نه ببنید نمی خوام کلا انتقال بدم !
می خوام فقط برای بار اول اینطوری بشه !