اوکی شد و میشه کرد فقط یک جستجو می خواست که کردم و پیدا هم کردم جوابم داد