فایل ها و فلدرهای مخفی با یک دات شروع می شوند.


Examples:
.htaccess
.htpasswd
.fantasticodata
.bashrc


هنگامی که از File Manage استفاده می نمایید برای نمایش فایل های مخفی بر روی باکس "Show Hidden Files (dotfiles)." کلیک نمایید.


در صورتی که POP-UP مشاهده نشد, بر روی آیکون قد Legacy File Manager کلیک نمایید