بله
ویندوز و که عوض کردم همین توی هارد بود . دیگه نت به ادم فرصت نمیده

ممنون از همه شما