کدهارو همونطور که توی پوشه بود آپلود کردم
کد هم همینطوری که اینجا بود کپی و جایی که گفته شده بود past کردم