فقط تا ساعت 24 وقت دارید واسه در خواست رسیلر رایگان یک ماهه
از ماه بعد پلکانی پرداخت میکنید:
ماه اول رایگان
ماه دوم 14500
ماه سوم 17000
ماه چهارم 20500
ماه های بعدش هم 20500