ظاهرا شما بعد از این مدت که برگشتید فقط قصدتون اپ کردن تاپیکهای ایام جوانی بوده