احتما لا شما درست دیتا بیس نساختی

اگه طبق آموزش سایت نتونتی بسازی بیا یاهو تا برات نصب کنم

ای دیه من : lonekasra