سلام
خسته نباشید
از اون جایی که ورژن 3 پست بیت های زیادی نداره من پست های جدید که حتی لوگو هم دارن ! (همراه با افکت) رو برای ورژن 3 می زارمش کاملا هم تست شده خب می ریم سراغ آموزش
برید توی جستجوی قالب کلمه ی postbit_legacy رو جستجو کنید و با یان کد عوضش کنید:
کد:
$template_hook[postbit_start]
<table id="post$post[postid]" class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
  <if condition="$show['announcement']">
    <td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]" colspan="2">
      <img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" />
      <phrase 1="$post[startdate]" 2="$post[enddate]">$vbphrase[x_until_y]</phrase>
    </td>
  <else />
    <td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[right]: 0px" $post[scrolltothis]>
      <!-- status icon and date -->
      <a name="post$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" /></a>
      $post[postdate]<if condition="!$show['detailedtime']">, $post[posttime]</if>
      $post[firstnewinsert]
      <!-- / status icon and date -->
    </td>
    <td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px" align="$stylevar[right]">
      &nbsp;
      <if condition="$show['postcount']">#<a href="showpost.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]&amp;postcount=$post[postcount]" target="new" rel="nofollow" id="postcount$post[postid]" name="$post[postcount]"><strong>$post[postcount]</strong></a></if>
      <if condition="$show['inlinemod']">
        <input type="checkbox" name="plist[$postid]" id="plist_$postid" style="vertical-align:middle; padding:0px; margin:0px 0px 0px 5px" value="$post[checkbox_value]" />
      </if>
    </td>
  </if>
</tr>
<tr valign="top">
  <td class="alt2" width="175" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-top: 0px; border-bottom: 0px">

   <div class="postinfo-up" align="center">       <div id="postmenu_$post[postid]">
    <if condition="$show['profile']">
         <a class="bigusername" href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$post[musername]</a>
        <script type="text/javascript"> vbmenu_register("postmenu_$post[postid]", true); </script>
        <else />
        $post[musername]
        </if>
      </div>

      <if condition="$post['usertitle']"><div class="normalfont">$post[usertitle]</div></if>
      <if condition="$post['rank']"><div class="normalfont" align="center">$post[rank]</div></if> </div>
      $template_hook[postbit_userinfo_left]

<if condition="$show['avatar']">


 <div class="smallfont">           &nbsp;<br /><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]"><img src="$post[avatarurl]" class="corner iradius10" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[xs_avatar]</phrase>" border="0" /></a>         </div> 
</div>
<else />
        <if condition="$bbuserinfo[showavatars]">
          <div class="post_field1" align="center">
            <img src="http://liga.ir/forum/images/no_avatar.png" alt="No Avatar" border="0" />
          </div>
        </if>
      </if>     
       <br>
      <div class="smallfont">
        <div><div class="post_field"><div class="postbit_logo"></div>
 $vbphrase[reputation]: $post[reputation] </div></div></div> </div>
        <if condition="$post['field2']"><div class="post_field"><div class="postbit_logo"></div><div>$vbphrase[location_perm]: $post[field2]</div></div></if></div></div>

</if>
        <if condition="$post['field9']"><div class="post_field"><div class="postbit_logo"></div>تیم مورد علاقه: $post[field9]</div></if>
        <if condition="$post['age']"><div><div class="post_field"><div class="postbit_logo"></div>$vbphrase[age]: $post[age]</div></div></if>
        <div><div class="post_field"> <div class="postbit_logo"></div>
        $vbphrase[posts]: $post[posts]


        </div></div>

<div class="post_field"><div class="postbit_logo"></div>$template_hook[postbit_userinfo_right_after_posts]</div>


<!-- / Mobile start -->
<div class="post_field"><div class="postbit_logo"></div>
<if condition="$post[field6]">مرورگر شما چیست؟<img src="http://01.labkhandha.ir/forum/images/web/$post[field6].gif"></if></div>
</div></div>
<!-- / Mobile end -->

<!-- / Mobile start -->
<div class="post_field"><div class="postbit_logo"></div>
<if condition="$post[field7]">ویندوز شما چیست؟<img src="http://01.labkhandha.ir/forum/images/windows/$post[field7].gif"></if>
</div>
<!-- / Mobile end -->

<!-- / Mobile start -->
<div class="post_field"><div class="postbit_logo"></div>
<if condition="$post[field8]">گوشی شما چیست؟<img src="http://01.labkhandha.ir/forum/images/mobale/$post[field8].gif"></if>
</div>
<!-- / Mobile end -->

        $template_hook[postbit_userinfo_right]
        </td>
  <if condition="$show['moderated']">
  <td class="alt2" id="td_post_$post[postid]" style="border-$stylevar[right]: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]"></div>
  <else />
  <td class="alt1" id="td_post_$post[postid]" style="border-$stylevar[right]: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]">
  </if>
    $template_hook[postbit_messagearea_start]
    <if condition="$show['messageicon'] OR $post['title']">
      <!-- icon and title -->
      <div class="smallfont">
        <if condition="$show['messageicon']"><img class="inlineimg" src="$post[iconpath]" alt="$post[icontitle]" border="0" /></if>
        <if condition="$post['title']"><strong>$post[title]</strong></if>
      </div>
      <hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]; background-color:$stylevar[tborder_bgcolor]" />
      <!-- / icon and title -->
    </if>
    <!-- message -->
    <div id="post_message_$post[postid]">
      $ad_location[ad_showthread_firstpost_start]
        <if condition="$post[deffont] || $post[defsize] || $post[defcolor]">
  <font face="$post[deffont]" size="$post[defsize]" color="$post[defcolor]">$post[message]</font>
  <else />
  $post[message]
  </if> 
    </div>
    <!-- / message -->

    <if condition="$show['attachments']">
    <!-- attachments -->
      <div style="padding:$stylevar[cellpadding]px">

      <if condition="$show['thumbnailattachment']">
        <fieldset class="fieldset">
          <legend>$vbphrase[attached_thumbnails]</legend>
          <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
          $post[thumbnailattachments]
          </div>
        </fieldset>
      </if>

      <if condition="$show['imageattachment']">
        <fieldset class="fieldset">
          <legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
          <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
          $post[imageattachments]
          </div>
        </fieldset>
      </if>

      <if condition="$show['imageattachmentlink']">
        <fieldset class="fieldset">
          <legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
          <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
          $post[imageattachmentlinks]
          </table>
          </fieldset>
      </if>

      <if condition="$show['otherattachment']">
        <fieldset class="fieldset">
          <legend>$vbphrase[attached_files]</legend>
          <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
          $post[otherattachments]
          </table>
        </fieldset>
      </if>

      <if condition="$show['moderatedattachment']">
        <fieldset class="fieldset">
          <legend>$vbphrase[attachments_pending_approval]</legend>
          <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
          $post[moderatedattachments]
          </table>
        </fieldset>
      </if>

      </div>
    <!-- / attachments -->
    </if>

    $template_hook[postbit_signature_start]
    $ad_location[ad_showthread_firstpost_sig]

    <if condition="$post['signature']">
<!-- sig -->
  <div><div style="text-align: center;">
    ______________________________________________________</div>
    $post[signature]
  </div>
<!-- / sig -->
    </if>
    $template_hook[postbit_signature_end]

    <if condition="$show['postedited']">
    <!-- edit note -->
      <div class="smallfont">
        <hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]; background-color:$stylevar[tborder_bgcolor]" />
        <em>
          <div><div class="postbit-mini-box"><if condition="$show['postedithistory']">
            <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]" 4="posthistory.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]">$vbphrase[last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid]</phrase>
          <else />
            <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]">$vbphrase[last_edited_by_x_on_y_at_z]</phrase>
          </if>
          <if condition="$post['edit_reason']">
            $vbphrase[reason]: $post[edit_reason]
          </if>
        </em>
      </div>
    <!-- / edit note -->
    </if>

  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="alt2" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-top: 0px">
    $post[onlinestatus]
    <if condition="$show['reputationlink']">
      <span id="reputationmenu_$post[postid]"><a href="reputation.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow" id="reputation_$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/reputation.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_to_xs_reputation]</phrase>" border="0" /></a></span>
      <if condition="$show['popups']"><script type="text/javascript"> vbrep_register("$post[postid]")</script></if>
    </if>
    <if condition="$show['infractionlink']"><a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=report&amp;p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/infraction.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_infraction_for_x]</phrase>" border="0" /></a></if>
    <if condition="$show['reportlink']"><a href="report.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/report.gif" alt="$vbphrase[report_bad_post]" border="0" /></a></if>
    $post[iplogged]
    &nbsp;
  </td></div></div>
  <if condition="$show['moderated']">
  <td class="alt2" align="$stylevar[right]" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px; border-top: 0px">
  <else />
  <td class="alt1" align="$stylevar[right]" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px; border-top: 0px">
  </if>
    <!-- controls -->
    <if condition="$post['editlink']">
      <img style="display: none" id="progress_$postid" src="$stylevar[imgdir_misc]/progress.gif" alt="$vbphrase[loading_editor_please_wait]" />
      <a href="$post[editlink]" name="vB::QuickEdit::$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/edit.gif" alt="$vbphrase[edit_delete_message]" border="0" /></a>
    </if>
    <if condition="$post['forwardlink']">
      <a href="$post[forwardlink]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/forward.gif" alt="$vbphrase[forward_message]" border="0" /></a>
    </if>
    <if condition="$post['replylink']">
      <a href="$post[replylink]" rel="nofollow"><img src="$stylevar[imgdir_button]/<if condition="$post['forwardlink']">reply_small<else />quote</if>.gif" alt="$vbphrase[reply_with_quote]" border="0" /></a>
    </if>
    <if condition="$show['multiquote_post']">
      <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/multiquote_<if condition="$show['multiquote_selected']">on<else />off</if>.gif" alt="$vbphrase[multi_quote_this_message]" border="0" id="mq_$post[postid]" /></a>
    </if>
    <if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">
      <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" id="qr_$post[postid]" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/quickreply.gif" alt="$vbphrase[quick_reply_to_this_message]" border="0" /></a>
    </if>
    <if condition="$show['moderated']">
      <img src="$stylevar[imgdir_misc]/moderated.gif" alt="$vbphrase[moderated_post]" border="0" />
    </if>
    <if condition="$show['spam']">
      <img src="$stylevar[imgdir_misc]/spam_detected.png" alt="$vbphrase[spam_post]" border="0" />
    </if>
    <if condition="$show['deletedpost']">
      <if condition="$show['managepost']">
        <a href="postings.php?$session[sessionurl]do=managepost&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[manage]" border="0" /></a>
      <else />
        <img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[deleted_post]" border="0" />
      </if>
    </if>
    <if condition="$show['redcard']">
      <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/redcard.gif" alt="$vbphrase[received_infraction]" border="0" /></a>
    <else />
      <if condition="$show['yellowcard']">
        <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/yellowcard.gif" alt="$vbphrase[received_warning]" border="0" /></a>
      </if>
    </if>
    $template_hook[postbit_controls]
    <!-- / controls -->
  </td>
</tr>
</table>
$template_hook[postbit_end]

<!-- post $post[postid] popup menu -->
<div class="vbmenu_popup" id="postmenu_$post[postid]_menu" style="display:none">
  <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
  <tr>
    <td class="thead">$post[username]</td>
  </tr>
  <if condition="$show['profile']">
    <tr><td class="vbmenu_option"><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$vbphrase[view_public_profile]</a></td></tr>
  </if>
  <if condition="$show['pmlink']">
    <tr><td class="vbmenu_option"><a href="private.php?$session[sessionurl]do=newpm&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_private_message_to_x]</phrase></a></td></tr>
  </if>
  <if condition="$show['emaillink']">
    <tr><td class="vbmenu_option"><a href="sendmessage.php?$session[sessionurl]do=mailmember&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_email_to_x]</phrase></a></td></tr>
  </if>
  <if condition="$show['homepage']">
    <tr><td class="vbmenu_option"><a href="$post[homepage]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[visit_xs_homepage]</phrase></a></td></tr>
  </if>
  <if condition="$show['search']">
    <tr><td class="vbmenu_option"><a href="search.php?$session[sessionurl]do=finduser&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[find_more_posts_by_x]</phrase></a></td></tr>
</ding>
  </if>
  <if condition="$post['userid'] AND $show['member']">
  <tr><td class="vbmenu_option"><a href="profile.php?$session[sessionurl]do=addlist&amp;userlist=buddy&amp;u=$post[userid]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_x_to_contacts]</phrase></a></td></tr>
  </if>
  $template_hook[postbit_user_popup]
  </table>
</div>
<!-- / post $post[postid] popup menu -->
بعدشم برید داخل تمام تنظیمات استایل و بعد هم رید آخرش(ته صفحه) دو تا کادر css وجود داره اولیه رو ببینید ، بعدشم برید آخراش این کد رو اضافه کنید
کد:
 
.userinfo{ padding-top:10px } .username_container{ padding:2px 0; text-align:center } .username_container .username strong{ font-size:16pt; font-weight:400 } .usertitle,.rank{ text-align:center } .usercenter{ padding-top:5px; text-align:center } .post_field{ background:url(http://www.vbiran.ir/up/images/bnbyskkeaxf2ep7if53b.png)repeat-x:#717171 1px 1px 1px; -moz-box-shadow:#a2c7d2 1px 1px 1px; -webkit-box-shadow:#a2c7d2 0 0 7px; repeat-x; color:#414141; border:2px solid #d0dde7; padding:3px 3px 3px 10px; margin-bottom:3.5px; text-align:center; -webkit-border-radius:8px; -moz-border-radius:20px; border-radius:8px;   text-shadow:1px 1px #fff;} .post_field:hover{ background:url(http://www.vbiran.ir/up/images/bnbyskkeaxf2ep7if53b.png) repeat-x; color:#414141; border:2px solid #bac6cf; padding:3px 3px 3px 10px; margin-bottom:3.5px; text-align:center; -webkit-border-radius:8px; -moz-border-radius:8px; border-radius:8px;text-shadow:1px 1px #fff; box-shadow:#717171 10px 10px 7px; -moz-box-shadow:#a2c7d2 0px 0px 0px; -webkit-box-shadow:#a2c7d2 0 0 7px;    } .post_field dt{ color:#528fca; font-weight:bold }     .usercenter:hover { opacity:1; -webkit-transition : all 0.2s ease-in; -moz-transition : all 0.2s ease-in; -o-transition : all 0.2s ease-in; -webkit-transform: scale(1.05); -moz-transform: scale(1.05); -ms-transform: scale(1.05); -o-transform: scale(1.05); transform: scale(1.05); }  .post_field:hover { opacity:1; -webkit-transition : all 0.2s ease-in; -moz-transition : all 0.2s ease-in; -o-transition : all 0.2s ease-in; -webkit-transform: scale(1.05); -moz-transform: scale(1.05); -ms-transform: scale(1.05); -o-transform: scale(1.05); transform: scale(1.05); }
امیدوارم که لذت ببرید