> 
       <if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">
         <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" id="qr_$post[postid]" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/quickreply.gif" alt="$vbphrase[quick_reply_to_this_message]" border="0" /></a>
       </if> 
       <if condition="$show['moderated']"> 
         <img src="$stylevar[imgdir_misc]/moderated.gif" alt="$vbphrase[moderated_post]" border="0" />
       </if> 
       <if condition="$show['spam']"> 
         <img src="$stylevar[imgdir_misc]/spam_detected.png" alt="$vbphrase[spam_post]" border="0" />
       </if> 
       <if condition="$show['deletedpost']"> 
         <if condition="$show['managepost']"> 
           <a href="postings.php?$session[sessionurl]do=managepost&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[manage]" border="0" /></a>
         <else /> 
           <img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[deleted_post]" border="0" />
         </if> 
       </if> 
       <if condition="$show['redcard']"> 
         <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/redcard.gif" alt="$vbphrase[received_infraction]" border="0" /></a>
       <else /> 
         <if condition="$show['yellowcard']"> 
           <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/yellowcard.gif" alt="$vbphrase[received_warning]" border="0" /></a>
         </if> 
       </if> 
       $template_hook[postbit_controls] 
       <!-- / controls --> 
     </td> 
   </tr> 
   </table> 
   $template_hook[postbit_end] 
   
   <!-- post $post[postid] popup menu --> 
   <div class="vbmenu_popup" id="postmenu_$post[postid]_menu" style="display:none">
     <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0"> 
     <tr> 
       <td class="thead">$post[username]</td> 
     </tr> 
     <if condition="$show['profile']"> 
       <tr><td class="vbmenu_option"><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$vbphrase[view_public_profile]</a></td></tr>
     </if> 
     <if condition="$show['pmlink']"> 
       <tr><td class="vbmenu_option"><a href="private.php?$session[sessionurl]do=newpm&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_private_message_to_x]</phrase></a></td></tr>
     </if> 
     <if condition="$show['emaillink']"> 
       <tr><td class="vbmenu_option"><a href="sendmessage.php?$session[sessionurl]do=mailmember&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_email_to_x]</phrase></a></td></tr>
     </if> 
     <if condition="$show['homepage']"> 
       <tr><td class="vbmenu_option"><a href="$post[homepage]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[visit_xs_homepage]</phrase></a></td></tr>
     </if> 
     <if condition="$show['search']"> 
       <tr><td class="vbmenu_option"><a href="search.php?$session[sessionurl]do=finduser&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[find_more_posts_by_x]</phrase></a></td></tr>
   </ding>
     </if> 
     <if condition="$post['userid'] AND $show['member']"> 
     <tr><td class="vbmenu_option"><a href="profile.php?$session[sessionurl]do=addlist&amp;userlist=buddy&amp;u=$post[userid]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_x_to_contacts]</phrase></a></td></tr>
     </if> 
     $template_hook[postbit_user_popup] 
     </table> 
   </div> 
   <!-- / post $post[postid] popup menu -->
   بعدشم برید داخل تمام تنظیمات استایل و بعد هم رید آخرش(ته صفحه) دو تا کادر css وجود داره اولیه رو ببینید ، بعدشم برید آخراش این کد رو اضافه کنید
   کد:
   .post_field{
   background: #a7d909;
   
    text-decoration: none;
    margin-left: 0;
    margin-bottom: 0.5em;
    margin-top: 0.5em;
    color: black;
   
   
   
   padding:3px 3px 3px 7px;
    border-top: 3px solid #a7d909;
    border-down: 3px solid a7d909;
    border-top-left-radius:10px;
    border-top-right-radius:2px;
    border-down-left-radius:10px;
    border-down-right-radius:2px;
    border-bottom-left-radius:2px;
    border-bottom-right-radius:10px;
    text-shadow:1px 1px #FFFFFF;
    font:Tahoma;
    -webkit-box-shadow: #b2b2b2 0px 2px 2px;
    -moz-box-shadow: #b2b2b2 0px 2px 2px;
     -webkit-transition : all 0.5s ease-in;
     -moz-transition : all 0.5s ease-in;
     -o-transition : all 0.5s ease-in;
     text-decoration:none;
   }
   .post_field:hover{
   background: #background: #a7d909;;
   
    text-decoration: none;
    margin-left: 0;
    margin-bottom: 0.5em;
    margin-top: 0.5em;
    color: black;
   
   
   
   padding:3px 7px 3px 7px;
    border-top: 3px solid #a7d909;
    border-down: 3px solid #a7d909;
    border-top-left-radius:10px;
    border-top-right-radius:2px;
    border-down-left-radius:10px;
    border-down-right-radius:2px;
    border-bottom-left-radius:2px;
    border-bottom-right-radius:10px;
    text-shadow:1px 1px #FFFFFF;
    font:Tahoma;
    -webkit-box-shadow: #b2b2b2 0px 2px 2px;
    -moz-box-shadow: #b2b2b2 0px 2px 2px;
     -webkit-transition : all 0.5s ease-in;
     -moz-transition : all 0.5s ease-in;
     -o-transition : all 0.5s ease-in;
     text-decoration:none;
   }
   .post_field dt{left:5px;color:#5b880c;font-weight:bold;text-shadow:1px 1px white}
   
   .postbit_logo{
     position:relative;
     background: url(http://up.vbiran.ir/images/chh2r68d7q3uqbr262lx.png) no-repeat;
     -webkit-transform:
       rotate(360deg);
       -moz-transform:
       rotate(360deg);
     -webkit-transition: all 0.8s linear;        
      -moz-transition: all 2s linear;         
     transition: all 2s linear;
     float:right;
     right:-20px;
     top:-5px;
     width:30px;
     height:30px;
     down:-4.20px;
     
     opacity:1;
   -webkit-transition :all 0.2s ease-in;-moz-transition :all 0.2s ease-in;-o-transition :all 0.2s ease-inin;-webkit-transform:scale(1.05);-moz-transform:scale(1.05);-ms-transform:scale(1.05);-o-transform:scale(1.05);transform:scale(1.05)
   
   }
   
   .post_field:hover .postbit_logo{
   
     position:relative;
     background: url(http://up.vbiran.ir/images/chh2r68d7q3uqbr262lx.png) no-repeat;
     -webkit-transform:
       rotate(360deg);
       -moz-transform:
       rotate(360deg);
     -webkit-transition: all 0.8s linear;        
      -moz-transition: all 2s linear;         
     transition: all 2s linear;
     float:right;
     right:1px;
     width:30px;
     height:30px;
     down:-2.5px;
     opacity:1;
   -webkit-transition :all 0.2s ease-in;-moz-transition :all 0.2s ease-in;-o-transition :all 0.2s ease-inin;-webkit-transform:scale(1.05);-moz-transform:scale(1.05);-ms-transform:scale(1.05);-o-transform:scale(1.05);transform:scale(1.05)
   }
   امیدوارم که لذت ببرید
 1. Top | #2
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  اخرین ورژن
  نوشته ها
  609
  میزان امتیاز
  75

  پیش فرض

  شات میزاشتین

 2. Top | #3
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.1.12
  نوشته ها
  816
  میزان امتیاز
  100

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. آموزش: قرار دادن لایک فیس بوک در پست اول
  توسط Haji در انجمن هک و آموزش های مخصوص
  پاسخ: 10
  آخرين نوشته: 2013/09/19, 09:03 AM
 2. آموزش زیبا سازی پست بیت (مخلوطی از چندین پست بیت و تغییرات)
  توسط sorathost در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 26
  آخرين نوشته: 2013/07/12, 06:18 AM
 3. آموزش کادر بندی پست بیت (به سبک تنیس)
  توسط sorathost در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 11
  آخرين نوشته: 2012/10/24, 05:07 PM
 4. پاسخ: 7
  آخرين نوشته: 2011/10/10, 04:50 PM
 5. sهدیه دادن در قسمت آواتر ((پست بیت )) نیس از کجا میتونم بیارمش؟؟
  توسط فروم - پاسارگاد در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 10
  آخرين نوشته: 2011/09/20, 10:55 AM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •