ما چه طور می تونیم چند تا فیلد دلخواه برای ثبت نام اضافه کنیم ؟
این هکه که اسمش طولانیه هم کار نمی کنه هر چی فیلد اضفه می کنیم هیچ نمایش نمیده!

مشکل بر طرف شد! ببخشید