تبلیغات در اینترنتPanypay
نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

مقاله: آموزش کادربندی پست بیت جدید اولین بار در vbiran

  1. آموزش کادربندی پست بیت جدید اولین بار در vbiran »

   آموزش کادربندی پست بیت جدید اولین بار در vbiran

   نگارش: , by (کاربر سایت)
   2012/06/26 02:06 PM
   امتیاز: 

   این پست بیت اولین بار هست که‌ در وی بی ایران ایجاد شده‌ برای vb3

   امید وارم زیبا باشه‌   1. ادمین سی پی > جستجوی قالب بروید > جستجو کنید : additional.css
   اضافه کنید :
   کد PHP:
   .infopostup {
       
   letter-spacing0;
       
   font:10pt verdanagenevalucida'lucida grande'arialhelveticasans-serif;
       
   border-width0px 3px 1px 3px;
       
   margin1px 1px 3px 1px;
       
   padding2px;
       
   border-right-color#1CA6BA;
       
   border-right-stylesolid;
       
   border-bottom-styledashed;
       
   border-bottom-color#CCCCCC;
       
   background#FFF url('http://www.algazalischool.com/vb/Cyan-algazalischool/images/f110.gif') repeat-x 50% bottom;    -moz-border-radius: 5px 5px 5px 5px;
       
   border-radius5px 5px 5px 5px;
       
   border-left-color#1CA6BA;
       
   border-left-stylesolid;
       
   text-shadow0 0 1px #09D8FF;
       
   -khtml-border-radius5px;
       -
   moz-border-radius5px;
       -
   webkit-border-radius5px;

   }
   .
   tr_avatar_info {
       
   background-imageurl('http://www.*******.net/vb/img_site_*******_net/tome.png');
       
   background-repeatno-repeat;
       
   background-position: -1px top;
       
   width185px;
       
   padding-left15px;
   }
   .
   tr_avatar {
       
   border-color#CCCCCC #1CA6BA #CCCCCC #1CA6BA;
       
   border-width2px 3px 2px 2px;
       
   border-styledotted solid dotted solid;
       
   margin0px;
       
   padding2px 2px 2px 2px;
       
   background-color#F6F6F6;
       
   -moz-border-radius10px 10px 10px 10px;
       
   border-radius10px 10px 10px 10px;
   }
   .
   mompili{background:transparent url(http://i22.servimg.com/u/f22/16/32/09/85/table_10.png) no-repeat top;
   padding:20px;
   width:150px}
   .
   fb-comm{
       
   text-aligncenter;
       
   border-right3px #15b2e7 solid;
       
   border-left3px #15b2e7 solid;
       
   border-bottom3px #15b2e7 solid;
       
   -moz-border-radius10px;
       -
   webkit-border-radius10px;
       
   border-radius10px;
       
   width550px;
   }

   .
   invite-box{
       
   padding:10px 0 10px 0;
       
   border2px #4b3226 dashed; 
       
   overflow:hidden;
       
   background-color:#e7e2d9;
       
   -moz-border-radius10px;
       -
   webkit-border-radius10px;
       
   border-radius10px;
   }

   .
   fact-box{
       
   /* width: 300px; */
       
   background-color#4c3327;
       
   -moz-border-radius15px;
       -
   webkit-border-radius15px;
       
   border-radius15px;
       
   padding10px;    
       
   text-align:center;
   }
   .
   fact-box-date{
       
   color#fff6a7;
       
   font-familyArial;
       
   font-size26px;
       
   font-weightbold;
   }
   .
   fact-box-in{
       
   /* width: 280px; */
       
   background-color#fff;
       
   -moz-border-radius10px;
       -
   webkit-border-radius10px;
       
   border-radius10px;
       
   color#4c3327;
       
   marginauto;
       
   padding10px;
   }
   .
   fact-box-showall{    
       
   width200px;
       
   background-color#654a3d;
       
   margin5px auto 0 auto;
       
   padding5px 5px 0px 5px;
       
   text-align:center;
       -
   moz-border-radius5px;
       -
   webkit-border-radius5px;
       
   border-radius5px;
   }
   div.fact-box-showall:hover{
       
   background-color#8e553a;    
   }

   .
   mimo
   {
       
   background#37DCFC url('http://www.algazalischool.com/vb/Cyan-algazalischool/images/etudia10.png') repeat-x left top;
       
   border-bottom2px solid #F2812E;
       
   border-radius5px 5px 5px 5px;
       
   color#FFFFFF;
       
   font-familyarial;
       
   font-size12pt;
       
   font-stylenormal;
       
   font-variantnormal;
       
   font-weightbold;
       
   text-shadow1px 1px 1px #888;
       
   width185px;
       
   marginauto;
   }
   .
   shaduser
   {
   background:url('http://www.algazalischool.com/vb/Cyan-algazalischool/images/shadwu10.png'no-repeat left top;
   height:12px;
   margin:auto;
   position:relative;
   width:185px
   }
   .
   tstart {margin0 auto;  } 

   جستجوی قالب > جستجو کنید : postbit_legacy
   تمام محتوا رو عوض کنید با این :


   کد PHP:
   $template_hook[postbit_start]
   <!--  :: 
   web Developer :: http://www.kurd4web.net -->
   <table class="tborder" id="post$post[postid]" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center">
       <
   tr>
   <
   td class="thead" $post[scrolltothis]>
           <
   div class="normal" style="float:$stylevar[right]">
               &
   nbsp;
                 <if 
   condition="$show['postcount']">ژمارەی بەشداری : [ <a href="showpost.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]&amp;postcount=$post[postcount]" target="new" rel="nofollow" id="postcount$post[postid]" name="$post[postcount]"><strong>$post[postcount]</strong></a>  ] &nbsp;</if>
               <if 
   condition="$show['reputationlink']">
                   <
   span id="reputationmenu_$post[postid]"><a href="reputation.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow" id="reputation_$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/reputation.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_to_xs_reputation]</phrase>" border="0" /></a></span>
                   <if 
   condition="$show['popups']"><script type="text/javascript"vbrep_register("$post[postid]")</script></if>&nbsp;
               </if>
               <if condition="$show['infractionlink']"><a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=report&amp;p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/infraction.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_infraction_for_x]</phrase>" border="0" /></a> &nbsp;</if>
               <if condition="$show['reportlink']"><a href="report.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/report.gif" alt="$vbphrase[report_bad_post]" border="0" /></a> &nbsp;</if>
               $post[iplogged]
               <if condition="$show['inlinemod']">
               <input type="checkbox" name="plist[$postid]" id="plist_$postid" style="vertical-align:middle; padding:0px; margin:0px 0px 0px 5px" value="$post[checkbox_value]" />
               </if>
           </div>
           
           <div class="normal">
               <!-- status icon and date -->
               <a name="post$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" /></a>
               <if condition="!$show['announcement']">
                   $post[postdate]<if condition="!$show['detailedtime']">, $post[posttime]</if>
               <else />
               <img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" />
                   <phrase 1="$post[startdate]" 2="$post[enddate]">$vbphrase[x_until_y]</phrase>
               </if>
               $post[firstnewinsert]
               <!-- / status icon and date -->
           </div>
       </td>
       </tr>
       <tr>
               <td class="alt1" id="td_post_$post[postid]" valign="top">
           <!-- اطلاعات کاربر -->

   <table class="tborder" style="width: 175px;float: left;" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0">

   <td class="thead" align="center">
               <b>اطلاعات کاربر</b></td>

       <tr>
   <td class="alt2">
               
   <div class="mompili">
   <center>
               <div id="postmenu_$post[postid]">
                   <if condition="$show['profile']">
                   <a class="bigusername" href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$post[musername]</a>
                   <script type="text/javascript"> vbmenu_register("postmenu_$post[postid]", true); </script>
                   <else />
                   $post[musername]
                   </if>
               </div>
               <if condition="$post['usertitle']"><br />
   <div class="tr_avatar">$post[usertitle]</div></if>
               <if condition="$post['rank']"><br />
   <div class="smallfont">$post[rank]</div></if>
               $template_hook[postbit_userinfo_left]
   <br />

               <if condition="$show['avatar']">
   <div class="smallfont">
   <br />
   <a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">
   <img src="$post[avatarurl]" $post[avwidth] $post[avheight] alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[xs_avatar]</phrase>" border="0" /></a>
    </div>
   <else /><div class="smallfont">
   <if condition="$show['avatarlink']"><a href="profile.php?$session[sessionurl]do=editavatar" title="$vbphrase[edit_avatar]">
   <img border="0" src="http://www.cavehorror.com/horror/noavatar.gif" />
   </a>
   </if>
   </div>
   </if> 
   </center>

       </div>
   <div class="mimo" align="center">اطلاعات بیشتر </div>
                   <div class="shaduser" align="center"></div>
   <if condition="$thread[postusername]==$post[username]">
   <center>
   <img src="$stylevar[imgdir_statusicon]/original_poster.png" alt="$vbphrase[original_poster]" border="0" /></center>
   </if>
               <div class="smallfont">
                   <div class="infopostup" style="padding:3px">شماره عضویت : $post[userid]</div>
                   <if condition="$post['joindate']"><div class="infopostup" style="padding:3px">$vbphrase[join_date]: $post[joindate]</div></if>
                   <if condition="$post['field2']"><div class="infopostup" style="padding:3px">$vbphrase[location_perm]: $post[field2]</div></if>
                   <if condition="$post['age']"><div class="infopostup" style="padding:3px">$vbphrase[age]: $post[age]</div></if>
                   <div class="infopostup" style="padding:3px">$vbphrase[posts]: $post[posts]</div>
                   <div class="infopostup" style="padding:3px"><center>$post[onlinestatus]</center></div>
                   $template_hook[postbit_userinfo_right_after_posts]
                   <if condition="$show['infraction']"><div class="infopostup" style="padding:3px">$vbphrase[infractions]: $post[warnings]/$post[infractions] ($post[ipoints])</div></if>
                   <if condition="$show['reputation']"><if condition="$show['reppower']"><div class="infopostup" style="padding:3px">$vbphrase[reppower]: <span id="reppower_$post[postid]_$post[userid]">$post[reppower]</span></div> </if>
                   <div class="infopostup" style="padding:3px"><span id="repdisplay_$post[postid]_$post[userid]">$post[reputationdisplay]</span></div></if>
                   $template_hook[postbit_userinfo_right]
                   <div>$post[icqicon] $post[aimicon] $post[msnicon] $post[yahooicon] $post[skypeicon]</div>
               </div>

       </td>
       </tr>
       </tbody>

   </table>           <!-- پایان اطلاعات کاربر -->
           $template_hook[postbit_messagearea_start]
           <if condition="$show['messageicon'] OR $post['title']">
               <!-- icon and title -->
               <div class="smallfont">
                   <if condition="$show['messageicon']"><img class="inlineimg" src="$post[iconpath]" alt="$post[icontitle]" border="0" /></if>
                   <if condition="$post['title']"><strong>$post[title]</strong></if>
               </div>
               <hr size="1" style="color:transparent; background-color:transparent;background-image:url('http://i1036.photobucket.com/albums/a449/a1tinhgia3/image/listbg.gif')" />
               <!-- / icon and title -->
           </if>   <!-- message -->
   <div id="post_message_$post[postid]">
   <if condition="$post['postcount'] == 1">
   <br />
   <div style="float: left; margin: 0 0 5px 5px;">
   (Google adsense code)  
   <br />
   </div>
   <br />
   $post[message]
   <else />
   $post[message]
   </if>
   <!-- / message -->

           <if condition="$show['attachments']">
           <!-- attachments -->
               <div style="padding:$stylevar[cellpadding]px">

               <if condition="$show['thumbnailattachment']">
                   <fieldset class="fieldset" style="-moz-border-radius:5px 5px 5px 5px;">
                       <legend>$vbphrase[attached_thumbnails]</legend>
                       <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
                       $post[thumbnailattachments]
                       </div>
                   </fieldset>
               </if>

               <if condition="$show['imageattachment']">
                   <fieldset class="fieldset" style="-moz-border-radius:5px 5px 5px 5px;">
                       <legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
                       <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
                       $post[imageattachments]
                       </div>
                   </fieldset>
               </if>

               <if condition="$show['imageattachmentlink']">
                   <fieldset class="fieldset" style="-moz-border-radius:5px 5px 5px 5px;">
                       <legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
                       <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
                       $post[imageattachmentlinks]
                       </table>
                       </fieldset>
               </if>

               <if condition="$show['otherattachment']">
                   <fieldset class="fieldset" style="-moz-border-radius:5px 5px 5px 5px;">
                       <legend>$vbphrase[attached_files]</legend>
                       <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
                       $post[otherattachments]
                       </table>
                   </fieldset>
               </if>

               <if condition="$show['moderatedattachment']">
                   <fieldset class="fieldset" style="-moz-border-radius:5px 5px 5px 5px;">
                       <legend>$vbphrase[attachments_pending_approval]</legend>
                       <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
                       $post[moderatedattachments]
                       </table>
                   </fieldset>
               </if>

               </div>
           <!-- / attachments -->
           </if>

           $template_hook[postbit_signature_start]
           $ad_location[ad_showthread_firstpost_sig]


   <if condition="$show['postedited']">
           <!-- edit note -->
               <div class="smallfont">
                   <hr size="1" style="color:transparent; background-color:transparent;background-image:url('http://i1036.photobucket.com/albums/a449/a1tinhgia3/image/listbg.gif')" />
                   <em>
                       <if condition="$show['postedithistory']">
                           <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]" 4="posthistory.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]">$vbphrase[last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid]</phrase>
                       <else />
                           <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]">$vbphrase[last_edited_by_x_on_y_at_z]</phrase>
                       </if>
                       <if condition="$post['edit_reason']">
                           $vbphrase[reason]: $post[edit_reason]
                       </if>
                   </em>
               </div>
           <!-- / edit note -->
           </if>   </td>
   <if condition="$post[postcount]==1">    
   <tr>
   <td class="alt1">
   <center>
           <div class="fb-comm"> 


   حالا این فایل ها رو تو پوشه‌ image اپلود کنید
   13406497622.zipفقط عکس ها کردی هستن یکی بافتوشوپ فارسیش کنه‌


   شات

   fffffffffffff.png
 1. Top | #2
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  3,417
  میزان امتیاز
  524

  پیش فرض

  دمو لطفاً

 2. Top | #3
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  All version
  نوشته ها
  371
  میزان امتیاز
  46

  پیش فرض

  شات گذاشتم

  کاربر مقابل از 4iran بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 3. Top | #4
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.1.11
  نوشته ها
  121
  میزان امتیاز
  18

  پیش فرض

  مرسی
  خوش گذشت

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. آموزش کادربندی پست بیت بسیار زیبای VBIran Animation
  توسط Mr.Ramin در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 68
  آخرين نوشته: 2013/09/06, 05:24 PM
 2. پست بیت زیبای Vbiran Magnet اختصاصی VBiran !
  توسط jcs.w در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 18
  آخرين نوشته: 2013/08/13, 06:08 PM
 3. آموزش زیبا سازی پست بیت (مخلوطی از چندین پست بیت و تغییرات)
  توسط sorathost در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 26
  آخرين نوشته: 2013/07/12, 06:18 AM
 4. چه طور پست بیت رو مثل vbiran بکنم
  توسط elyas در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 2011/06/23, 02:26 PM
 5. پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2011/06/06, 09:56 PM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •