ممنون . پس من منتظر هستم .
قیمتش چقدر هست بدون کپی رایت ؟