من با گوشی چت میکنم شاید نتونم ایدیتو اد کنم؛ اگه نشد شما اد کن؛ ایدیم: asi1994