عزیزان اینها هیچکدوم مثل وی بی ایران نبود هیچ تازه کادر هم نداشت