با سلام لطفا در مورد قرار دادن تصویر به عنوان کلید در قسمت نوبار راهمایی کنید

Untitled-1.jpg