سلام.

دامین akhbar.pro
مخصوص سایت های خبری
قیمت : 60 تومن

دامین bazi.pro
مخصوص سایت های بازی
قیمت : 60 تومن

به فروش میرسد !