اینجا جای این تاپیک نبود !
تو پرسشو پاسخ مطرح کنید