تبلیغات در اینترنتPanypay
صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 11

مقاله: آموزش Validate کردن هک های مشکل دار

  1. آموزش Validate کردن هک های مشکل دار »

   آموزش Validate کردن هک های مشکل دار

   نگارش: , by (مدیریت کل سایت)
   2012/06/30 10:23 PM
   امتیاز: 

   درود.

   در این تاپیک قصد دارم آموزش Validate کردن تمامی هک هایی که مشکل Validate نبودن دارند را به شما عزیزان اعلام کنم .

   اولین و مهم ترین هک ، VSa -Subforum Manager

   میزان ارور : بستگی به فروم دارد ، در صورتی که تعداد انجمن های موجود در صفحه اول شما زیاد است بیش از 100 ارور میتواند اضافه کند .

   آموزش حل کردن مشکل :

   ادمین سی پی --> مدیریت پلاگین ها --> VSa - Sub-Forum Manager - CT

   جایگزین تمامی کد ها با :

   کد:
   if ($vbulletin->options['vsasfm_enable'] AND ($vbulletin->options['vsasfm_coltarget']>0))		{
   			if (!function_exists('vsa_construct_subforumbit'))
   			{
   				function vsa_construct_subforumbit($parentid, $cancontainthreads, $output = '', $depthmark = '--', $depth = 0)
   				{
   					global $vbulletin, $vbphrase;
   					global $lastpostinfo, $lastpostarray;
   					static $splitter;
   
   
   					if ($cancontainthreads)
   					{
   						$canpost = true;
   					}
   					else
   					{
   						$canpost = false;
   					}
   
   
   					if (!isset($vbulletin->iforumcache["$parentid"]))
   					{
   						return $output;
   					}
   
   
   					foreach($vbulletin->iforumcache["$parentid"] AS $forumid)
   					{
   						$forum = $vbulletin->forumcache["$forumid"];
   						$forumperms = $vbulletin->userinfo['forumpermissions']["$forumid"];
   						if (!($forumperms & $vbulletin->bf_ugp_forumpermissions['canview']) AND ($vbulletin->forumcache["$forumid"]['showprivate'] == 1 OR (!$vbulletin->forumcache["$forumid"]['showprivate'] AND !$vbulletin->options['showprivateforums'])))
   						{
   							continue;
   						}
   
   
   						if (!$forum['displayorder'] OR !($forum['options'] & $vbulletin->bf_misc_forumoptions['active']))
   						{
   							continue;
   						}
   						else
   						{
   							$lastpostinfo = $vbulletin->forumcache["$lastpostarray[$forumid]"];
   							$forum['statusicon'] = fetch_forum_lightbulb($forumid, $lastpostinfo, $forum);
   							$show['newposticon'] = ($forum['statusicon'] ? true : false);
   
   
   							switch ($vbulletin->options['vsasfm_tr_counts'])
   							{
   								case 1: $vsasfm_trcounts = ' ('.$forum['threadcount'].')'; $vsasfm_trcounttitle = $vbphrase['threads']; break;
   								case 2: $vsasfm_trcounts = ' ('.$forum['replycount'].')'; $vsasfm_trcounttitle = $vbphrase['posts']; break;
   								case 3: $vsasfm_trcounts = ' ('.$forum['threadcount'].'/'.$forum['replycount'].')'; $vsasfm_trcounttitle = $vbphrase['threads'].'/'.$vbphrase['posts']; break;
   							}
   							if ($vbulletin->options['vsasfm_csscounts']!='')
   							{
   								$vsasfm_trcounts = '<span class="shade" style="'.$vbulletin->options[vsasfm_csscounts].'" title="'.$vsasfm_trcounttitle.'">'.$vsasfm_trcounts.'</span>';
   							}
   							$vsasfm_blankline = $vsasfm_trcount = $vsasfm_change = false;
   							eval('$vsasfm_blanklinesub = in_array($forum[forumid], array(' . $vbulletin->options['vsasfm_blankline_subs'] . '));');
   							if (in_array($forum['forumid'], array($vsasfm_blanklinesub)))
   							{
   								$vsasfm_blankline = '<br /><br />';
   								$vsasfm_change = true;
   							}
   							if (($vbulletin->options['vsasfm_tr_counts']>0) AND ($forum['threadcount']>0))
   							{
   								$vsasfm_trcount = $vsasfm_trcounts;
   								$vsasfm_change = true;
   							}
   							if ($vsasfm_change)
   							{
   								$forum[title] .= '</a>'.$vsasfm_trcount.$vsasfm_blankline.'VSa';
   							}
   
   
   							$templater = vB_Template::create("vsa_sfm_subforumbit");
   								$templater->register('forum', $forum);
   								$templater->register('canpost', $canpost);
   								$templater->register('depth', $depth+1);
   							$subforum = $templater->render();
   
   
   							if ($depth < $vbulletin->options['subforumdepth'])
   							{
   								$output .= vsa_construct_subforumbit($forumid, $cancontainthreads, $subforum, $depthmark . '--', $depth + 1);
   							}
   						}
   					}
   					return $output;
   				}
   			}
   
   
   			if (($subsonly OR $depth == MAXFORUMDEPTH) AND $vbulletin->options['subforumdepth'] > 0)
   			{
   				$vsasfm_subforumdata = vsa_construct_subforumbit($forumid, ($forum['options'] & $vbulletin->bf_misc_forumoptions['cancontainthreads'] ) );
   			}
   			else
   			{
   				$vsasfm_subforumdata = '';
   			}
   
   
   			$vsasfm_reqcol = $vbulletin->options['vsasfm_coltarget'];
   			$vsasfm_colwid = round(100 / $vbulletin->options['vsasfm_coltarget']);
   
   
   			if ($vbulletin->options['vsasfm_csstable']!='')
   			{
   				$vsasfm_css_table = $vbulletin->options[vsasfm_csstable];
   			}
   			if ($vbulletin->options['vsasfm_csscell']!='')
   			{
   				$vsasfm_css_cell = $vbulletin->options[vsasfm_csscell];
   			}
   			unset($vsasfm_cols, $vsasfm_subf, $vsasfm_table);
   			$vsasfm_left = vB_Template_Runtime::fetchStyleVar('left');
   
   
   			$vsasfm_table = '<div>';
   
   
   			if ($vbulletin->options['templateversion'] >= '4.1.8')
   			{
   				$vsasfm_table .= '<div class="subforums"><h4 class="subforumlistlabel">'.$vbphrase['subforums'].':</h4><ol class="subforumlist commalist">';
   			}
   
   
   			$vsasfm_table .= '<li><div style="width:100%;'.$vsasfm_css_table.'"><div style="vertical-align:top;clear:both;">';
   			$vsasfm_getsubs = explode("<li",ltrim($vsasfm_subforumdata,"<li"));
   			foreach ($vsasfm_getsubs AS $vsasfm_subf)
   			{
   				$vsasfm_cols++;
   				if ($vsasfm_cols % $vsasfm_reqcol == 0)
   				{
   					$vsasfm_table .= '<div style="float:'.$vsasfm_left.';width:'.$vsasfm_colwid.'%;text-align:'.$vsasfm_left.';'.$vsasfm_css_cell.'"><ul><li'.$vsasfm_subf.'</ul></div></div><div style="vertical-align:top;clear:both;">';
   				}
   				else
   				{
   					$vsasfm_table .= '<div style="float:'.$vsasfm_left.';width:'.$vsasfm_colwid.'%;text-align:'.$vsasfm_left.';'.$vsasfm_css_cell.'"><ul><li'.$vsasfm_subf.'</ul></div>';
   				}
   			}
   			$vsasfm_table .= '</div></div>';
   
   
   			if ($vbulletin->options['templateversion'] >= '4.1.8')
   			{
   				$vsasfm_table .= '</li></ol></div>';
   			}
   
   
   			$vsasfm_table .= '</div>';
   
   
   			$vsasfm_table = str_ireplace('<li<', '<', $vsasfm_table);
   			$vsasfm_table = str_ireplace('VSa</a>', '', $vsasfm_table);
   			$vsasfm_table = trim(preg_replace('/-\s*\([^)]*\)VSa/', '', $vsasfm_table));
   
   
   			$forum['subforums'] = $vsasfm_table;
   
   
   			if ($vbulletin->options['vsasfm_subphrase'])
   			{
   				$forumbits = str_ireplace('class="subforumlistlabel"', 'style="display:none;"', $forumbits);
   				$childforumbits = str_ireplace('class="subforumlistlabel"', 'style="display:none;"', $childforumbits);
   			}
   
   
   			$forumbits = str_ireplace(' commalist', '', $forumbits);
   			$childforumbits = str_ireplace(' commalist', '', $childforumbits);
   		}
   دومین هک ، VSa -Last X Visitors In X Hours

   میزان ارور : یک الی سه ارور .

   آموزش حل کردن مشکل :

   ادمین سی پی --> جستجوی قالب --> vsa_lastxhoursvisitors

   جایگزینی تمام آن با :

   کد:
   		<div id="vsa_vilxh" class="wgo_subblock section">			<h3 class="blocksubhead"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/users_online.png" alt="{vb:raw vilxh_stats1}" />{vb:raw vilxh_stats1}</h3>
   			<div>
   				<p>{vb:raw vilxh_stats2} <span class="shade">{vb:raw vilxh_stats3}</span></p>
   				<ol class="commalist" id="vilxh_users_area">
   <li>
   					{vb:raw vilxh_userlist_init}
   					<vb:if condition="(($vboptions[vsa_visitorslastx_cutoff]>0) AND ($vilxh_total_members > $vboptions[vsa_visitorslastx_cutoff]))">
   						<div id="vilxh_users_more" class="shade" style="display:inline;float:{vb:stylevar right}">
   							{vb:rawphrase vsavilxh_showing_x, {vb:raw vboptions.vsa_visitorslastx_cutoff}, {vb:raw vilxh_total_members}, {vb:raw vboptions.vsa_visitorslastx_xhours}} | <a href="javascript:void(0);" onclick="Vilxh_getUsers();" style="text-decoration:none">{vb:rawphrase vsavilxh_show_all}</a>
   						</div>
   						<div id="vilxh_users_loading" class="shade" style="display:none;float:{vb:stylevar right}">
   							{vb:rawphrase vsavilxh_loading}
   						</div>
   					</vb:if>
   </li>
   				</ol>
   			</div>
   			<script language="JavaScript" type="text/javascript">
   			<!--
   				function Vilxh_getUsers()
   				{
   					document.getElementById("vilxh_users_more").style.display = "none";
   					document.getElementById("vilxh_users_loading").style.display = "inline";
   					vilxh_users = new vB_AJAX_Handler(true);
   					vilxh_users.onreadystatechange(Vilxh_updateUsers);
   					vilxh_users.send('misc.php?show=vilxh_users');
   				}
   
   
   				function Vilxh_updateUsers()
   				{
   					if (vilxh_users)
   					{
   						if (vilxh_users.handler.readyState == 4 && vilxh_users.handler.status == 200 && vilxh_users.handler.responseText)
   						{
   							vilxh_usersDiv = fetch_object("vilxh_users_area");
   							vilxh_usersDiv.innerHTML = vilxh_users.handler.responseText;
   						}
   					}
   				}
   			-->
   			</script>
   		</div>
   		<vb:if condition="$vboptions['vsa_visitorslastx_showgroups'] AND $vilxh_legend">
   			<div id="vsa_vilxh_legend" class="wgo_subblock section" style="text-align:center;">
   				{vb:raw vilxh_legend}
   			</div>
   		</vb:if>
   در صورتی که احساس میکنید هک دیگری نیاز به ولیدیت دارد در پست دوم بفرمائید تا به لیست اضافه شود .

   منبع : وی بی ایران
 1. Top | #2
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  3.8.6 متاسفانه آپگرید کردم به 3.8.7
  نوشته ها
  919
  میزان امتیاز
  105

  پیش فرض

  بسیار ممنون.
  لطفا قسمت هایی که تغییر دادید هم بگید چون این هک ها چند ماه یکبار آپدیت میشن.

 2. Top | #3
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  All VB
  نوشته ها
  935
  میزان امتیاز
  113

  پیش فرض

  ممنون از علی عزیز به خاطر این اموزش که لطف کردن قرار دادن
  اما یه سوال
  من VSa -Subforum Manager رو عوض کردم اما اصلا هیچ تغییری داده نشد!!!!!!
  ویرایش توسط Peyman : 2012/06/30 در ساعت 11:32 PM

  کاربر مقابل از Peyman بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 3. Top | #4
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.1.5
  نوشته ها
  78
  میزان امتیاز
  15

  پیش فرض

  ادمین سی پی --> مدیریت پلاگین ها --> VSa - Sub-Forum Manager - CT
  اینجا دو خط هست فقط

  کد PHP:
      if ($vbulletin->options['vsasfm_enable'])
          {
              
  $cache[] = 'vsa_sfm_subforumbit';
          } 
  همین ها رو باید ریپلیس کنم یعنی؟

  کاربر مقابل از iviohsen بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 4. Top | #5
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  464
  میزان امتیاز
  56

  پیش فرض

  سلام من هکVSa - Sub-Forum Manager - CTرو عوض کردم ولی 888ارور و639تاوارنینگ شد الان شما بهم آموزش میدین که چجوری این ارورا رو از بین ببرمhttp://validator.w3.org/check?uri=ht...alidator%2F1.3

  بچه ها خبر مهم!!!!!!!!!!!!
  من این دو خطو
  کد:
  if ($vbulletin->options['vsasfm_enable'])
      {
        $cache[] = 'vsa_sfm_subforumbit';
      } 
  ویرایش کردم یعنی اون قرمزه رو از بین بردم شده5ارور و6وارنینگ ببنیدhttp://validator.w3.org/check?uri=ht...alidator%2F1.3

  فقط کافیه
  اینو وارد کنید[CODEif ($vbulletin->options['])
  {
  $cache[] = ;
  }
  ][/CODE]  مشکل پیش اومد اینکه انجمن بالا نمیومد  اگه میشه راهنمایی کنین چجوری ولید کنم؟
  ویرایش توسط mohmmadhosain : 2012/07/30 در ساعت 03:21 PM دلیل: ادغام دو پست

 5. Top | #6
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  464
  میزان امتیاز
  56

  پیش فرض

  اگه میشه راهنمایی کنین چجوری ولید کنم؟

  کسی راهنمایی نمیکنه

  کاربر مقابل از mohmmadhosain بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 6. Top | #7
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4
  نوشته ها
  403
  میزان امتیاز
  49

  پیش فرض

  لطفا اگر امکانش هست اینو هم ولید کنید .

  DBTech.vBShout.Pro.v6.0.7

  ممنون

  کاربر مقابل از V2PCT بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 7. Top | #8
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  All VB
  نوشته ها
  935
  میزان امتیاز
  113

  پیش فرض

  انجمن من الان 161 تا ارور داره اما وقتی VSa - Sub-Forum Manager رو غیر فعال میکنم میشه 25 تا!!!!!!!!
  از این روش هم استفاده کردم ولی نشد!!!!!!!!!!

  کاربر مقابل از Peyman بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 8. Top | #9
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  172
  میزان امتیاز
  24

  پیش فرض

  سلام من طبق آموزش پست اول انجام دادم ولی ارور ها تغییری نکردن

  مشکل با هک VSa - Sub-Forum Manager

 9. Top | #10
  کاربر اخراجی

  ورژن ویبولتین
  4.2.0
  نوشته ها
  2,488
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط AnimHa نمایش پست ها
  سلام من طبق آموزش پست اول انجام دادم ولی ارور ها تغییری نکردن

  مشکل با هک VSa - Sub-Forum Manager
  درود. در همان تاپیک دنبال کنید مشکل خودتان را
  تشکر

  کاربر مقابل از ALIREZA_2010 بابت این پست مفید تشکر کرده است:


صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. آموزش آپگراید ویبولیتن ورژن 3 به 4 ( اموزش تصویری )
  توسط Reza در انجمن اموزشهای تصویری ویبولتین
  پاسخ: 5
  آخرين نوشته: 2014/11/17, 08:38 PM
 2. آموزش تصویری Validate کردن قالب در W3 از لحاظ XHTML
  توسط VBIran در انجمن اموزشهای تصویری ویبولتین
  پاسخ: 22
  آخرين نوشته: 2013/12/06, 12:21 PM
 3. پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 2012/06/13, 12:51 AM
 4. پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2012/06/01, 11:09 AM
 5. پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2012/01/13, 01:11 PM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •