نمیشه بهش ساعت خاصی داد ؟ بصورت تایم ؟
آخه بصورت تعداد روز هست.