اگر از کامپيوتري به صورت اشتراکي استفاده ميکنيد يا مرکزي را (مانند کافينت يا سايت دانشگاه) اداره ميکنيد که چندين كاربر دارد و نگران اجراي برنامههاي مختلف توسط کاربران هستيد، ميتوانيد با طي مراحل زير و بدون نصب هيچ نرمافزاري، کاربران را بهاجراي برنامههاي خاص محدود کنيد:


روي منوي استارت کليک کنيد و عبارت gpedit.msc را در باکس جستجو وارد کنيد و اينتر را بزنيد. سپس به اين بخش برويد:

User Configuration -» Administrative Templates -» System
و روي گزينه زير دوبار کليک کنيد:
Run Only Specified Windows applications
حالا گزينه Enabled را انتخاب و سپس در بخش Options روي دکمه کنار List of allowed applications کليک کنيد.
در ديالوگي که باز ميشود، ميتوانيد نرمافزارهايي که يک کاربر ميتواند اجرا کند را وارد کنيد. حالا گزينه OK را بزنيد تا ويرايشگر Local Group Policy بسته شود.
اگر کاربري بخواهد بهنرمافزاري که در ليست تعيين نشده است، دسترسي پيدا کند، با پيغام خطا روبهرو ميشود.