من در تنظیمات اصلی ساعت اصلی انجمن و روی ایران گذاشتم و همچنین گزینه پاسخ سریع را روی ادیتور پیشرفته گذاشتم.... اما وقتی وارد ویرایش بعضی کاربران میشم میبینم که ساعت فروم انها فرق میکنه و همچنین پاسخ سریع بروی گزینه پاسخ ساده است.... چگار کنم؟

در حالی که تنظیمات اصلی انجمن و دزست کردم