پس چرا من بدون زور می بینیم
وایرلس تست شد
دی اس ال تست شد
دیال آپ هم تست شد
وایمکس ا اینا نتست شد