اوکی دوست عزیز [email protected] رو ادد کنید برای گروه کاربرین مدیر فنی سایت این مشکل هست با ناظم بقیه اوکی هستن