سلام .

طی این آموزش شما قسمت های مختلف انجمن را برای ربات های گوگل و غیره محدود می کنید .

انتخاب با خوده شماست

به هاست و به robots.txt بروید .

تمامی کدهارا ویرایش کنید و این کد ها را قرار دهید .

کد:
User-agent: * Disallow: /cgi-bin/
 Disallow: /admincp/
 Disallow: /announcement.php
 Disallow: /calendar.php
 Disallow: /cron.php
 Disallow: /editpost.php
 Disallow: /faq.php
 Disallow: /joinrequests.php
 Disallow: /login.php
 Disallow: /member.php
 Disallow: /misc.php
 Disallow: /modcp/
 Disallow: /moderator.php
 Disallow: /newreply.php
 Disallow: /newthread.php
 Disallow: /online.php
 Disallow: /printthread.php
 Disallow: /private.php
 Disallow: /profile.php
 Disallow: /register.php
 Disallow: /search.php
 Disallow: /sendmessage.php
 Disallow: /showgroups.php
 Disallow: /showpost.php
 Disallow: /subscription.php
 Disallow: /subscriptions.php
 Disallow: /threadrate.php
 Disallow: /usercp.php
و هر قسمتی که میخواهید رو به همین شکل میتونید محدود کنید و یا باز بگذارید .