تبلیغات در اینترنتPanypay
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 10

مقاله: موزش پست بیت در دو رنگ متفاوت به همراه ساعت (ورژن3)

  1. موزش پست بیت در دو رنگ متفاوت به همراه ساعت (ورژن3) »

   موزش پست بیت در دو رنگ متفاوت به همراه ساعت (ورژن3)

   نگارش: , by (کاربر سایت)
   2012/05/24 09:12 AM
   امتیاز: 

   سلام
   خسته نباشید
   از اون جایی که ورژن 3 پست بیت های زیادی نداره من پست های جدید که حتی لوگو هم دارن ! (همراه با افکت) رو برای ورژن 3 می زارمش کاملا هم تست شده خب می ریم سراغ آموزش
   برید توی جستجوی قالب کلمه ی postbit_legacy رو جستجو کنید و با یان کد عوضش کنید:
   کد:
   $template_hook[postbit_start]
   <table id="post$post[postid]" class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
   <tr>
     <if condition="$show['announcement']">
       <td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]" colspan="2">
         <img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" />
         <phrase 1="$post[startdate]" 2="$post[enddate]">$vbphrase[x_until_y]</phrase>
       </td>
     <else />
       <td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[right]: 0px" $post[scrolltothis]>
         <!-- status icon and date -->
         <a name="post$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" /></a>
         $post[postdate]<if condition="!$show['detailedtime']">, $post[posttime]</if>
         $post[firstnewinsert]
         <!-- / status icon and date -->
       </td>
       <td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px" align="$stylevar[right]">
         &nbsp;
         <if condition="$show['postcount']">#<a href="showpost.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]&amp;postcount=$post[postcount]" target="new" rel="nofollow" id="postcount$post[postid]" name="$post[postcount]"><strong>$post[postcount]</strong></a></if>
         <if condition="$show['inlinemod']">
           <input type="checkbox" name="plist[$postid]" id="plist_$postid" style="vertical-align:middle; padding:0px; margin:0px 0px 0px 5px" value="$post[checkbox_value]" />
         </if>
       </td>
     </if>
   </tr>
   <tr valign="top">
     <td class="alt2" width="175" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-top: 0px; border-bottom: 0px">
   
      <div class="postinfo-up" align="center">       <div id="postmenu_$post[postid]">
       <if condition="$show['profile']">
            <a class="bigusername" href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$post[musername]</a>
           <script type="text/javascript"> vbmenu_register("postmenu_$post[postid]", true); </script>
           <else />
           $post[musername]
           </if>
         </div>
   
         <if condition="$post['usertitle']"><div class="normalfont">$post[usertitle]</div></if>
         <if condition="$post['rank']"><div class="normalfont" align="center">$post[rank]</div></if> </div>
         $template_hook[postbit_userinfo_left]
   
   <if condition="$show['avatar']">
   
   
    <div class="smallfont">           &nbsp;<br /><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]"><img src="$post[avatarurl]" class="corner iradius10" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[xs_avatar]</phrase>" border="0" /></a>         </div> 
   </div>
   <else />
           <if condition="$bbuserinfo[showavatars]">
             <div class="post_field1" align="center">
               <img src="http://liga.ir/forum/images/no_avatar.png" alt="No Avatar" border="0" />
             </div>
           </if>
         </if>     
          <br>
         <div class="smallfont">
           <div><div class="post_field"><div class="postbit_logo"></div>
    $vbphrase[reputation]: $post[reputation] </div></div></div> </div>
           <if condition="$post['field2']"><div class="post_field"><div class="postbit_logo"></div><div>$vbphrase[location_perm]: $post[field2]</div></div></if></div></div>
   
   </if>
           <if condition="$post['field9']"><div class="post_field"><div class="postbit_logo"></div>تیم مورد علاقه: $post[field9]</div></if>
           <if condition="$post['age']"><div><div class="post_field"><div class="postbit_logo"></div>$vbphrase[age]: $post[age]</div></div></if>
           <div><div class="post_field"> <div class="postbit_logo"></div>
           $vbphrase[posts]: $post[posts]
   
   
           </div></div>
   
   <div class="post_field"><div class="postbit_logo"></div>$template_hook[postbit_userinfo_right_after_posts]</div>
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   <!-- / Mobile start -->
   <div class="post_field"><div class="postbit_logo"></div>
   <if condition="$post[field6]">مرورگر شما چیست؟<img src="http://01.labkhandha.ir/forum/images/web/$post[field6].gif"></if></div>
   </div></div>
   <!-- / Mobile end -->
   
   <!-- / Mobile start -->
   <div class="post_field"><div class="postbit_logo"></div>
   <if condition="$post[field7]">ویندوز شما چیست؟<img src="http://01.labkhandha.ir/forum/images/windows/$post[field7].gif"></if>
   </div>
   <!-- / Mobile end -->
   
   <!-- / Mobile start -->
   <div class="post_field"><div class="postbit_logo"></div>
   <if condition="$post[field8]">گوشی شما چیست؟<img src="http://01.labkhandha.ir/forum/images/mobale/$post[field8].gif"></if>
   </div>
   <!-- / Mobile end -->
   
           $template_hook[postbit_userinfo_right]
           </td>
     <if condition="$show['moderated']">
     <td class="alt2" id="td_post_$post[postid]" style="border-$stylevar[right]: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]"></div>
     <else />
     <td class="alt1" id="td_post_$post[postid]" style="border-$stylevar[right]: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]">
     </if>
       $template_hook[postbit_messagearea_start]
       <if condition="$show['messageicon'] OR $post['title']">
         <!-- icon and title -->
         <div class="smallfont">
           <if condition="$show['messageicon']"><img class="inlineimg" src="$post[iconpath]" alt="$post[icontitle]" border="0" /></if>
           <if condition="$post['title']"><strong>$post[title]</strong></if>
         </div>
         <hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]; background-color:$stylevar[tborder_bgcolor]" />
         <!-- / icon and title -->
       </if>
       <!-- message -->
       <div id="post_message_$post[postid]">
         $ad_location[ad_showthread_firstpost_start]
           <if condition="$post[deffont] || $post[defsize] || $post[defcolor]">
     <font face="$post[deffont]" size="$post[defsize]" color="$post[defcolor]">$post[message]</font>
     <else />
     $post[message]
     </if> 
       </div>
       <!-- / message -->
   
       <if condition="$show['attachments']">
       <!-- attachments -->
         <div style="padding:$stylevar[cellpadding]px">
   
         <if condition="$show['thumbnailattachment']">
           <fieldset class="fieldset">
             <legend>$vbphrase[attached_thumbnails]</legend>
             <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
             $post[thumbnailattachments]
             </div>
           </fieldset>
         </if>
   
         <if condition="$show['imageattachment']">
           <fieldset class="fieldset">
             <legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
             <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
             $post[imageattachments]
             </div>
           </fieldset>
         </if>
   
         <if condition="$show['imageattachmentlink']">
           <fieldset class="fieldset">
             <legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
             <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
             $post[imageattachmentlinks]
             </table>
             </fieldset>
         </if>
   
         <if condition="$show['otherattachment']">
           <fieldset class="fieldset">
             <legend>$vbphrase[attached_files]</legend>
             <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
             $post[otherattachments]
             </table>
           </fieldset>
         </if>
   
         <if condition="$show['moderatedattachment']">
           <fieldset class="fieldset">
             <legend>$vbphrase[attachments_pending_approval]</legend>
             <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
             $post[moderatedattachments]
             </table>
           </fieldset>
         </if>
   
         </div>
       <!-- / attachments -->
       </if>
   
       $template_hook[postbit_signature_start]
       $ad_location[ad_showthread_firstpost_sig]
   
       <if condition="$post['signature']">
   <!-- sig -->
     <div><div style="text-align: center;">
       ______________________________________________________</div>
       $post[signature]
     </div>
   <!-- / sig -->
       </if>
       $template_hook[postbit_signature_end]
   
       <if condition="$show['postedited']">
       <!-- edit note -->
         <div class="smallfont">
           <hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]; background-color:$stylevar[tborder_bgcolor]" />
           <em>
             <div><div class="postbit-mini-box"><if condition="$show['postedithistory']">
               <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]" 4="posthistory.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]">$vbphrase[last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid]</phrase>
             <else />
               <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]">$vbphrase[last_edited_by_x_on_y_at_z]</phrase>
             </if>
             <if condition="$post['edit_reason']">
               $vbphrase[reason]: $post[edit_reason]
             </if>
           </em>
         </div>
       <!-- / edit note -->
       </if>
   
     </td>
   </tr>
   <tr>
     <td class="alt2" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-top: 0px">
       $post[onlinestatus]
       <if condition="$show['reputationlink']">
         <span id="reputationmenu_$post[postid]"><a href="reputation.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow" id="reputation_$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/reputation.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_to_xs_reputation]</phrase>" border="0" /></a></span>
         <if condition="$show['popups']"><script type="text/javascript"> vbrep_register("$post[postid]")</script></if>
       </if>
       <if condition="$show['infractionlink']"><a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=report&amp;p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/infraction.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_infraction_for_x]</phrase>" border="0" /></a></if>
       <if condition="$show['reportlink']"><a href="report.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/report.gif" alt="$vbphrase[report_bad_post]" border="0" /></a></if>
       $post[iplogged]
       &nbsp;
     </td></div></div>
     <if condition="$show['moderated']">
     <td class="alt2" align="$stylevar[right]" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px; border-top: 0px">
     <else />
     <td class="alt1" align="$stylevar[right]" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px; border-top: 0px">
     </if>
       <!-- controls -->
       <if condition="$post['editlink']">
         <img style="display: none" id="progress_$postid" src="$stylevar[imgdir_misc]/progress.gif" alt="$vbphrase[loading_editor_please_wait]" />
         <a href="$post[editlink]" name="vB::QuickEdit::$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/edit.gif" alt="$vbphrase[edit_delete_message]" border="0" /></a>
       </if>
       <if condition="$post['forwardlink']">
         <a href="$post[forwardlink]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/forward.gif" alt="$vbphrase[forward_message]" border="0" /></a>
       </if>
       <if condition="$post['replylink']">
         <a href="$post[replylink]" rel="nofollow"><img src="$stylevar[imgdir_button]/<if condition="$post['forwardlink']">reply_small<else />quote</if>.gif" alt="$vbphrase[reply_with_quote]" border="0" /></a>
       </if>
       <if condition="$show['multiquote_post']">
         <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/multiquote_<if condition="$show['multiquote_selected']">on<else />off</if>.gif" alt="$vbphrase[multi_quote_this_message]" border="0" id="mq_$post[postid]" /></a>
       </if>
       <if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">
         <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" id="qr_$post[postid]" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/quickreply.gif" alt="$vbphrase[quick_reply_to_this_message]" border="0" /></a>
       </if>
       <if condition="$show['moderated']">
         <img src="$stylevar[imgdir_misc]/moderated.gif" alt="$vbphrase[moderated_post]" border="0" />
       </if>
       <if condition="$show['spam']">
         <img src="$stylevar[imgdir_misc]/spam_detected.png" alt="$vbphrase[spam_post]" border="0" />
       </if>
       <if condition="$show['deletedpost']">
         <if condition="$show['managepost']">
           <a href="postings.php?$session[sessionurl]do=managepost&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[manage]" border="0" /></a>
         <else />
           <img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[deleted_post]" border="0" />
         </if>
       </if>
       <if condition="$show['redcard']">
         <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/redcard.gif" alt="$vbphrase[received_infraction]" border="0" /></a>
       <else />
         <if condition="$show['yellowcard']">
           <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/yellowcard.gif" alt="$vbphrase[received_warning]" border="0" /></a>
         </if>
       </if>
       $template_hook[postbit_controls]
       <!-- / controls -->
     </td>
   </tr>
   </table>
   $template_hook[postbit_end]
   
   <!-- post $post[postid] popup menu -->
   <div class="vbmenu_popup" id="postmenu_$post[postid]_menu" style="display:none">
     <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
     <tr>
       <td class="thead">$post[username]</td>
     </tr>
     <if condition="$show['profile']">
       <tr><td class="vbmenu_option"><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$vbphrase[view_public_profile]</a></td></tr>
     </if>
     <if condition="$show['pmlink']">
       <tr><td class="vbmenu_option"><a href="private.php?$session[sessionurl]do=newpm&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_private_message_to_x]</phrase></a></td></tr>
     </if>
     <if condition="$show['emaillink']">
       <tr><td class="vbmenu_option"><a href="sendmessage.php?$session[sessionurl]do=mailmember&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_email_to_x]</phrase></a></td></tr>
     </if>
     <if condition="$show['homepage']">
       <tr><td class="vbmenu_option"><a href="$post[homepage]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[visit_xs_homepage]</phrase></a></td></tr>
     </if>
     <if condition="$show['search']">
       <tr><td class="vbmenu_option"><a href="search.php?$session[sessionurl]do=finduser&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[find_more_posts_by_x]</phrase></a></td></tr>
   </ding>
     </if>
     <if condition="$post['userid'] AND $show['member']">
     <tr><td class="vbmenu_option"><a href="profile.php?$session[sessionurl]do=addlist&amp;userlist=buddy&amp;u=$post[userid]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_x_to_contacts]</phrase></a></td></tr>
     </if>
     $template_hook[postbit_user_popup]
     </table>
   </div>
   <!-- / post $post[postid] popup menu -->
   بعدشم برید داخل تمام تنظیمات استایل و بعد هم رید آخرش(ته صفحه) دو تا کادر css وجود داره اولیه رو ببینید ، بعدشم برید آخراش این کد رو اضافه کنید
   برای رنگ آبی:
   کد:
   @charset "UTF-8"; /* CSS Document */ /* last edited notice */ .lastedited {   font-style:italic;   padding-top: 1em;   color: {vb:stylevar body_color};   font-size: {vb:stylevar small_fontSize}; /*  clear:both; */ } .lastedited a {   color: {vb:stylevar body_color}; } /* reputation image */ .postbit_reputation {   padding:0 0 0 3px;   clear:both;   display:block; } img.repimg {   padding:0;   margin:0 0 0 -3px;   display:inline; } .quickedit { border-top: {vb:stylevar tabslight_border}; } /*signature */ .signature {     padding-top: 1em;   border-top: {vb:stylevar signature_border};     margin-top: 2em; }  /*post bit*/ .postbit, .postbitlegacy, .eventbit {   margin-bottom: {vb:stylevar padding};   display:block;   width: 100%;   clear:both;   position: relative;   float: {vb:stylevar left};   color: {vb:stylevar body_color};   border: {vb:stylevar postbit_border}; } .postbit object {   clear:both; } .postbit .postdetails {   width: 100%;   display:block;   float: {vb:stylevar left}; } .postrow {   overflow: auto; } .postbit .posthead, .postbitlegacy .posthead, .eventbit .eventhead {   background: {vb:stylevar postbithead_background};   _background-image: none;   border: {vb:stylevar postbithead_border};   clear:both;   display:block;   float: {vb:stylevar left};   width: 100%;   color: {vb:stylevar postbithead_color};   margin: -{vb:stylevar postbithead_border.borderWidth}{vb:stylevar postbithead_border.units} -{vb:stylevar postbithead_border.borderWidth}{vb:stylevar postbithead_border.units} 0;   font: {vb:stylevar postbithead_font};   padding: 4px 0; } .postbit .posthead .postdate, .postbitlegacy .posthead .postdate {       display:block;       float:{vb:stylevar left};       clear:{vb:stylevar right};       width: 49%;       margin-{vb:stylevar left}: 10px;       font: {vb:stylevar postbithead_font};       padding-{vb:stylevar left}: 15px; } .postbit .posthead .postdate.old, .postbitlegacy .posthead .postdate.old {       background:transparent url({vb:stylevar imgdir_statusicon}/post_old.png) no-repeat center {vb:stylevar left}; } .postbit .posthead .postdate.new, .postbitlegacy .posthead .postdate.new {       background:transparent url({vb:stylevar imgdir_statusicon}/post_new.png) no-repeat center {vb:stylevar left}; } .postbit .postdate .time {   color: {vb:stylevar postbithead_color};   margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding}; } .postbithead .postdate .time {   color: {vb:stylevar body_color}; } .postbit .userinfo .contact, .postbit .userinfo_noavatar .contact {   position: relative;   float: {vb:stylevar left};   clear: {vb:stylevar right};   width: 50%;   display:block; } .postbit .postuseravatarlink {   display:block;   text-align: center;   position: relative;   top: 0;   margin-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar padding}+5};   float: {vb:stylevar left};   clear: {vb:stylevar right}; } .postbit .postuseravatarlink img { }  .postbit .nodecontrols .postimod{   top: 0;   position:relative;   margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding}; } .postbit .userinfo, .postbit .userinfo_noavatar {   background: {vb:stylevar postbit_userinfo_background};   _background-image: none;   clear:both;   min-height: {vb:math {vb:stylevar postbit_avatar_maxSize}+1-{vb:math {vb:math {vb:math {vb:stylevar font.fontSize}-1}*1.230}+{vb:stylevar padding}}};   height: auto !important;   border-bottom:{vb:stylevar postbit_border};   padding: 0.5em 0;   width: 100%;   float: {vb:stylevar left}; } .postbit .userinfo .contact, .userinfo .userinfo_extra, .postbit .userinfo_noavatar .contact {   display:inline-block;   min-height: {vb:math {vb:stylevar postbit_avatar_maxSize}+1-{vb:math {vb:math {vb:math {vb:stylevar font.fontSize}-1}*1.230}+{vb:stylevar padding}}};   height: auto !important;   height: {vb:math {vb:stylevar postbit_avatar_maxSize}+1-{vb:math {vb:math {vb:math {vb:stylevar font.fontSize}-1}*1.230}+{vb:stylevar padding}}}; } .postbit .username_container {   float: {vb:stylevar left};   clear: {vb:stylevar right};   display:block;   margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding}; } .postbit .userinfo .username_container .memberaction, .postbit .userinfo_noavatar .username_container .memberaction {   display: inline; } .postbit .postdetails_noavatar .posthead, .postbit .postdetails_noavatar .userinfo .contact {   margin-{vb:stylevar left}: 0; } /* .postbit .userinfo .postbit_reputation {     margin-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_avatar_maxSize} + {vb:stylevar padding} + 5px}; } */ .postbit .userinfo .username, .postbit .userinfo_noavatar .username {   font-size: {vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};   font-weight: bold; } .postbit .userinfo_noavatar .imlinks img {   display:inline; } .postbit .userinfo .username.guest, .postbit .userinfo_noavatar .username.guest {   font-weight:normal; } .postbit .userinfo_noavatar .usertitle, .postbit .userinfo .usertitle, .postbit .userinfo_noavatar .rank, .postbit .userinfo .rank {   font-size: {vb:stylevar small_fontSize};   font-weight: bold;   display:block;   clear:both; } .postbit .userinfo .userinfo_extra, .postbit .userinfo_noavatar .userinfo_extra {   text-align: {vb:stylevar right};   width: 300px;   float: {vb:stylevar right};   font-size: {vb:stylevar small_fontSize}; } .postbit .userinfo .userinfo_extra dl, .postbit .userinfo_noavatar .userinfo_extra dl {   margin-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};   float: {vb:stylevar right};   width: 150px; } .postbit .userinfo_extra dl dt {   float:{vb:stylevar left};   display:block;   margin-{vb:stylevar right}: {vb:math {vb:stylevar padding}/2}; } .postbit .userinfo_extra dl dt:after {   content:":"; } .postbit .userinfo_extra dl dt.blank:after {   content:none; } .postbit .userinfo_extra dl dd {   display:block; } .postbit .userinfo .moreinfo, .postbit .userinfo_noavatar .moreinfo {   float: {vb:stylevar left};   display: inline; } .postbit .userinfo .popupmenu a.popupctrl, .postbit .userinfo_noavatar .popupmenu a.popupctrl {   font-size: {vb:stylevar mid_fontSize};   background: transparent;   padding: 0;   display:inline-block; } .postbit .userinfo .popupmenu a.popupctrl:hover, .postbit .userinfo_noavatar .popupmenu a.popupctrl:hover {   color: {vb:stylevar link_color};   text-decoration: {vb:stylevar linkhover_hoverDecoration}; } .postbit .postbody {   clear: both;   color: {vb:stylevar postbit_color}; }  .postbit .postrow {   font-family: {vb:stylevar forum_msg_font.fontFamily}; } .postbit .postrow {   padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} {vb:stylevar padding} 3em;   font: {vb:stylevar forum_msg_font}; } .postbit hr {   display:none; } .postcontent {   word-wrap: break-word; }  .postbit .posttitle {   display:block;   padding: {vb:stylevar padding};   font-weight:bold;   font: {vb:stylevar post_title_font};   margin: 0; } .postbit .content img, .postbitlegacy .content img, .postbitdeleted .content img, .postbitignored .content img, .eventbit .content img {   max-width: {vb:stylevar image_medium_max}; } /*postbit legacy*/ .postbitlegacy hr, .eventbit hr {   display: none; } .postbitlegacy .postdetails, .eventbit .eventdetails {   float: {vb:stylevar left};   width: 100%;   background: {vb:stylevar postbit_userinfo_background};   _background-image: none; } .postbitlegacy .posthead .time {   font: {vb:stylevar postbithead_font};   color: {vb:stylevar postbithead_color}; } .postbit .posthead .nodecontrols, .postbitlegacy .posthead .nodecontrols, .eventbit .eventhead .nodecontrols {   position: absolute;   color: {vb:stylevar postbithead_color};   {vb:stylevar right}: 0;   top: 0;   width: 50% ;   padding: 4px {vb:stylevar padding} 0;   text-align: {vb:stylevar right};   font: {vb:stylevar postbithead_font};   vertical-align: middle; } .postbit .posthead .nodecontrols a, .postbitlegacy .posthead .nodecontrols a, .eventbit .eventhead .nodecontrols a {   color: {vb:stylevar postbithead_color};     top: -2px;     position:relative; } .postbitlegacy .posthead .nodecontrols img, .eventbit .eventhead .nodecontrols img {   position: relative;   top: 2px;   padding: 0; } .postbitlegacy .posthead .nodecontrols .postimod, .eventbit .eventhead .nodecontrols .postimod {   top: 0px;   position:relative;   margin-{vb:stylevar left}: 5px; } .postbitlegacy .postbody, .eventbit .eventdetails .eventbody {   margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width};   border-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar postbit_userinfo_border};   background: {vb:stylevar postbit_background};   _background-image: none;   padding-bottom: 1em; } .postbitlegacy .postrow, .eventbit .eventrow, .postbitdeleted .postrow, .postbitignored .postrow {   padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} {vb:stylevar padding} {vb:stylevar padding};   font: {vb:stylevar forum_msg_font};   color: {vb:stylevar postbit_color}; } .postbitlegacy .userinfo {   float:{vb:stylevar left};   position: relative;   width:{vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width}-{vb:math {vb:stylevar padding}*2}};   padding: 2px {vb:stylevar padding} {vb:math {vb:stylevar padding}/2};   font-size: {vb:stylevar small_fontSize};   display:block;     background: {vb:stylevar postbit_userinfo_background};   clear:both; } .postbitlegacy .userinfo .rank, .postbitlegacy .userinfo .usertitle {   font-size: {vb:stylevar small_fontSize};   display:block;   clear:both; } .postbitlegacy .userinfo .username_container {   margin-bottom: 8px; }  .postbitlegacy .userinfo .username_container .memberaction {   display: inline; } .postbitlegacy .userinfo .postuseravatar, .eventbit .userinfo .eventuseravatar {   display:block;   margin:{vb:math {vb:stylevar padding}/3} auto 0;   text-align:{vb:stylevar left};   width: auto;   float: {vb:stylevar left};   clear: both; } .postbitlegacy .userinfo .postuseravatar img, .eventbit .userinfo .eventuseravatar img {   border: {vb:stylevar postbitlegacy_avatar_border};   outline: {vb:stylevar postbitlegacy_avatar_outline};   max-width: {vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width} - {vb:math {vb:stylevar padding}*2}- {vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_avatar_outline.borderWidth}*2} - {vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_avatar_border.borderWidth}*2}}; } .postbitlegacy .userinfo a.username, .eventbit .userinfo a.username {   clear:{vb:stylevar right};   font-size:{vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};   font-weight:bold;   width: auto;   max-width:{vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width} - {vb:math {vb:stylevar padding}*2} - 20px};   word-wrap:break-word; } .postbitlegacy .userinfo .guest.username, .eventbit .userinfo .guest.username {   padding-top: {vb:math {vb:stylevar padding}/2};   display:block;   font-size: {vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units}; } .postbitlegacy dl.userinfo_extra, .postbitlegacy dl.user_rep {   margin: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} 0;   display:block;   float: {vb:stylevar left};   width: {vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width}-{vb:math {vb:stylevar padding}*2}}; } .postbitlegacy dl.userinfo_extra dt, .postbitlegacy dl.user_rep dt {   float: {vb:stylevar left};   text-align: {vb:stylevar left};   /*color: {vb:stylevar shade_color};*/   margin-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};   margin-{vb:stylevar left}: 0;   min-width:60px;   width:auto !important;   width:60px; } .postbitlegacy dl.userinfo_extra dt:after, .postbitlegacy dl.user_rep dt:after {   content: ":"; } .postbitlegacy dl.user_rep dt.blank:after {   content: none; } .postbitlegacy dl.userinfo_extra dd, .postbitlegacy dl.userinfo_extra dd a, .postbitlegacy dl.user_rep dd {   padding-bottom: 3px; } .postbitlegacy dl.user_rep img {   margin-top: {vb:stylevar padding}; } .postbitlegacy .imlinks {   width: 100%;   float: {vb:stylevar left}; } .postbitlegacy .imlinks img {   display:inline; } .postbitlegacy .title, .eventbit .title {   display:block;   padding: {vb:stylevar padding};     padding-{vb:stylevar left}: 0;   font: {vb:stylevar post_title_font}; } .postbit .postfoot, .postbitlegacy .postfoot, .eventbit .eventfoot {   display:block;   position: relative;   {vb:stylevar right}: 0;   float: {vb:stylevar left};   clear:both;   /*vertical-align: bottom;*/   background: transparent;   /*height: {vb:math 16px + {vb:math 5px * 2}};*/   font: {vb:stylevar postbit_control_font};   width: 100%; } .postbitlegacy .postrow.has_after_content {   padding-bottom: 4em; } .postbitlegacy .after_content {   position: relative;   width: 100%;   clear:both; } .postbitlegacy .signature, .postbitlegacy .lastedited {   margin-top: 1em;   padding: 1em {vb:stylevar padding} 0; } .postbit .postfoot .textcontrols, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols, .eventbit .eventfoot .eventcontrols {   padding: 6px 0 4px;   display:block;   background: {vb:stylevar postbit_foot_background};   _background-image: none;   font: {vb:stylevar postbit_control_font};   width: 100%;   margin-{vb:stylevar right}: 10px; } .postbitlegacy .postfoot .postcontrols, .postbit .postfoot .postcontrols {   float:{vb:stylevar right};   padding-{vb:stylevar right}:{vb:stylevar padding};   text-align:{vb:stylevar right};   width:50%; } .postbitlegacy .postfoot .postlinking, .postbit .postfoot .postlinking {   padding-{vb:stylevar left}:{vb:stylevar padding}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.inline, .postbit .postfoot .textcontrols img.inline {   position: absolute;   top: 2px;   {vb:stylevar left}: -1px;   margin-{vb:stylevar right}: 1px; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols span.seperator, .postbit .postfoot .textcontrols span.seperator {   border-right:{vb:stylevar postfoot_separator_width} solid {vb:stylevar postfoot_separator_color};   display: inline;   width: {vb:stylevar postfoot_separator_width};   margin: 0 5px; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a, .postbit .postfoot .textcontrols a, .eventbit .eventfoot .eventcontrols a {   -moz-border-radius: 0px;   -webkit-border-radius: 0px;   border-radius: 0px;   padding: 0;   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math 3px+20px};   border: {vb:stylevar postbit_control_border};   background: {vb:stylevar postbit_control_background};   _background-image: none;   color: {vb:stylevar postbit_control_color};   font: {vb:stylevar postbit_control_font};   display:inline-block;   /* margin needs to be left invariant of the text direction (LTR-RTL) */   margin-left: 5px; } /* Text button hover images */ .postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.spam, .postbit .postfoot .textcontrols img.spam {   padding-top: 2px; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.moderated, .postbit .postfoot .textcontrols img.moderated, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.spam, .postbit .postfoot .textcontrols img.spam, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.deleted_nolink, .postbit .postfoot .textcontrols img.deleted_nolink {   padding-top: 2px; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.editpost, .postbit .postfoot .textcontrols a.editpost, .eventbit .eventfoot .textcontrols a.editevent  {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/edit_40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left} ;     padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.editpost:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.editpost:hover, .eventbit .eventfoot .textcontrols a.editevent:hover {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/edit_40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.quickreply, .postbit .postfoot .textcontrols a.quickreply, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.forwardpost, .postbit .postfoot .textcontrols a.forwardpost {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/reply_40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.quickreply:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.quickreply:hover, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.forwardpost:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.forwardpost:hover {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/reply_40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.newreply, .postbit .postfoot .textcontrols a.newreply {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/quote_40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.newreply:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.newreply:hover {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/quote_40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.multiquote, .postbit .postfoot .textcontrols a.multiquote {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/multiquote-back_40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   padding-bottom:1px;   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.multiquote:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.multiquote:hover {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/multiquote_40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};   } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.promotecms, .postbit .postfoot .textcontrols a.promotecms {   background: url({vb:stylevar imgdir_cms}/promote_small.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.promotecms:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.promotecms:hover {   background: url({vb:stylevar imgdir_cms}/promote_small-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.infraction, .postbit .postfoot .textcontrols a.infraction {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.infraction:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.infraction:hover {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.report, .postbit .postfoot .textcontrols a.report {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/report-40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.report:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.report:hover {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/report-40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.blog, .postbit .postfoot .textcontrols a.blog {   background: url({vb:stylevar imgdir_misc}/blog/blogpost_40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.blog:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.blog:hover {   background: url({vb:stylevar imgdir_misc}/blog/blogpost_40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left} ;   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.reputation, .postbit .postfoot .textcontrols a.reputation {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.reputation:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.reputation:hover {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.ip, .postbit .postfoot .textcontrols a.ip {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/ip-40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.ip:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.ip:hover {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/ip-40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.redcard, .postbit .postfoot .textcontrols a.redcard {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.redcard:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.redcard:hover {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.yellowcard, .postbit .postfoot .textcontrols a.yellowcard {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.yellowcard:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.yellowcard:hover {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.deleted, .postbit .postfoot .textcontrols a.deleted {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.deleted:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.deleted:hover {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a:hover {   color: {vb:stylevar postbit_control_hover_color};   background: {vb:stylevar postbit_control_hover_background};   _background-image: none; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.highlight, .postbit .postfoot .textcontrols a.highlight {   background-color: {vb:stylevar postbit_control_hover_background.backgroundColor}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a img, .postbit .postfoot .textcontrols a img {   position: absolute;   top: {vb:math {vb:stylevar padding}/5};   {vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar padding}/5+1}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a:hover img, .postbit .postfoot .textcontrols a:hover img {   top: {vb:math {vb:stylevar padding}/5}; } /*post bit deleted*/ .postbitdeleted, .postbitignored {   margin-bottom: {vb:stylevar padding};   display:block;   width: 100%;   clear:both;   position: relative;   color: {vb:stylevar body_color};   border: {vb:stylevar postbit_border};   float: {vb:stylevar left};   background: {vb:stylevar postbit_deleted_background};   _background-image: none; } .postbitdeleted hr, .postbitignored hr {   display: none; } .postbitdeleted .posthead, .postbitignored .posthead {   display:table;   background: {vb:stylevar postbithead_background};   _background-image: none;   border: {vb:stylevar postbithead_border};   height: {vb:math {vb:stylevar padding}+6};   padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/5+2} 0;   color: {vb:stylevar postbithead_color};   width: 100%;   margin: -{vb:stylevar postbithead_border.borderWidth}{vb:stylevar postbithead_border.units} -{vb:stylevar postbithead_border.borderWidth}{vb:stylevar postbithead_border.units} 0;   font: {vb:stylevar postbithead_font}; } .postbitdeleted .posthead .date, .postbitignored .posthead .date {   display:inline-block;   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar padding}+4};   margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};   color: {vb:stylevar postbithead_color};   background:transparent url({vb:stylevar imgdir_statusicon}/post_old.png) no-repeat center {vb:stylevar left};   font: {vb:stylevar postbithead_font}; } .postbitdeleted .posthead .date .time, .postbitignored .date .time {   color: {vb:stylevar postbithead_color};   margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};   font: {vb:stylevar postbithead_font}; } .postbitdeleted .posthead .postimod, .postbitignored .posthead .postimod {   position: absolute;   {vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};   top: {vb:math {vb:stylevar padding}/2}; } .postbitdeleted .postbody, .postbitignored .postbody {   padding: 0; } .postbitdeleted .postrow, .postbitignored .postrow {   padding: {vb:stylevar padding}; } .postbitdeleted .userinfo .memberaction, .postbitignored .userinfo .memberaction {   display: block; }  .postbitdeleted .userinfo, .postbitignored .userinfo {   display:block;   background: transparent;   position: relative;   clear: both;   padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} {vb:stylevar padding};   border-bottom: {vb:stylevar postbit_border};   word-wrap: break-word; } .postbitdeleted .userinfo .username, .postbitignored .userinfo .username {   display:block;   float: {vb:stylevar left};   clear: {vb:stylevar right};   font-size: {vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};   /*font-weight:bold;*/ } .postbitdeleted .userinfo .moreinfo, .postbitignored .userinfo .moreinfo {   float: {vb:stylevar left};   display:block;   position: relative;   top: -5px; } .postbitdeleted .userinfo .usertitle, .postbitignored .userinfo .usertitle {   clear:both;   display:block   width: 100%; } .postbitdeleted .userinfo .popupmenu a.popupctrl:hover, .postbitignored .userinfo .popupmenu a.popupctrl:hover {   color: {vb:stylevar link_color};   text-decoration: {vb:stylevar linkhover_textDecoration}; } .postbitdeleted .title, .postbitignored .title {   font: {vb:stylevar post_title_font}; } .postbitdeleted .nodecontrols, .postbitignored .nodecontrols {   padding: 4px 0;   padding-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};   text-align: {vb:stylevar right};   background: {vb:stylevar postbit_foot_background};   _background-image: none;   font: {vb:stylevar postbit_control_font};   height: 16px; } .postbitdeleted .nodecontrols .textcontrol, .postbitignored .nodecontrols .textcontrol {   background: {vb:stylevar postbit_control_background};   _background-image: none;   border: {vb:stylevar postbit_control_border};   font: {vb:stylevar postbit_control_font}; } .postbitdeleted .nodecontrols a.textcontrol:hover, .postbitignored .nodecontrols a.textcontrol:hover {   background: {vb:stylevar postbit_control_hover_background};   _background-image: none;   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; } .userinfo .popupmenu:hover a.popupctrl {   background-color:transparent; } .userinfo .popupgroup .popupmenu:hover a.popupctrl.active, .userinfo .popupmenu a.popupctrl.active {   background-color:transparent;   color:inherit; } .postbit .userinfo .popupmenu .popupctrl {   color:auto; } .postbit.imod_highlight .userinfo_noavatar, .postbit.imod_highlight .userinfo, .postbit.imod_highlight .postbody, .postbitlegacy.imod_highlight .postdetails, .postbitlegacy.imod_highlight .userinfo, .postbitlegacy.imod_highlight .postbody, .postbitdeleted.imod_highlight, .postbitignored.imod_highlight {   background:{vb:stylevar imodhilite_backgroundColor};   color: {vb:stylevar body_color}; }  /* start styles for postbit_legacy */ .userinfo .popupmenu:hover a.popupctrl {   background-color:transparent; } .userinfo .popupgroup .popupmenu:hover a.popupctrl.active, .userinfo .popupmenu a.popupctrl.active {   background-color:transparent;   color:inherit; } .postbitlegacy .userinfo .popupmenu .popupctrl {   color:auto; } /* end styles for postbit_legacy */ img.onlinestatus_noavatar {   position: relative;   top: 5px;   {vb:stylevar left}: -56px; } img.onlinestatus {   position: relative;   top: 5px;   {vb:stylevar left}: -4px; } /* last edited */ .postbody fieldset {   background: {vb:stylevar postbit_boxed_background};   _background-image: none;   -moz-border-radius: {vb:stylevar border_radius};   -webkit-border-radius: {vb:stylevar border_radius};   border-radius: {vb:stylevar border_radius};   padding: {vb:stylevar postbit_boxed_padding};   font-size: {vb:stylevar postbit_boxed_fontSize}; } .postbody img.inlineimg {   position: relative;   top: 2px; } .postbody .lastedited .reason {   font-weight: bold; } .postbitlegacy .userinfo .userinfo_extra {   width:{vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width}-{vb:math {vb:stylevar padding}*2}};   float: {vb:stylevar left};   font-size: {vb:stylevar small_fontSize}; } .hasad {   display:block;   margin-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar ad_post_maxWidth}; } .samer_sig { /* By Samer www.dorar-aliraq.net Cheers */ padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 4px; padding-bottom: 4px; border-top: 1px solid #3e9bdb; border-right: 1px solid #3e9bdb; border-left: 1px solid #3e9bdb; border-bottom: 1px solid #3e9bdb; margin-bottom: 5px; margin-top: 5px; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 75%; -moz-box-shadow: 0px 0px 6px 6px #3e9bdb; -webkit-box-shadow: 0px 0px 6px 6px #3e9bdb; box-shadow: 0px 0px 6px 6px #0033CC; -moz-border-radius-bottomright: 6px; -moz-border-radius-bottomleft: 6px; -moz-border-radius-topright: 6px; -moz-border-radius-topleft: 6px; -webkit-border-top-left-radius: 6px; -webkit-border-top-right-radius: 6px; -webkit-border-bottom-right-radius: 6px; -webkit-border-bottom-left-radius: 6px; border-top-left-radius: 6px 6px; border-top-right-radius: 6px 6px; border-bottom-left-radius: 6px 6px; border-bottom-right-radius: 6px 6px; } /* eTiKeT Postbit_Legacy*/ .post_field_merkezli {   padding-left: 4px;   padding-right: 4px;   padding-top: 2px;   padding-bottom: 2px;   background-color: #ffffff;   border-top: 1px solid #3e9bdb;   border-right: 1px solid #3e9bdb;   border-left: 1px solid #3e9bdb;   border-bottom: 1px solid #3e9bdb;   margin-bottom: 5px;   text-align:center;   -moz-box-shadow: 0 2px 6px #3e9bdb;  -webkit-box-shadow: -1px 2px 2px #3e9bdb;  -moz-border-radius-bottom{vb:stylevar left}:6px;  -moz-border-radius-top{vb:stylevar right}:6px;  -webkit-border-top-{vb:stylevar right}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius};  -webkit-border-bottom-{vb:stylevar left}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius};}   .post_field {   padding-left: 4px;   padding-right: 4px;   padding-top: 2px;   padding-bottom: 2px;   background-color: #ffffff;   border-top: 1px solid #3e9bdb;   border-right: 1px solid #3e9bdb;   border-left: 1px solid #3e9bdb;   border-bottom: 1px solid #3e9bdb;   margin-bottom: 5px;  -moz-box-shadow: 0 2px 6px #3e9bdb;  -webkit-box-shadow: -1px 2px 2px #3e9cdd;  -moz-border-radius-bottom{vb:stylevar left}:6px;  -moz-border-radius-top{vb:stylevar right}:6px;  -webkit-border-top-{vb:stylevar right}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius};  -webkit-border-bottom-{vb:stylevar left}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius};
   برای رنگ صورتی:
   کد:
   @charset "UTF-8"; /* CSS Document */ /* last edited notice */ .lastedited {   font-style:italic;   padding-top: 1em;   color: {vb:stylevar body_color};   font-size: {vb:stylevar small_fontSize}; /*  clear:both; */ } .lastedited a {   color: {vb:stylevar body_color}; } /* reputation image */ .postbit_reputation {   padding:0 0 0 3px;   clear:both;   display:block; } img.repimg {   padding:0;   margin:0 0 0 -3px;   display:inline; } .quickedit { border-top: {vb:stylevar tabslight_border}; } /*signature */ .signature {     padding-top: 1em;   border-top: {vb:stylevar signature_border};     margin-top: 2em; }  /*post bit*/ .postbit, .postbitlegacy, .eventbit {   margin-bottom: {vb:stylevar padding};   display:block;   width: 100%;   clear:both;   position: relative;   float: {vb:stylevar left};   color: {vb:stylevar body_color};   border: {vb:stylevar postbit_border}; } .postbit object {   clear:both; } .postbit .postdetails {   width: 100%;   display:block;   float: {vb:stylevar left}; } .postrow {   overflow: auto; } .postbit .posthead, .postbitlegacy .posthead, .eventbit .eventhead {   background: {vb:stylevar postbithead_background};   _background-image: none;   border: {vb:stylevar postbithead_border};   clear:both;   display:block;   float: {vb:stylevar left};   width: 100%;   color: {vb:stylevar postbithead_color};   margin: -{vb:stylevar postbithead_border.borderWidth}{vb:stylevar postbithead_border.units} -{vb:stylevar postbithead_border.borderWidth}{vb:stylevar postbithead_border.units} 0;   font: {vb:stylevar postbithead_font};   padding: 4px 0; } .postbit .posthead .postdate, .postbitlegacy .posthead .postdate {       display:block;       float:{vb:stylevar left};       clear:{vb:stylevar right};       width: 49%;       margin-{vb:stylevar left}: 10px;       font: {vb:stylevar postbithead_font};       padding-{vb:stylevar left}: 15px; } .postbit .posthead .postdate.old, .postbitlegacy .posthead .postdate.old {       background:transparent url({vb:stylevar imgdir_statusicon}/post_old.png) no-repeat center {vb:stylevar left}; } .postbit .posthead .postdate.new, .postbitlegacy .posthead .postdate.new {       background:transparent url({vb:stylevar imgdir_statusicon}/post_new.png) no-repeat center {vb:stylevar left}; } .postbit .postdate .time {   color: {vb:stylevar postbithead_color};   margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding}; } .postbithead .postdate .time {   color: {vb:stylevar body_color}; } .postbit .userinfo .contact, .postbit .userinfo_noavatar .contact {   position: relative;   float: {vb:stylevar left};   clear: {vb:stylevar right};   width: 50%;   display:block; } .postbit .postuseravatarlink {   display:block;   text-align: center;   position: relative;   top: 0;   margin-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar padding}+5};   float: {vb:stylevar left};   clear: {vb:stylevar right}; } .postbit .postuseravatarlink img { }  .postbit .nodecontrols .postimod{   top: 0;   position:relative;   margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding}; } .postbit .userinfo, .postbit .userinfo_noavatar {   background: {vb:stylevar postbit_userinfo_background};   _background-image: none;   clear:both;   min-height: {vb:math {vb:stylevar postbit_avatar_maxSize}+1-{vb:math {vb:math {vb:math {vb:stylevar font.fontSize}-1}*1.230}+{vb:stylevar padding}}};   height: auto !important;   border-bottom:{vb:stylevar postbit_border};   padding: 0.5em 0;   width: 100%;   float: {vb:stylevar left}; } .postbit .userinfo .contact, .userinfo .userinfo_extra, .postbit .userinfo_noavatar .contact {   display:inline-block;   min-height: {vb:math {vb:stylevar postbit_avatar_maxSize}+1-{vb:math {vb:math {vb:math {vb:stylevar font.fontSize}-1}*1.230}+{vb:stylevar padding}}};   height: auto !important;   height: {vb:math {vb:stylevar postbit_avatar_maxSize}+1-{vb:math {vb:math {vb:math {vb:stylevar font.fontSize}-1}*1.230}+{vb:stylevar padding}}}; } .postbit .username_container {   float: {vb:stylevar left};   clear: {vb:stylevar right};   display:block;   margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding}; } .postbit .userinfo .username_container .memberaction, .postbit .userinfo_noavatar .username_container .memberaction {   display: inline; } .postbit .postdetails_noavatar .posthead, .postbit .postdetails_noavatar .userinfo .contact {   margin-{vb:stylevar left}: 0; } /* .postbit .userinfo .postbit_reputation {     margin-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_avatar_maxSize} + {vb:stylevar padding} + 5px}; } */ .postbit .userinfo .username, .postbit .userinfo_noavatar .username {   font-size: {vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};   font-weight: bold; } .postbit .userinfo_noavatar .imlinks img {   display:inline; } .postbit .userinfo .username.guest, .postbit .userinfo_noavatar .username.guest {   font-weight:normal; } .postbit .userinfo_noavatar .usertitle, .postbit .userinfo .usertitle, .postbit .userinfo_noavatar .rank, .postbit .userinfo .rank {   font-size: {vb:stylevar small_fontSize};   font-weight: bold;   display:block;   clear:both; } .postbit .userinfo .userinfo_extra, .postbit .userinfo_noavatar .userinfo_extra {   text-align: {vb:stylevar right};   width: 300px;   float: {vb:stylevar right};   font-size: {vb:stylevar small_fontSize}; } .postbit .userinfo .userinfo_extra dl, .postbit .userinfo_noavatar .userinfo_extra dl {   margin-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};   float: {vb:stylevar right};   width: 150px; } .postbit .userinfo_extra dl dt {   float:{vb:stylevar left};   display:block;   margin-{vb:stylevar right}: {vb:math {vb:stylevar padding}/2}; } .postbit .userinfo_extra dl dt:after {   content:":"; } .postbit .userinfo_extra dl dt.blank:after {   content:none; } .postbit .userinfo_extra dl dd {   display:block; } .postbit .userinfo .moreinfo, .postbit .userinfo_noavatar .moreinfo {   float: {vb:stylevar left};   display: inline; } .postbit .userinfo .popupmenu a.popupctrl, .postbit .userinfo_noavatar .popupmenu a.popupctrl {   font-size: {vb:stylevar mid_fontSize};   background: transparent;   padding: 0;   display:inline-block; } .postbit .userinfo .popupmenu a.popupctrl:hover, .postbit .userinfo_noavatar .popupmenu a.popupctrl:hover {   color: {vb:stylevar link_color};   text-decoration: {vb:stylevar linkhover_hoverDecoration}; } .postbit .postbody {   clear: both;   color: {vb:stylevar postbit_color}; }  .postbit .postrow {   font-family: {vb:stylevar forum_msg_font.fontFamily}; } .postbit .postrow {   padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} {vb:stylevar padding} 3em;   font: {vb:stylevar forum_msg_font}; } .postbit hr {   display:none; } .postcontent {   word-wrap: break-word; }  .postbit .posttitle {   display:block;   padding: {vb:stylevar padding};   font-weight:bold;   font: {vb:stylevar post_title_font};   margin: 0; } .postbit .content img, .postbitlegacy .content img, .postbitdeleted .content img, .postbitignored .content img, .eventbit .content img {   max-width: {vb:stylevar image_medium_max}; } /*postbit legacy*/ .postbitlegacy hr, .eventbit hr {   display: none; } .postbitlegacy .postdetails, .eventbit .eventdetails {   float: {vb:stylevar left};   width: 100%;   background: {vb:stylevar postbit_userinfo_background};   _background-image: none; } .postbitlegacy .posthead .time {   font: {vb:stylevar postbithead_font};   color: {vb:stylevar postbithead_color}; } .postbit .posthead .nodecontrols, .postbitlegacy .posthead .nodecontrols, .eventbit .eventhead .nodecontrols {   position: absolute;   color: {vb:stylevar postbithead_color};   {vb:stylevar right}: 0;   top: 0;   width: 50% ;   padding: 4px {vb:stylevar padding} 0;   text-align: {vb:stylevar right};   font: {vb:stylevar postbithead_font};   vertical-align: middle; } .postbit .posthead .nodecontrols a, .postbitlegacy .posthead .nodecontrols a, .eventbit .eventhead .nodecontrols a {   color: {vb:stylevar postbithead_color};     top: -2px;     position:relative; } .postbitlegacy .posthead .nodecontrols img, .eventbit .eventhead .nodecontrols img {   position: relative;   top: 2px;   padding: 0; } .postbitlegacy .posthead .nodecontrols .postimod, .eventbit .eventhead .nodecontrols .postimod {   top: 0px;   position:relative;   margin-{vb:stylevar left}: 5px; } .postbitlegacy .postbody, .eventbit .eventdetails .eventbody {   margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width};   border-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar postbit_userinfo_border};   background: {vb:stylevar postbit_background};   _background-image: none;   padding-bottom: 1em; } .postbitlegacy .postrow, .eventbit .eventrow, .postbitdeleted .postrow, .postbitignored .postrow {   padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} {vb:stylevar padding} {vb:stylevar padding};   font: {vb:stylevar forum_msg_font};   color: {vb:stylevar postbit_color}; } .postbitlegacy .userinfo {   float:{vb:stylevar left};   position: relative;   width:{vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width}-{vb:math {vb:stylevar padding}*2}};   padding: 2px {vb:stylevar padding} {vb:math {vb:stylevar padding}/2};   font-size: {vb:stylevar small_fontSize};   display:block;     background: {vb:stylevar postbit_userinfo_background};   clear:both; } .postbitlegacy .userinfo .rank, .postbitlegacy .userinfo .usertitle {   font-size: {vb:stylevar small_fontSize};   display:block;   clear:both; } .postbitlegacy .userinfo .username_container {   margin-bottom: 8px; }  .postbitlegacy .userinfo .username_container .memberaction {   display: inline; } .postbitlegacy .userinfo .postuseravatar, .eventbit .userinfo .eventuseravatar {   display:block;   margin:{vb:math {vb:stylevar padding}/3} auto 0;   text-align:{vb:stylevar left};   width: auto;   float: {vb:stylevar left};   clear: both; } .postbitlegacy .userinfo .postuseravatar img, .eventbit .userinfo .eventuseravatar img {   border: {vb:stylevar postbitlegacy_avatar_border};   outline: {vb:stylevar postbitlegacy_avatar_outline};   max-width: {vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width} - {vb:math {vb:stylevar padding}*2}- {vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_avatar_outline.borderWidth}*2} - {vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_avatar_border.borderWidth}*2}}; } .postbitlegacy .userinfo a.username, .eventbit .userinfo a.username {   clear:{vb:stylevar right};   font-size:{vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};   font-weight:bold;   width: auto;   max-width:{vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width} - {vb:math {vb:stylevar padding}*2} - 20px};   word-wrap:break-word; } .postbitlegacy .userinfo .guest.username, .eventbit .userinfo .guest.username {   padding-top: {vb:math {vb:stylevar padding}/2};   display:block;   font-size: {vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units}; } .postbitlegacy dl.userinfo_extra, .postbitlegacy dl.user_rep {   margin: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} 0;   display:block;   float: {vb:stylevar left};   width: {vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width}-{vb:math {vb:stylevar padding}*2}}; } .postbitlegacy dl.userinfo_extra dt, .postbitlegacy dl.user_rep dt {   float: {vb:stylevar left};   text-align: {vb:stylevar left};   /*color: {vb:stylevar shade_color};*/   margin-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};   margin-{vb:stylevar left}: 0;   min-width:60px;   width:auto !important;   width:60px; } .postbitlegacy dl.userinfo_extra dt:after, .postbitlegacy dl.user_rep dt:after {   content: ":"; } .postbitlegacy dl.user_rep dt.blank:after {   content: none; } .postbitlegacy dl.userinfo_extra dd, .postbitlegacy dl.userinfo_extra dd a, .postbitlegacy dl.user_rep dd {   padding-bottom: 3px; } .postbitlegacy dl.user_rep img {   margin-top: {vb:stylevar padding}; } .postbitlegacy .imlinks {   width: 100%;   float: {vb:stylevar left}; } .postbitlegacy .imlinks img {   display:inline; } .postbitlegacy .title, .eventbit .title {   display:block;   padding: {vb:stylevar padding};     padding-{vb:stylevar left}: 0;   font: {vb:stylevar post_title_font}; } .postbit .postfoot, .postbitlegacy .postfoot, .eventbit .eventfoot {   display:block;   position: relative;   {vb:stylevar right}: 0;   float: {vb:stylevar left};   clear:both;   /*vertical-align: bottom;*/   background: transparent;   /*height: {vb:math 16px + {vb:math 5px * 2}};*/   font: {vb:stylevar postbit_control_font};   width: 100%; } .postbitlegacy .postrow.has_after_content {   padding-bottom: 4em; } .postbitlegacy .after_content {   position: relative;   width: 100%;   clear:both; } .postbitlegacy .signature, .postbitlegacy .lastedited {   margin-top: 1em;   padding: 1em {vb:stylevar padding} 0; } .postbit .postfoot .textcontrols, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols, .eventbit .eventfoot .eventcontrols {   padding: 6px 0 4px;   display:block;   background: {vb:stylevar postbit_foot_background};   _background-image: none;   font: {vb:stylevar postbit_control_font};   width: 100%;   margin-{vb:stylevar right}: 10px; } .postbitlegacy .postfoot .postcontrols, .postbit .postfoot .postcontrols {   float:{vb:stylevar right};   padding-{vb:stylevar right}:{vb:stylevar padding};   text-align:{vb:stylevar right};   width:50%; } .postbitlegacy .postfoot .postlinking, .postbit .postfoot .postlinking {   padding-{vb:stylevar left}:{vb:stylevar padding}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.inline, .postbit .postfoot .textcontrols img.inline {   position: absolute;   top: 2px;   {vb:stylevar left}: -1px;   margin-{vb:stylevar right}: 1px; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols span.seperator, .postbit .postfoot .textcontrols span.seperator {   border-right:{vb:stylevar postfoot_separator_width} solid {vb:stylevar postfoot_separator_color};   display: inline;   width: {vb:stylevar postfoot_separator_width};   margin: 0 5px; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a, .postbit .postfoot .textcontrols a, .eventbit .eventfoot .eventcontrols a {   -moz-border-radius: 0px;   -webkit-border-radius: 0px;   border-radius: 0px;   padding: 0;   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math 3px+20px};   border: {vb:stylevar postbit_control_border};   background: {vb:stylevar postbit_control_background};   _background-image: none;   color: {vb:stylevar postbit_control_color};   font: {vb:stylevar postbit_control_font};   display:inline-block;   /* margin needs to be left invariant of the text direction (LTR-RTL) */   margin-left: 5px; } /* Text button hover images */ .postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.spam, .postbit .postfoot .textcontrols img.spam {   padding-top: 2px; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.moderated, .postbit .postfoot .textcontrols img.moderated, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.spam, .postbit .postfoot .textcontrols img.spam, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.deleted_nolink, .postbit .postfoot .textcontrols img.deleted_nolink {   padding-top: 2px; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.editpost, .postbit .postfoot .textcontrols a.editpost, .eventbit .eventfoot .textcontrols a.editevent  {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/edit_40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left} ;     padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.editpost:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.editpost:hover, .eventbit .eventfoot .textcontrols a.editevent:hover {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/edit_40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.quickreply, .postbit .postfoot .textcontrols a.quickreply, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.forwardpost, .postbit .postfoot .textcontrols a.forwardpost {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/reply_40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.quickreply:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.quickreply:hover, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.forwardpost:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.forwardpost:hover {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/reply_40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.newreply, .postbit .postfoot .textcontrols a.newreply {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/quote_40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.newreply:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.newreply:hover {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/quote_40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.multiquote, .postbit .postfoot .textcontrols a.multiquote {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/multiquote-back_40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   padding-bottom:1px;   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.multiquote:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.multiquote:hover {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/multiquote_40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};   } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.promotecms, .postbit .postfoot .textcontrols a.promotecms {   background: url({vb:stylevar imgdir_cms}/promote_small.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.promotecms:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.promotecms:hover {   background: url({vb:stylevar imgdir_cms}/promote_small-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.infraction, .postbit .postfoot .textcontrols a.infraction {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.infraction:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.infraction:hover {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.report, .postbit .postfoot .textcontrols a.report {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/report-40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.report:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.report:hover {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/report-40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.blog, .postbit .postfoot .textcontrols a.blog {   background: url({vb:stylevar imgdir_misc}/blog/blogpost_40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.blog:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.blog:hover {   background: url({vb:stylevar imgdir_misc}/blog/blogpost_40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left} ;   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.reputation, .postbit .postfoot .textcontrols a.reputation {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.reputation:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.reputation:hover {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.ip, .postbit .postfoot .textcontrols a.ip {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/ip-40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.ip:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.ip:hover {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/ip-40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.redcard, .postbit .postfoot .textcontrols a.redcard {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.redcard:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.redcard:hover {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.yellowcard, .postbit .postfoot .textcontrols a.yellowcard {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.yellowcard:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.yellowcard:hover {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.deleted, .postbit .postfoot .textcontrols a.deleted {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.deleted:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.deleted:hover {   background: url({vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};   border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a:hover {   color: {vb:stylevar postbit_control_hover_color};   background: {vb:stylevar postbit_control_hover_background};   _background-image: none; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.highlight, .postbit .postfoot .textcontrols a.highlight {   background-color: {vb:stylevar postbit_control_hover_background.backgroundColor}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a img, .postbit .postfoot .textcontrols a img {   position: absolute;   top: {vb:math {vb:stylevar padding}/5};   {vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar padding}/5+1}; } .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a:hover img, .postbit .postfoot .textcontrols a:hover img {   top: {vb:math {vb:stylevar padding}/5}; } /*post bit deleted*/ .postbitdeleted, .postbitignored {   margin-bottom: {vb:stylevar padding};   display:block;   width: 100%;   clear:both;   position: relative;   color: {vb:stylevar body_color};   border: {vb:stylevar postbit_border};   float: {vb:stylevar left};   background: {vb:stylevar postbit_deleted_background};   _background-image: none; } .postbitdeleted hr, .postbitignored hr {   display: none; } .postbitdeleted .posthead, .postbitignored .posthead {   display:table;   background: {vb:stylevar postbithead_background};   _background-image: none;   border: {vb:stylevar postbithead_border};   height: {vb:math {vb:stylevar padding}+6};   padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/5+2} 0;   color: {vb:stylevar postbithead_color};   width: 100%;   margin: -{vb:stylevar postbithead_border.borderWidth}{vb:stylevar postbithead_border.units} -{vb:stylevar postbithead_border.borderWidth}{vb:stylevar postbithead_border.units} 0;   font: {vb:stylevar postbithead_font}; } .postbitdeleted .posthead .date, .postbitignored .posthead .date {   display:inline-block;   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar padding}+4};   margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};   color: {vb:stylevar postbithead_color};   background:transparent url({vb:stylevar imgdir_statusicon}/post_old.png) no-repeat center {vb:stylevar left};   font: {vb:stylevar postbithead_font}; } .postbitdeleted .posthead .date .time, .postbitignored .date .time {   color: {vb:stylevar postbithead_color};   margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};   font: {vb:stylevar postbithead_font}; } .postbitdeleted .posthead .postimod, .postbitignored .posthead .postimod {   position: absolute;   {vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};   top: {vb:math {vb:stylevar padding}/2}; } .postbitdeleted .postbody, .postbitignored .postbody {   padding: 0; } .postbitdeleted .postrow, .postbitignored .postrow {   padding: {vb:stylevar padding}; } .postbitdeleted .userinfo .memberaction, .postbitignored .userinfo .memberaction {   display: block; }  .postbitdeleted .userinfo, .postbitignored .userinfo {   display:block;   background: transparent;   position: relative;   clear: both;   padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} {vb:stylevar padding};   border-bottom: {vb:stylevar postbit_border};   word-wrap: break-word; } .postbitdeleted .userinfo .username, .postbitignored .userinfo .username {   display:block;   float: {vb:stylevar left};   clear: {vb:stylevar right};   font-size: {vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};   /*font-weight:bold;*/ } .postbitdeleted .userinfo .moreinfo, .postbitignored .userinfo .moreinfo {   float: {vb:stylevar left};   display:block;   position: relative;   top: -5px; } .postbitdeleted .userinfo .usertitle, .postbitignored .userinfo .usertitle {   clear:both;   display:block   width: 100%; } .postbitdeleted .userinfo .popupmenu a.popupctrl:hover, .postbitignored .userinfo .popupmenu a.popupctrl:hover {   color: {vb:stylevar link_color};   text-decoration: {vb:stylevar linkhover_textDecoration}; } .postbitdeleted .title, .postbitignored .title {   font: {vb:stylevar post_title_font}; } .postbitdeleted .nodecontrols, .postbitignored .nodecontrols {   padding: 4px 0;   padding-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};   text-align: {vb:stylevar right};   background: {vb:stylevar postbit_foot_background};   _background-image: none;   font: {vb:stylevar postbit_control_font};   height: 16px; } .postbitdeleted .nodecontrols .textcontrol, .postbitignored .nodecontrols .textcontrol {   background: {vb:stylevar postbit_control_background};   _background-image: none;   border: {vb:stylevar postbit_control_border};   font: {vb:stylevar postbit_control_font}; } .postbitdeleted .nodecontrols a.textcontrol:hover, .postbitignored .nodecontrols a.textcontrol:hover {   background: {vb:stylevar postbit_control_hover_background};   _background-image: none;   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; } .userinfo .popupmenu:hover a.popupctrl {   background-color:transparent; } .userinfo .popupgroup .popupmenu:hover a.popupctrl.active, .userinfo .popupmenu a.popupctrl.active {   background-color:transparent;   color:inherit; } .postbit .userinfo .popupmenu .popupctrl {   color:auto; } .postbit.imod_highlight .userinfo_noavatar, .postbit.imod_highlight .userinfo, .postbit.imod_highlight .postbody, .postbitlegacy.imod_highlight .postdetails, .postbitlegacy.imod_highlight .userinfo, .postbitlegacy.imod_highlight .postbody, .postbitdeleted.imod_highlight, .postbitignored.imod_highlight {   background:{vb:stylevar imodhilite_backgroundColor};   color: {vb:stylevar body_color}; }  /* start styles for postbit_legacy */ .userinfo .popupmenu:hover a.popupctrl {   background-color:transparent; } .userinfo .popupgroup .popupmenu:hover a.popupctrl.active, .userinfo .popupmenu a.popupctrl.active {   background-color:transparent;   color:inherit; } .postbitlegacy .userinfo .popupmenu .popupctrl {   color:auto; } /* end styles for postbit_legacy */ img.onlinestatus_noavatar {   position: relative;   top: 5px;   {vb:stylevar left}: -56px; } img.onlinestatus {   position: relative;   top: 5px;   {vb:stylevar left}: -4px; } /* last edited */ .postbody fieldset {   background: {vb:stylevar postbit_boxed_background};   _background-image: none;   -moz-border-radius: {vb:stylevar border_radius};   -webkit-border-radius: {vb:stylevar border_radius};   border-radius: {vb:stylevar border_radius};   padding: {vb:stylevar postbit_boxed_padding};   font-size: {vb:stylevar postbit_boxed_fontSize}; } .postbody img.inlineimg {   position: relative;   top: 2px; } .postbody .lastedited .reason {   font-weight: bold; } .postbitlegacy .userinfo .userinfo_extra {   width:{vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width}-{vb:math {vb:stylevar padding}*2}};   float: {vb:stylevar left};   font-size: {vb:stylevar small_fontSize}; } .hasad {   display:block;   margin-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar ad_post_maxWidth}; } .samer_sig { /* By Samer www.dorar-aliraq.net Cheers */ padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 4px; padding-bottom: 4px; border-top: 1px solid #f2caea; border-right: 1px solid #f2caea; border-left: 1px solid #f2caea; border-bottom: 1px solid #f2caea; margin-bottom: 5px; margin-top: 5px; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 75%; -moz-box-shadow: 0px 0px 6px 6px #f2caea; -webkit-box-shadow: 0px 0px 6px 6px #f2caea; box-shadow: 0px 0px 6px 6px #f2caea; -moz-border-radius-bottomright: 6px; -moz-border-radius-bottomleft: 6px; -moz-border-radius-topright: 6px; -moz-border-radius-topleft: 6px; -webkit-border-top-left-radius: 6px; -webkit-border-top-right-radius: 6px; -webkit-border-bottom-right-radius: 6px; -webkit-border-bottom-left-radius: 6px; border-top-left-radius: 6px 6px; border-top-right-radius: 6px 6px; border-bottom-left-radius: 6px 6px; border-bottom-right-radius: 6px 6px; } /* eTiKeT Postbit_Legacy*/ .post_field_merkezli {   padding-left: 4px;   padding-right: 4px;   padding-top: 2px;   padding-bottom: 2px;   background-color: #ffffff;   border-top: 1px solid #f2caea;   border-right: 1px solid #f2caea;   border-left: 1px solid #f2caea;   border-bottom: 1px solid #f2caea;   margin-bottom: 5px;   text-align:center;   -moz-box-shadow: 0 2px 6px ##f2caea;  -webkit-box-shadow: -1px 2px 2px #f2caea;  -moz-border-radius-bottom{vb:stylevar left}:6px;  -moz-border-radius-top{vb:stylevar right}:6px;  -webkit-border-top-{vb:stylevar right}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius};  -webkit-border-bottom-{vb:stylevar left}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius};}   .post_field {   padding-left: 4px;   padding-right: 4px;   padding-top: 2px;   padding-bottom: 2px;   background-color: #ffffff;   border-top: 1px solid #f2caea;   border-right: 1px solid #f2caea;   border-left: 1px solid #f2caea;   border-bottom: 1px solid #f2caea;   margin-bottom: 5px;  -moz-box-shadow: 0 2px 6px #f2caea;  -webkit-box-shadow: -1px 2px 2px #f2caea;  -moz-border-radius-bottom{vb:stylevar left}:6px;  -moz-border-radius-top{vb:stylevar right}:6px;  -webkit-border-top-{vb:stylevar right}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius};  -webkit-border-bottom-{vb:stylevar left}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius}; }
   امیدوارم که لذت ببرید
 1. Top | #2
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  vBulletin 4
  نوشته ها
  761
  میزان امتیاز
  96

  پیش فرض

  از اين پست بيتا عكس بزار ! براي هيچ كدوم كه نزاشتي !

  2 تشکر توسط:


 2. Top | #3
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.1.12
  نوشته ها
  816
  میزان امتیاز
  99

  پیش فرض

  سلام
  باشه
  تاپیک اصلی این پست بیت رو رو جستجو کنید می بینید دیگه شات رو!

  کاربر مقابل از sorathost بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 3. Top | #4
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2.0
  نوشته ها
  98
  میزان امتیاز
  15

  پیش فرض

  آقا من این کدها رو وارد کردم,آواتارم دوباره راست چین شد و تعداد تشکرها هم توی پست بیت نمایش داده نمیشند!

  کاربر مقابل از S.E.A بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 4. Top | #5
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  -
  نوشته ها
  3,970
  میزان امتیاز
  503

  پیش فرض

  خوب شما هر چیزی که نیاز دارید توی پست بیت داشته باشید میتونید بهش اضافه کنید. مثلا تعداد سپاس یا تشکر یا هر فیلد دیگه ای

  مهم اینه که پیکربندی اولیه پست بیت مشخص بشه

  کاربر مقابل از Mehdi13 بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 5. Top | #6
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2.0
  نوشته ها
  98
  میزان امتیاز
  15

  پیش فرض

  خب ما که نمیدونیم باید چکار کنیم؟
  سرچ هم کردم ولی جایی آموزش به درد بخوری پیدا نکردم,همه پست بیتشون رو گذاشته بودند برا ویرایش و ...
  الان پست بیت رو ساختم فقط آواتار راست چین شده و تعداد تشکرها هم دیده نمیشند!
  Untitled.jpg

  کاربر مقابل از S.E.A بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 6. Top | #7
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  88
  میزان امتیاز
  14

  پیش فرض

  بهتر نبود هنگام گذاشتن پست بیت یه عکسی چیزی هم همراش بذاری؟
  می دونم گذاشتی تایپک اصلی یه جا دیگه هست ولی شاید یه تازه واردی ندونه!خب میخواد نتیجشو قبلش ببینه بعد انجام بده!
  لااقل لینک اون تایپک اصلیه رو تو پست اولت بذار!بخدا زحمت زیادی نیست
  به هر حال ممنون

 7. Top | #8
  کاربر اخراجی

  ورژن ویبولتین
  4.1.12
  نوشته ها
  14
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  يك دمو بديد .

 8. Top | #9
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  -
  نوشته ها
  3,970
  میزان امتیاز
  503

  پیش فرض

  artin_mohamad دوست گرامی شما که زحمت را کشیدید نیت هم که خیر بوده حداقل یه کم با دقت و حوصله بیشتر اینکار را انجام میدادی که دوستان در استفاده به مشکل نخورند

  مثلا اون فیلدهایی که اضافه کردی را جدا مشخص میکردی

  در مورد کادربندی فیلدهای اضافی مثل تشکر - تجربه و ... توضیح میدادی

  به پست بیت هایی که دوستان گذاشتن یه نگاه بنداز

  اینطوری شما زحمت را کشیدی اما قابل استفاده برای دوستان نیست

  2 تشکر توسط:


 9. Top | #10
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2.0
  نوشته ها
  98
  میزان امتیاز
  15

  پیش فرض

  دوستان لطفا یه جا در اینباره توضیح بدند,هیچ جای انجمن چنین آموزشی نیست,همونطور که قبلا هم گفتم توی همه آموزشها سعی نشده که به کاربر بفهمونند که قضیه از چه قراره, کار همه رو کسایی که بلد بودند به صورت دستی(با دسترسی دادن) راه انداختند,خب لااقل دوستانی که این کار رو خوب بلدند یه آموزش درست حسابی بدند تا دیگه وقتتون رو کسی نگیره,بعد اون تاپیک رو مهمش کنید تا کاربران تازه وارد زودتر بهش دسترسی داشته باشن,والا ما که متوجه نشدیم چطور باید جای پست بیت و تشکر و آواتار رو درستش کنیم!

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. آموزش قرار دادن ساعت در پست بيت
  توسط Razagh در انجمن هک 4.1.x
  پاسخ: 12
  آخرين نوشته: 2014/01/16, 04:46 PM
 2. آموزش پست بیت در دو رنگ متفاوت به همراه ساعت
  توسط Dastyar در انجمن اموزشهای تصویری ویبولتین
  پاسخ: 10
  آخرين نوشته: 2012/05/05, 11:16 PM
 3. پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2012/04/11, 10:42 AM
 4. مشکل تفاوت ساعت در پست
  توسط Iman151 در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2010/11/19, 07:24 PM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •