اوکی دوست عزیز v9uy@yahoo.com رو ادد کنید برای گروه کاربرین مدیر فنی سایت این مشکل هست با ناظم بقیه اوکی هستن