با تشکر از مدیریت عزیز
با توجه به اینکه تاپیک قدیمیه بسته میشه
بسته شد