سلام در صفحه اصلی انجمنم اتون قسمت پایین پایین که درباره ما داره و... یک بار نمایش داده میشهانجمن فارسیان|علمی,تخصصی,سرگرمی
ولی در دومین زیر انجمن اشکالی داره اینکه درباره ما واغینا دو بار نمایش داده میشه ببینینجوک
اگه میشه راه حل بدین