درود.

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در جایی ثبت نام کنید و ایمیل و پسورد خود را به یاد دارید ولی یادتان نیست با چه نام کاربری ای ثبت نام کرده اید .

برای آنکه کاری کنید کاربرانتان مثل یاهو و جیمیل هم با نام کاربری و هم با ایمیل بتوانند وارد شوند به هاست خود بروید .

به مسیر زیر وارد شوید :

includes/functions_login.php

این فایل را ویرایش کنید .

پیدا کنید :

کد PHP:
    if ($vbulletin->userinfo $vbulletin->db->query_first("SELECT userid, usergroupid, membergroupids, infractiongroupids, username, password, salt FROM " TABLE_PREFIX "user WHERE username = '" $vbulletin->db->escape_string(htmlspecialchars_uni($username)) . "'")) 
جایگزین کنید با‌ :

کد PHP:
//    Start hack login with mail address (MarcoH64)//    if ($vbulletin->userinfo = $vbulletin->db->query_first("SELECT userid, usergroupid, membergroupids, infractiongroupids, username, password, salt FROM " . TABLE_PREFIX . "user WHERE username = '" . $vbulletin->db->escape_string(htmlspecialchars_uni($username)) . "'"))
    
if (!$vbulletin->userinfo $vbulletin->db->query_first("SELECT userid, usergroupid, membergroupids, infractiongroupids, username, password, salt FROM " TABLE_PREFIX "user WHERE username = '" $vbulletin->db->escape_string(htmlspecialchars_uni($username)) . "'"))
    {
        
$vbulletin->userinfo $vbulletin->db->query_first("SELECT userid, usergroupid, membergroupids, infractiongroupids, username, password, salt FROM " TABLE_PREFIX "user WHERE email = '" $vbulletin->db->escape_string(htmlspecialchars_uni($username)) . "'");
    }
    if (
$vbulletin->userinfo)
//    End hack login with mail address (MarcoH64) 
موفق باشید .