میخواستم بدونم آیا راهی هست که بشه تعداد کاربران فعال یک انجمن رو فهمید؟
تعداد کاربرای فعال زیر این انجمن نوشته نشده!