صفحه سفید شدن گاهی به خاطره خرابی کدها و ادغام اونا میشه .