بعداز تغییرات در دومین کوکی
با یوزر ادمین وارد admincp , modcp نمیشه ؟!