دوستان وقتی کد

کد:
<vb:if condition="$show['reputation']">
رو حذف میکنم فقط "آخرین امتیاز دریافت شده" میاد ولی کامنت های اون نماید
ببینید:
untitled.JPG