قربانت اگه میخواستین بسازین میساختین خرجش 10 تا وکتور خام بود با یکم تایپ کردن همین

با تشکر